simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarḤadbš:Acts ܩܘܪܠܘܣ ܒܙܒܢ ܥܠ ܒܥܬܐ ܗܕܐ ܕܗܫܐ ܡܝܬܬܙܝܥܐ ܡܢܟ . ܟܬܒܬ ܐܢܬ ܕܝܕܝܥܝܢ ܒܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ . ܘܩ̇ܝܡ ܫܪܪܐ ܕܐܪܬܕܘܟܣܝܐ . ܐܦ
BarḤadbš:Acts ܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܣܥܪܬ . ܒܝܕ ܦܪXܘܣܝܐ ܕܩܢܐ ܗܘܝܬ . ܐܢܬ ܆ ܐܘ ܐܝܟ ܕܬܟܣܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܠܡܚܒܠܢܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ .
BarḤadbš:Acts ܕܝܢ ܦܣܥܬ ܐܦ ܥܠ ܛܟܣܐ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܘܥܠ ܕܘܒܪܐ ܟܠܗ ܐܢܬ ܕܐܦ ܠܚܝܘܣܬܢܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܡܫܘܝܢ ܠܗܘܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܘܘܢ .
BarḤadbš:Acts ܕܝܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ³ܠܡܝܩܪܘܬܗ ܠܗ̇ܘ ܕܒܝܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܬܢܨܚ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܒܐܘܠܝܬܐ̈ ܚܢܝܓܬܐ̈ ܠܥܝܢ ܟܠܗ ܥܡܐ ܡܒܟܐ ܗܘܐ ܠܗ .
BarḤadbš:Acts ܕܝܢ ܒܥܕܠܝܟ ܕܥܠܘܗܝ ܆ ܠܝܟܠܗ̇ ܐܪܬܕܘܟܣܝܐ ܢܟܪܝܪ ܐܢܬ ܨܚܝܬ . ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ ܐܟܘܬܗܘܢ ܡܘܕܐ . ܘܠܡܟܬܒܢܘܬܗܘܢ ܫܠܡ .
BarḤadbš:Acts ܙܟܘܬܐ ܕܥܠ ܡ̇ܪܘܕܐ̈ . ܘܐܢܐ ܐܫ̇ܥܒܕ ܠܟ ܒܪܒܝ̇ܘܬܐ ܐܢܬ ܡܢ ܗܪܛܝܩܘ̈ . ܘܐܢܐ ܐܬܠ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܐܘܫܛ ܠܝ
BarḤadbš:Acts ܚܘܐ ܠܢ ܙܕܩܘܗܝ̈ ܕܫܪܪܐ ܐܝܟ ܡܗܝܪܘܬ ܝܕܥܬܟ . ܣܢܐܓܪܗ ܐܢܬ ܡܥܠܝܢ ܗܘܘ . ܠܘ ܠܡ ܒܥܬܐ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ ܚܪܝܢܢ . ܐܘ ܐܒܘܢ .
BarḤadbš:Acts ܒܪܗܛܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܐܬܓܘܣ . ܘܕܫܪܟܐ ܒܟܠܗ ܚܝܠܗܘܢ ܐܢܬ ܬܪܝܗܘܢ . ܕܡܚܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܣܩܪܐ ܥܕܡܐ ܠܫܡܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ .
BarḤadbš:Acts ܠܡܐܠܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܟ ܣܝܡܢ̈ . ܩ̇ܒܠ ܗܘܐ ܓܝܪ ܪܫܢܘܬܐ ܐܢܬ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ : ܐܠܐ ܐܩ ܥܠ ܐܒ-ܗܬܐ̈ ܕܩܕܡܘܘܝ . ܡܨܐ
BarḤadbš:Acts ܩܘܪܠܐ . ܕܚܫܒܬ ܢܦܫܝ ܡܥܕܪܢܐ ܕܥܕܬܐ . ܥܒܕܬ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܐܢܬ ܒܝܪ ܡܘܬܐ ܕܕܒܪܗ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠܘܝܢ ܐܬܛܝܒ ܠܫܪܝܗ ܆
BarḤadbš:Acts ܥܠܘܗܝ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܘܝ ܗܘܐ ܗܢܐ ܡܫܬܡܥܢܟ ܒܗ̇ܝ ܕܠܘ ܐܢܬ . ܕܬܗܘܐ ܪܚܡܐ ܠܛܘܡܘܗܝ̈ . ܘܠܡܩܡܘ ܗܘ ܕܐܢܬ ܣܢܝܩ
BarḤadbš:Acts ܗܘ ܟܠܝܒܐ ܢܣܛܘܪܝܣ . ܠܡܢܐ ܢܒܚܬ ܒܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܘܫܓܫܪ ܐܢܬ X ܕܢܨܚܘܢܝܗܝ ܠܐܬܠܝܛܐ . ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܡܪ ܠܗ .
BarḤadbš:Acts ܆ ܫܡܥ ܕܗܘܝܘ ܢܣܛܘܪܝܣ . ܘܟܕ ܗܕܐ ܫܡܥ . ܒܪܫܥܬܗ ܐܬܓܢܚ . ܐܢܬ ܕܗ̇ܘ ܕܚܙܐ . ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪܘ . ܕܐܢ ܠܐ ܡܬܬܥܝܩ
BarḤadbš:Acts ܠܗ ܒܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܘ ܕܝܢ ܦܛܪܝܩܝܣ ¹ܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܗ ܐܢܬ ܐܝܟ ܢܒܝܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ· ܕܠܐ ܚ̇ܫܚܐ ܠܟ ܐܓܪܬܐ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ
BarḤadbš:Acts ܠܗ ܡܐ ܕܡܛܝܬ . ܟܕ ܡܬܠܘܐ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܡ̣ܝܢܬܐ . ܘܣܝܡܝܗ̇ ܐܢܬ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܟܬܒ ܠܗ ܐܓܪܬܐ ܘܦܩܕܘ ܆ ܕܗܐ ܡܫܟܚ
BarḤadbš:Acts ܫܒܘܩ ܠܝ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܕܐܢܐ ܩ̇ܕܡ ܐܢܐ ܠܟ ܠܒܝܪ ܡܝܬܐ̈ ܚܕܐ ܐܢܬ ܝܕܝܗ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܕܚܒܝܒܟ ܢܣܛܘܪܝܣ ܫܒܩ ܠܝ ܆ ܘܐܦܝܣܟ ܕܐܦ
BarḤadbš:Acts ܕܢܗܘܩܢ ܥܠܝܢ ܪܚܡܐ̈ ܆ ܗܘܝ ܐܦ ܐܢܬ ܡܪܚܡܢܐ ܥܠ ܫܒܝܬܟ . ܐܢܬ ܕܢܬܦܢܐ ܘܢܪܚܡ ܥܠܝܝܢ . ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ ܐܓܘܢܣܛܐ ܕܐܢ ܨ̇ ܒܐ .
BarḤadbš:Acts ܡܪܚܡܢܐ ܥܠ ܫܒܝܬܟ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܕܟܠܗ̇ ܠܟ ܡܫܠܡ ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܓܘܢܣܛܐ ܕܐܢ ܨ̇ ܒܐ . ܐܢܬ ܕܢܗܘܩܢ ܥܠܝܢ ܪܚܡܐ̈ ܆ ܗܘܝ ܐܦ
BarḤadbš:Acts ܓܝܪ ܕܐܝܬ ܒܟ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܒܢܦܫܟ ܐܚܘܕܝܗ̇ ܩܕܡ ܐܠܝܗܐ . ܐܢܬ : ܕܥܡ ܟܠ ܟܠ ܗܘܝܬ ܕܠܟܠܢܫ ܐܬܪ . ܘܛܥܢܘ ܝܘܩܪܐ ܕܚܕܕܐ̈ .
BarḤadbš:Acts ܢܦܫܟ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܪܣܝܢ̈ . ܒܢܘܪܐ ܡܪܡܝܢ ܠܟ . ܡܢ ܕܝܢ ܕܝܕܥ ܐܢܬ ܚܦܝܛܐܝܬ ܘܐܘܕܥܗ ܠܩ̣ܝܫܐ . ܕܐ . ܒܗܢܐ ܠܡ ܠܠܝܐ ܠܐ ܡܫܘܙܒ