simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܘܡܪܡܪܡ ܐܢܬ ܠܥܠܡXX . ¹ܙ̇ܕܩ ܕܢ̇ܩܦ . ܫܒܝܥܝܐ . ܒܪܟܘ ܐܢܬ ܕܐܝܩܪܟ . ܘܒܫܘܠܡ ܟ̇ܠ ܦܬܓܡܐ ܡ̣ܢ ¹X⁸ܗ̇ܠܝܢ ܫܬܐ . ܡܫܒܚ
BarEbr:Ethic ܠܥܠܡXX . ¹ܙ̇ܕܩ ܕܢ̇ܩܦ . ܫܒܝܥܝܐ . ܒܪܟܘ ܟ̇ܠܗܘܢ ܐܢܬ ܟ̇ܠ ܦܬܓܡܐ ܡ̣ܢ ¹X⁸ܗ̇ܠܝܢ ܫܬܐ . ܡܫܒܚ ܐܢܬ ܘܡܪܡܪܡ
BarEbr:Ethic ܠܨܠܘܬܐ ܘܠܬܫܡܫܬܐ . ܚܠܦ ²²⁷ܗܪܓܐ ܕܥܠܡܢܝܬܐ̈ . ( 2̇8X ܐܢܬ ܘܕܠܘܚܝܐ ܕܡ̣ܢ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܗܒܠܢܝܐ̈ . ²²⁰ܐܠܐ ܡܐ ܕܩܐܡ
BarEbr:Ethic ܡ̣ܢ ܒܘܝܐܐ ܕܟܬܒܐ̈ . ܘܗ̣ܘ ܦܢܝ . ܕܟܬܒܐ̈ ܕܝܠܝ ܐ܏ܘ ܐܢܬ ܚܟܝܡܐ ܐܢܫ . ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܡܣܝܒܪ²³⁸ܐܢܬX²³ 15ܕܓܠܝܙ
BarEbr:Ethic ܡ̣ܢ ܐܝܢܐ ܕܕ̇ܠܐ ܡܝܐ̈ ܘܪܡܐX ³⁰ܒܚܨܦܐ ³⁷⁰ܢܩܝܒܐ . ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܠܐ ܕܠܘܚܝܐ . ܐܢܕܝܢ ܗܕܐ X ܠܐ ܬܥܒܕ . ³⁰⁷ܠܐ ܦܪܝܫ³⁰⁸
BarEbr:Ethic ܥܡ ܠܠܝܟ . ܦ̇ܢܝX⁸ ܕܐܦܘܗܝ̈ ܒܠܚܘܕ X ܠܝ ܡܚܘܐ X⁰ܘܓܢܐ . ܐܢܬ . ܐܘ̇ X ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ . ⁸⁸ ܘܝܕܘܥܬܢܐ ܐܢܫ ܟܕ ܐܫܬܐܠ . ܕܐܝܟܢ
BarEbr:Ethic ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܠܦܓܪܗܘܢ ܐ̇ܡܪܝܢ . 20ܫܬܝܬܝܐ . ܕܠܐ ܐܢܬ ܣܪܝܓܬܐ ܡܬܡܨܥܐ ¹⁷⁴ܒܝܢܝܗܘܢ ܠܐܪܥܐ . ܟܕ ܗ̣ܝ ܕܥܦܪܐ
BarEbr:Ethic ܥܠ ܡܘܬܐ ܠܐ ܬܕܡܟ . ܘܐܢ ܡܬܦܪܬܟ ܐܢܬ ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܠܐ ܬܬܥܝܕ̇ ܐܢܬ ܚܕܬܐ ܘܣܘܥܪܢܘܗܝ . ²̈⁰⁴ ܘܡܝܬܪܐ ܐܢܫ ܐܡ̣ܕ̇ ܐܢ ܡܬܦܫܟ
BarEbr:Ethic ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܠܐ ܬܬܥܝܕ̇ ܒܗ̇ܝ X ܕܐܟܡܐ ܕܪ . ܡܟ ܐܢܬ ܡܐܬ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܐܢܫ ܐܡ̣ܕ̇ ܐܢ ܡܬܦܫܟ ܐܢܬ ܥܠ ܡܘܬܐ ܠܐ ܬܕܡܟ . ܘܐܢ ܡܬܦܪܬܟ
BarEbr:Ethic ܡܐܬ ܐܢܬ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܬܥܝܪ ܐܢܬ ܒܬܪ ܫܢܬܟ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܬܪ ܐܢܬ ܡܬܦܪܬܟ ܐܢܬ ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܠܐ ܬܬܥܝܕ̇ ܒܗ̇ܝ X ܕܐܟܡܐ ܕܪ . ܡܟ
BarEbr:Ethic . ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܬܥܝܪ ܐܢܬ ܒܬܪ ܫܢܬܟ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܬܪ ܡܘܬܟ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܠܐ ܬܬܥܝܕ̇ ܒܗ̇ܝ X ܕܐܟܡܐ ܕܪ . ܡܟ ܐܢܬ ܡܐܬ
BarEbr:Ethic ܒܬܪ ܫܢܬܟ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܬܪ ܡܘܬܟ . ܥܣܝܪܝܐ . ܕܡܚܕܐ ܐܢܬ ܒܗ̇ܝ X ܕܐܟܡܐ ܕܪ . ܡܟ ܐܢܬ ܡܐܬ ܐܢܬ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܬܥܝܪ
BarEbr:Ethic ܒܬܪ ܡܘܬܟ . ܥܣܝܪܝܐ . ܕܡܚܕܐ ܕܢܬܬܥܝܪX ²⁰ܢܦܠܘܚ ܒܪܘܚ . ܐܢܬ . ܡܟ ܐܢܬ ܡܐܬ ܐܢܬ . ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܬܥܝܪ ܐܢܬ ܒܬܪ ܫܢܬܟ ܩܐܡ
BarEbr:Ethic . ⁸⁴ܐܘ̇ ܠܐ ܫܡܥܬܢܝ . ܕܨܒܥܬ ܒܟ̇ܠ ܠܝܠܐẌ ⁸ܥܪܣܝ . ܐܢܬ . ܡܬܕܡܪ ܐܢܐ ܒܟ . ܐܝܟܢܐ ܕܬܙܡܪ ܝܠܦܬ . ܘܕܬܒܟܐ ܠܐ X ܝ̇ܠܦ
BarEbr:Ethic ܘܝ̇ܗܒ ܛܘܒܐ . X ܦܣܘܩXXX ܪܒܝܥܝX . ܡXܠ ܥܠXẌ ܐܢܬ ܐܝܬ . ܠܐ ܬܬܪܓܪܓ . ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܠܠܐ ܡܠܝܠܐ̈ X⁸ܡܩܠܣ
BarEbr:Ethic ܠܗ . ܣܓܝ ܐ̇ܠܨܐ ܕܢܒܨܘܪ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܩܪܝܢܐ . ܘܨܝܕ ܦܘܪܫܢܐ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐܝܬ . ܦܘܪܫܢܐ ܕܝܢ ܨܝܕ ܕܙܥܘܪܝܢ X ¹⁸ܡܫܟܚ
BarEbr:Ethic ²¹⁰ܐܘ ܐܚܐ X ܠܒܪ 20ܐܢܫܐ ²¹¹ܟܐܢܐ . ܙܡܪ ²¹²ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܐܢܬ ܡܙܡܘܪX XܝX ܠXܫܟܢܢܘ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܛܘܒܐ Xܠܡܬܠ ܨ̇ܒܐ
BarEbr:Ethic ²³²ܕܝܢܟ . ܗ̇ܘ ²³³ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ . ܘܕܬܠܬܝܢ ²³⁴ܘܚܡܫܐ ܐܢܬ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ . ܗ̇ܘ ܕ܏ܟ܏ܗ . ܘܡܐ ܕܠܐܠܗܐ ²³¹ܡܫܪܟ
BarEbr:Ethic ܒܟ ܘܠܐ ܬܚܛܐ . ܗ̇ܘ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ . ܘܕܬܐܠܦ ܐܢܬ ܬܬܕܡܐ ܒܒܝܫܬܐ̈ . ²⁴⁴ܗ̇ܘ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ . ܘܕܬܚܘܪ
BarEbr:Ethic ܠܡܪܝܐ . ܗ̇ܘ ܕܫܬܝܢX ²⁰ܘܚܡܫܐ . ܘܟܕ ܬܫܐܠ ܪܚܡܐ̈ . ܗ̇ܘ ܐܢܬ . 20ܐܠܐ ܙ̇ܡܪ ܗ̇ܘ Xܕܫܬܝܢ X ²⁰³ܘܬܠܬܐ . ²⁰⁴ܘܡܐ ܕܡܫܒܚ