simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܪܓܠܘܗܝ̈ . ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܠܗܘ̇ ܕܠܒܪ ܡܢ
BarEbr:Ethic ܐܝܬܘܗܝ . ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ X ܠܡܚܙܐ ܘܠܡܡܠܠܘX
BarEbr:Ethic ܐܢܬXX ¹⁴ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܐܢܐ ܒܥܝܪܐ
BarEbr:Ethic ܐܢܐ ܡܕܡ . ܐܢܬ ܐܝܬܝܬܢܝ ܠܐܩܡܐ ܕܚܝܐ̈
BarEbr:Ethic ܒܪܐܢܫܐ ¹⁸¹ܒܡܕܡ ܕܩ̇ܪܐ ܐܢܬ . 20ܡܫܟܚܢ̈ ܟܝ
BarEbr:Ethic ܫܢܝܢ̈ ³¹ܢܝ̇ܚܐ Xܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܫܟܚ . ³²
BarEbr:Ethic . ⁴ܠܐ ܬܗܡܐ ܐܢܬ ܒܕܘܒܪܝܟ̈ ܒܚܝܝܟ̈ .
BarEbr:Ethic . ܘܒܒܣܝܡܘܬܟ ܛܥܝ̣ܢXX ܐܢܬ ܣܟܠܘܬܢ̈ . ܒܫܝܢܐ
BarEbr:Ethic ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܕ̇ܢܚ ܐܢܬ . ܘܒܗܘܢܐ ¹¹⁴ܡܬܚܙܐ
BarEbr:Ethic . ܘܒܗܘܢܐ ¹¹⁴ܡܬܚܙܐ ܐܢܬ . ܙ̇ܗܐ ܢܦܫܝ
BarEbr:Ethic ܚܕ ܟ̇ܠܟ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܒܠܐ ܡܢܘܢ̈ ¹¹⁸ܡܫܡܠܐܝܬ
BarEbr:Ethic ܡܫܬ̇ܚܠܦܐ ܠܕܡܘܬܐ . ܐܢܬ ܕܠܟ̇ܠ ܐܝܟ ܣܦܩܘܬܗ
BarEbr:Ethic ܒܗ ܠܗ ܡܬܚܙܐ ܐܢܬ . ܒܫܘܚܠܦ ܕܡܘܬܐ̈
BarEbr:Ethic . ܒܥܘܬܐ . ܐܢܬ ܡܫܝܚܐ ܫܘܦܪܗ ܕܐܒܐ
BarEbr:Ethic ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ¹⁸⁷ܕܡܒܪܟ ܐܢܬ . X ܐܪܒܥܐ
BarEbr:Ethic ¹X⁰ܡ̇ܢ . ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܒܗܬܢ̈
BarEbr:Ethic ܬܠܝܬܝܐ . ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ
BarEbr:Ethic ܪܒܝܥܝܐ . ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܕܝ̇ܬܒ ¹X³ܥܠ ܟܪܘܒܐ̈
BarEbr:Ethic ¹ܚܡܝܫܝܐ . ¹X⁰ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܕܐܝܬ X ܠܟ
BarEbr:Ethic Xܫܬܝܬܝܐ . ¹X⁷ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܒܩܕܘܫܩܘܕܫܝܢ̈ ܕܐܝܩܪܟ .