simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܠܗܘ̇ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܡܬܟܠܐ 20ܗܘܐ . ܥܕܡܐ ܕܫ̣ܪܐ ܣܐܘܢܗ ܡܢ ܪܓܠܘܗܝ̈ . ܐܝܟܢܐ
BarEbr:Ethic X ܠܡܚܙܐ ܘܠܡܡܠܠܘX ⁴ܥܡܗ . ܘܠܐ ⁴⁰ܫܪܐ ⁴⁷ܐܢܬ ܡܢܟ ܟܠܗ̇ ܐܢܬ ܠܗܘ̇ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܨ̇ܒܐ
BarEbr:Ethic . ܐܢܐ ܒܥܝܪܐ ܐܝܬܝ . ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܡܕܡ . ܐܢܬ ܐܝܬܝܬܢܝ ܐܢܬ ¹⁴⁸ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܐܩܢܝܟ ܡܪܝܐ . ܐܢܬXX ¹⁴ ܝ̇ܕܥ
BarEbr:Ethic ܐܝܬܝܬܢܝ ܠܐܩܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܛܠ ܪܚܡܝܟ̈ . ܐܢܬ ¹⁴ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܐܢܐ ܒܥܝܪܐ ܐܝܬܝ . ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܡܕܡ .
BarEbr:Ethic . 20ܡܫܟܚܢ̈ ܟܝ ¹⁸²ܠܡܬܕܪܟܘ ¹⁸³ܗ̇ܠܝܢ ¹⁸⁴ܡܢ ܐܢܬ ܕܨ̇ܦܚܐ ¹⁸⁰ܒܠܒܗ . ܐܬܒܝܢ ܐܘ ܒܪܐܢܫܐ ¹⁸¹ܒܡܕܡ ܕܩ̇ܪܐ
BarEbr:Ethic ܕܬܫܟܚ . ³² ܐܒܐ ܐܪܣܢܝܘܣ ³³ܐܡ̣ܕ̇ ܠܒܬܐ ܪܛܝܒܬܐ . ܡܐ ܐܢܬ ³⁰ܚܕ ܢܝ̇ܚܐ . ܘܐܢܬ ܠܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ³¹ܢܝ̇ܚܐ Xܨ̇ܒܐ
BarEbr:Ethic ܒܕܘܒܪܝܟ̈ ܒܚܝܝܟ̈ . ܗ̣ܘ⁴⁰ܬܘܒ . ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܠ ܢܦܫܢ ܐܢܬ . ܐܢ ܦܘܠܘܣ ܩ܏ܕ ܟ̇ܒܫ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܘܡܫܥܒܕX . ⁴ܠܐ ܬܗܡܐ
BarEbr:Ethic ܣܟܠܘܬܢ̈ . ܒܫܝܢܐ ܕܠܐ ܕܘܥܪ . ܡܠܝ ܠܒܢ ܫܝܢܟ . ܘܚܘܒܐ ܕܠܐ ܐܢܬ . ܒܥܘܬܐ . ܛܒܐ . ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܪܓܙ . ܘܒܒܣܝܡܘܬܟ ܛܥܝ̣ܢXX
BarEbr:Ethic . ܘܒܗܘܢܐ ¹¹⁴ܡܬܚܙܐ ܐܢܬ . ܙ̇ܗܐ ܢܦܫܝ ܒܙܠܝܩܝܟ̈ . ܐܢܬ . ܕܡܢ ܥܘܒ ¹¹²ܣܓܝ ¹¹³ ܨܡܚܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܡܢ ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܕ̇ܢܚ
BarEbr:Ethic . ܙ̇ܗܐ ܢܦܫܝ ܒܙܠܝܩܝܟ̈ . ܘܐܫܘܢܝ ܕܒܪܘܚܐ ܘܒܫܪܪܐ ܐܢܬ ܐܘܟܝܬ ܡܢ ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܕ̇ܢܚ ܐܢܬ . ܘܒܗܘܢܐ ¹¹⁴ܡܬܚܙܐ
BarEbr:Ethic ܒܠܐ ܡܢܘܢ̈ ¹¹⁸ܡܫܡܠܐܝܬ . ܘܡܫ̇ܠܡܢ ܐܢܬX¹¹ ܒܟ̇ܠ ܕܠܐ ܐܢܬ ܠܓܘ ܡܢܝ ܣ̇ܒܪܬ ܕܐܫܟܚܬܟ . ܚܙܝܬܟ ܕܒܟ̇ܠ ܚܕ ܟ̇ܠܟ ܫ̇ܪܐ
BarEbr:Ethic ܕܠܟ̇ܠ ܐܝܟ ܣܦܩܘܬܗ . ܟܕ ܒܗ ܠܗ ܡܬܚܙܐ ܐܢܬ . ܒܫܘܚܠܦ ܐܢܬ ܣܓܝ ܕܡܘܢ̈ . ܕܡܘܬܗ ܕܐܒܐ . ܕܠܐ ܡܫܬ̇ܚܠܦܐ ܠܕܡܘܬܐ .
BarEbr:Ethic . ܒܫܘܚܠܦ ܕܡܘܬܐ̈ . ܠܦܘܬ ܫܘܚܠܦ ܪܥܝܢܐ̈ ܡܩܒܠܢܝܟ̈ . ܐܢܬ ܠܕܡܘܬܐ . ܐܢܬ ܕܠܟ̇ܠ ܐܝܟ ܣܦܩܘܬܗ . ܟܕ ܒܗ ܠܗ ܡܬܚܙܐ
BarEbr:Ethic ܡܫܝܚܐ ܫܘܦܪܗ ܕܐܒܐ . ܕܒܟ ܐܬܦܬܚ ܠܢ ܬܪܥܐ ܕܐܪܙܝ̈ ܐܢܬ . ܒܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬܝܟ . ܘܒܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܐܝܟ ܐܒܘܟ . ܒܥܘܬܐ .
BarEbr:Ethic . X ܐܪܒܥܐ ¹⁸⁸ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܒܪܟܘX . ¹⁸ܘܩܕܡܝܐ ¹X⁰ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܫ̇ܦܪ ܠܝ ܕܢܗܘܐ . ܫܬܐ ( 27X ) ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ¹⁸⁷ܕܡܒܪܟ
BarEbr:Ethic ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܒܗܬܢ̈ . ܬܪܝܢܐ ܕܝܢ . ¹X¹ܡܒܪܟ ¹X²ܫܡܐ ܐܢܬ ¹⁸⁸ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܒܪܟܘX . ¹⁸ܘܩܕܡܝܐ ¹X⁰ܡ̇ܢ . ܡܒܪܟ
BarEbr:Ethic ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ . ܪܒܝܥܝܐ . ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܐܢܬ ¹X²ܫܡܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ . ܬܠܝܬܝܐ . ܡܒܪܟ
BarEbr:Ethic ܕܝ̇ܬܒ ¹X³ܥܠ ܟܪܘܒܐ̈ Xܘܚ̇ܙܐ ¹X⁴ܬܗܘܡܐXẌ . ܐܢܬ ܡܒܪܟ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ . ܪܒܝܥܝܐ . ܡܒܪܟ
BarEbr:Ethic ܕܐܝܬ X ܠܟ ܟ̇ܠ ܫܘܠܛܢܝܢ̈ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . Xܫܬܝܬܝܐ . ܐܢܬ ܟܪܘܒܐ̈ Xܘܚ̇ܙܐ ¹X⁴ܬܗܘܡܐXẌ . ¹ܚܡܝܫܝܐ . ¹X⁰ܡܒܪܟ
BarEbr:Ethic ܒܩܕܘܫܩܘܕܫܝܢ̈ ܕܐܝܩܪܟ . ܘܒܫܘܠܡ ܟ̇ܠ ܦܬܓܡܐ ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܠܟ ܟ̇ܠ ܫܘܠܛܢܝܢ̈ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . Xܫܬܝܬܝܐ . ¹X⁷ܡܒܪܟ