simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic . 20ܡܫܟܚܢ̈ ܟܝ ¹⁸²ܠܡܬܕܪܟܘ ¹⁸³ܗ̇ܠܝܢ ¹⁸⁴ܡܢ ܐܢܬ ܕܨ̇ܦܚܐ ¹⁸⁰ܒܠܒܗ . ܐܬܒܝܢ ܐܘ ܒܪܐܢܫܐ ¹⁸¹ܒܡܕܡ ܕܩ̇ܪܐ
BarEbr:Ethic ܘܠܐ ܪܓܝܫ ܐܢܬ . ܟܬܪ 5ܗܟܝܠ ܒܟܘܪܚܟ . ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ . ܐܢܬ ܠܝܬܘܗܝ ܒܥܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܥܝܪܐ . ܘܣܒܪ ܐܢܐ ܕܡܢ ܥܣܘ ܡܬܐܠܨ
BarEbr:Ethic ܕܠܟ̇ܠ ܐܝܟ ܣܦܩܘܬܗ . ܟܕ ܒܗ ܠܗ ܡܬܚܙܐ ܐܢܬ . ܒܫܘܚܠܦ ܐܢܬ ܣܓܝ ܕܡܘܢ̈ . ܕܡܘܬܗ ܕܐܒܐ . ܕܠܐ ܡܫܬ̇ܚܠܦܐ ܠܕܡܘܬܐ .
BarEbr:Ethic ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܒܗܬܢ̈ . ܬܪܝܢܐ ܕܝܢ . ¹X¹ܡܒܪܟ ¹X²ܫܡܐ ܐܢܬ ¹⁸⁸ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܒܪܟܘX . ¹⁸ܘܩܕܡܝܐ ¹X⁰ܡ̇ܢ . ܡܒܪܟ
BarEbr:Ethic ܡ̣ܢ ܐܝܢܐ ܕܕ̇ܠܐ ܡܝܐ̈ ܘܪܡܐX ³⁰ܒܚܨܦܐ ³⁷⁰ܢܩܝܒܐ . ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܠܐ ܕܠܘܚܝܐ . ܐܢܕܝܢ ܗܕܐ X ܠܐ ܬܥܒܕ . ³⁰⁷ܠܐ ܦܪܝܫ³⁰⁸
BarEbr:Ethic ܠܗ . ܣܓܝ ܐ̇ܠܨܐ ܕܢܒܨܘܪ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܩܪܝܢܐ . ܘܨܝܕ ܦܘܪܫܢܐ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐܝܬ . ܦܘܪܫܢܐ ܕܝܢ ܨܝܕ ܕܙܥܘܪܝܢ X ¹⁸ܡܫܟܚ
BarEbr:Ethic ܕܝ̇ܬܒ ¹X³ܥܠ ܟܪܘܒܐ̈ Xܘܚ̇ܙܐ ¹X⁴ܬܗܘܡܐXẌ . ܐܢܬ ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ . ܪܒܝܥܝܐ . ܡܒܪܟ
BarEbr:Ethic ²¹⁰ܐܘ ܐܚܐ X ܠܒܪ 20ܐܢܫܐ ²¹¹ܟܐܢܐ . ܙܡܪ ²¹²ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܐܢܬ ܡܙܡܘܪX XܝX ܠXܫܟܢܢܘ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܛܘܒܐ Xܠܡܬܠ ܨ̇ܒܐ
BarEbr:Ethic ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܠܦܓܪܗܘܢ ܐ̇ܡܪܝܢ . 20ܫܬܝܬܝܐ . ܕܠܐ ܐܢܬ ܣܪܝܓܬܐ ܡܬܡܨܥܐ ¹⁷⁴ܒܝܢܝܗܘܢ ܠܐܪܥܐ . ܟܕ ܗ̣ܝ ܕܥܦܪܐ
BarEbr:Ethic ܕܬܚܙܘܩ . ܗܢܐ ܓܝܪ ܥܒ̇ܕܐ ܠܝܬܘܗܝ ܒܥܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܥܝܪܐ . ܐܢܬ ²²ܕܠܥܠ ܚ̇ܒܨ ܕܢܐܙܠ . ²³ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܠܗܕܐ ܕܠܬܚܬ ܚ̇ܒܨ
BarEbr:Ethic . ⁸⁴ܐܘ̇ ܠܐ ܫܡܥܬܢܝ . ܕܨܒܥܬ ܒܟ̇ܠ ܠܝܠܐẌ ⁸ܥܪܣܝ . ܐܢܬ . ܡܬܕܡܪ ܐܢܐ ܒܟ . ܐܝܟܢܐ ܕܬܙܡܪ ܝܠܦܬ . ܘܕܬܒܟܐ ܠܐ X ܝ̇ܠܦ
BarEbr:Ethic ܠܡܪܝܐ . ܗ̇ܘ ܕܫܬܝܢX ²⁰ܘܚܡܫܐ . ܘܟܕ ܬܫܐܠ ܪܚܡܐ̈ . ܗ̇ܘ ܐܢܬ . 20ܐܠܐ ܙ̇ܡܪ ܗ̇ܘ Xܕܫܬܝܢ X ²⁰³ܘܬܠܬܐ . ²⁰⁴ܘܡܐ ܕܡܫܒܚ
BarEbr:Ethic ܒܩܕܘܫܩܘܕܫܝܢ̈ ܕܐܝܩܪܟ . ܘܒܫܘܠܡ ܟ̇ܠ ܦܬܓܡܐ ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܠܟ ܟ̇ܠ ܫܘܠܛܢܝܢ̈ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . Xܫܬܝܬܝܐ . ¹X⁷ܡܒܪܟ
BarEbr:Ethic . ܐܢܐ ܒܥܝܪܐ ܐܝܬܝ . ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܡܕܡ . ܐܢܬ ܐܝܬܝܬܢܝ ܐܢܬ ¹⁴⁸ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܐܩܢܝܟ ܡܪܝܐ . ܐܢܬXX ¹⁴ ܝ̇ܕܥ
BarEbr:Ethic ܒܗ̇ ²⁸ܦܓܪܢܐܝܬ . ܡܛܠܗ̇ܝX ²ܕܠܐ ܬܚܣܪ ܪܘܚܢܐܝܬ . ܐܢܬ . ܕܗ̣ܝ ܗܝ ܫܘܪܝ ܡܝܬܪܘܬܐ . ( 68X ) ܘܠܕܘܟܬܐ ²⁷ܕܡܢܚ
BarEbr:Ethic ܒܗ ܘܡܩܪܒ ܐܢܬ ܠܗ ܕܢܥܡܪ ܒܕܝܪܟ . ܘܢܣܒܥ ܡܢ ܛܒܬܗ̈ ܕܒܝܬܟ ܐܢܬ ܕܠܗ ܛܘܒܐ ⁰⁰ܡܙܡܪܢܐ ܝܗ̣ܒ ܘܐܡ̣ܕ̇ ܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ
BarEbr:Ethic ܠܟ . ( 77X ) ܐܝܟ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܕ̇ X ܡܐ ܕܠܡܥܪܬܐ ܬܚܙܐ . ܥܡ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܫܘܬܦܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܐܝܕܐ²⁰⁰ ܕܒܗ̇ ܐܫܬܡܫܬ ܐܫܬܘܕܥ
BarEbr:Ethic ܕܐܝܬ X ܠܟ ܟ̇ܠ ܫܘܠܛܢܝܢ̈ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . Xܫܬܝܬܝܐ . ܐܢܬ ܟܪܘܒܐ̈ Xܘܚ̇ܙܐ ¹X⁴ܬܗܘܡܐXẌ . ¹ܚܡܝܫܝܐ . ¹X⁰ܡܒܪܟ
BarEbr:Ethic ܒܬܪ ܡܘܬܟ . ܥܣܝܪܝܐ . ܕܡܚܕܐ ܕܢܬܬܥܝܪX ²⁰ܢܦܠܘܚ ܒܪܘܚ . ܐܢܬ . ܡܟ ܐܢܬ ܡܐܬ ܐܢܬ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܬܥܝܪ ܐܢܬ ܒܬܪ ܫܢܬܟ ܩܐܡ
BarEbr:Ethic . ¹¹ ܘܗ̣ܘ ܬܘܒ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܐܢܬ ܟܕ ܐ̇ܡܕ̇ ܐܪܣܢܝܐ . ܥܪܘܩX ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ¹⁰ܘܚ̇ܝܐ