simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܦ ܐܢܬ |ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܒܬܚܠܘܦܐ̣ ܘܡܟܝܠ ܡ̇ܚܐ ܐܢܬ ܘܒ̇ܠܥ ܐܢܬ XX ܒܒܝܬܟ ܕܫ̇ܚܩ ܠܟ ܘܠܐ ܫ̇ܒܩ ܠܟ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ̣ ܡܫܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs |ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܒܬܚܠܘܦܐ̣ ܘܡܟܝܠ ܡ̇ܚܐ ܐܢܬ ܘܒ̇ܠܥ ܐܢܬ ܇ ܐܢܬ ܒܒܝܬܟ ܕܫ̇ܚܩ ܠܟ ܘܠܐ ܫ̇ܒܩ ܠܟ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ̣ ܡܫܪܐ ܐܢܬ ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܒ̇ܠܥ ܐܢܬ ܇ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܐܦ ܠܢܦܫܐ XX ܕܒܬܚܠܘܦܐ ܬܡܚܐ ܐܢܬ ܡܫܪܐ ܐܢܬ ܐܦ ܐܢܬ |ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܒܬܚܠܘܦܐ̣ ܘܡܟܝܠ ܡ̇ܚܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܐܦ ܠܢܦܫܐ XX ܕܒܬܚܠܘܦܐ ܬܡܚܐ ܘܬܬܟܬܫ ܟܕ ܐܢܬ ܐܦ ܐܢܬ |ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܒܬܚܠܘܦܐ̣ ܘܡܟܝܠ ܡ̇ܚܐ ܐܢܬ ܘܒ̇ܠܥ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܠ ܕܚܝܠܬܢ ܗܘ ܒܥܠܕܪܐ ܡܡܠܟ ܥܠ ܟܠܗ ܒܪܢܫܐ̣ ܥܘܠܐ ܐܢܬ ܘܡܦܫܩܢ̈ ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ . X XX Xܐܢܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹ܠܐܢܫܘܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܡܥܬ ܠܣܛܢܐ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܒܐ ܐܢܬ ܡܡܠܟ ܥܠ ܟܠܗ ܒܪܢܫܐ̣ ܥܘܠܐ ܥܒ̇ܕܐܢܬ ܠܗ ܠܐܠܗܐ : ܕܡܚܝܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܐܢܐ ܕܐܥܒܕ ܐܓܘܢܐ ܟܣܝܐ ܠܘܩܒܠ ܚܫܐ̈ ܐܢܬ ²ܚܘܝܒܐ Xܝܐܢ ܐܢܫ ܢܪܫܐ ܠܛܠܝܘܣܐ ܕܢܦ̇ܠ . O⬩ܐܢ ܠܡ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܐܢܝܟ̈ . O⬩ܠܐ ܠܡ ܬܚܘܪ ܙܠܝܠܐܝܬ ܒܡܐܢܝܟ̈ ܟܕ ܠܒ̇ܫ ܐܝܬ ܐܢܬ ܡܙܗܪ ܐܒ̇ܐ ܐܫܥܝܐ ܘܐ̇ܡܪ : X ܠܐ ܬܒܣܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܟܕ ܠܒ̇ܫ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩܪܝܢ . ܘܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܫܪܝܪܢ̈ . ܪܥܝܢܐ ܓܝܪ ܕܗ̇ܝ ܕܚܛ̣ܝܬ ܐܢܬ ܬܥܡܪ ܒܕܘܟܬܐ ܕܒܗ̇ ܚܛܝ̣ܬ ܠܐܠܗܐ . O⬩ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܚ̇ܛܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘ ܠܩܪܝܬܐ ܘܥ̇ܐܠ ܐܢܬ ܠܚܕ ܡܢ ܒܬܐ̈ ܕܗܘܬ ܠܟ ܒܗ ܐܢܬ ܐܦ ܥܘܗܕܢܐ ܕܢܣܝܘܢܟ ¹ܕܐܟܫܠ ܠܒܪܝܐ̈ ܇ ܘܐܢ ܬܘܒ ܐ̇ܙܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܚܕ ܡܢ ܒܬܐ̈ ܕܗܘܬ ܠܟ ܒܗ ܒܙܒܢ ܡܦܘܠܬܐ̣ ܠܓܡܪ ܠܐ ܬܬܒ ܒܗ ܐܢܬ ܠܒܪܝܐ̈ ܇ ܘܐܢ ܬܘܒ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܘ ܠܩܪܝܬܐ ܘܥ̇ܐܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦܫܟ ܕܠܐ ܙܗܝܪ ܐܢܬ ܒܠܫܢܟ ܐܠܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܥܠܬܐ ܗܘ̇ܐܐܢܬ ܐܢܬ XXX |ܫܓܘܫܝܐ̈ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܢ ܩܪܒܐ̈ ܕܕܝܘܐ̣̇̈ ܘܚ̇ܙܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܠܫܢܟ ܐܠܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܥܠܬܐ ܗܘ̇ܐܐܢܬ ܠܫܚܩܐ ܕܐܚܝܟ̈ ܆ ܐܢܬ ܡܢ ܩܪܒܐ̈ ܕܕܝܘܐ̣̇̈ ܘܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܕܠܐ ܙܗܝܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡܦܠܚ ܡܕܡ ܘܟܕ ܡܓܣ ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܕܫܩܠܐ ܠܟ ܫܢܬܐ̣ ܘܟܕ ܠܥ̇ܣ ܐܢܬ ܝܬܟ ܠܡܫܡܠܝܘ ܟܠܝܘܡ ܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܥܕܢܐ̣̈ ܘܟܕ ܬܘܒ ܝ̇ܬܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܕܡܐ ܕܫܩܠܐ ܠܟ ܫܢܬܐ̣ ܘܟܕ ܠܥ̇ܣ ܐܢܬ ܘܫ̇ܬܐ̣ ܘܟܕ ܡܗܠܟ X ܐܢܬ ܫܒܥܐ ܥܕܢܐ̣̈ ܘܟܕ ܬܘܒ ܝ̇ܬܒ ܐܢܬ ܠܡܦܠܚ ܡܕܡ ܘܟܕ ܡܓܣ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܫ̇ܬܐ̣ ܘܟܕ ܡܗܠܟ X ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܐ̣ ܐܡܝܢܐܝܬ ܬܙܡܪ ܐܢܬ ܠܡܦܠܚ ܡܕܡ ܘܟܕ ܡܓܣ ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܕܫܩܠܐ ܠܟ ܫܢܬܐ̣ ܘܟܕ ܠܥ̇ܣ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܘܪܚܐ̣ ܐܡܝܢܐܝܬ ܬܙܡܪ ܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܆ ܙ̇ܟܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܕܡܐ ܕܫܩܠܐ ܠܟ ܫܢܬܐ̣ ܘܟܕ ܠܥ̇ܣ ܐܢܬ ܘܫ̇ܬܐ̣ ܘܟܕ ܡܗܠܟ X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܩܪܒܘܗܝ̈ ܕܣܛܢܐ ܕܠܩܘܒܠܟ̣ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܚܘܬܚܬܐ ܕܥܡ ܚܫܐ ܐܢܬ X ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܐ̣ ܐܡܝܢܐܝܬ ܬܙܡܪ ܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܪܘܚܐ ܆ ܙ̇ܟܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܐ ܡܛܝ̣ܬ ܠܥܡܠܐ̈ ܕܪܥܝܢܐ ܐܝܟ ܣܒܐ̈ ܘܚܠܝܡ ܐܢܬ ܆ ܥܝܕ ܐܢܬ ܩܘܦܚܐ ܘܡܫܬܦܠܝܢ ܚܫܝܟ̈ X . ܟܡܐ ¹ X ܠܡ ܕܥܕܟܝܠ ܫܪܘܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܥܝܕ ܢܦܫܟ ܒܥܡܠܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ : ܨܘܡܐ ܘܫܗܪܐ ܘܢܙܝܪܘܬܐ̣ ܐܢܬ ܫܪܘܝܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܛܝ̣ܬ ܠܥܡܠܐ̈ ܕܪܥܝܢܐ ܐܝܟ ܣܒܐ̈ ܘܚܠܝܡ