simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarḤadbš:Acts ܐܝܟ ܫܠܝܚܐ̈ ܐܬܚ̇ܦܛ ܘܙܪܘܥ ܗܪܟܐ ܡܠܬܐ ܕܐܪܬܕܘܟܣܝܐ . ܐܢܬ ܆ ܘܗ̣ܢܘܢ ܢܐܒܕܘܢ ܐܝܟ ܣܕܘܡܝܐ̈ ܡܚܒܠܐ̈ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܦ
BarḤadbš:Acts ܐܢ ܗܪܟܐ ܝܬ̇ܒ ܐܢܬ ܒܫܒܒܘܬܗ̇ ܕܐܘܪܗܝ . ܐܬܐ ܗܝ ܕܙܟܘܬܟ ܐܢܬ ܐܬܐ ܗܝ ܗܕܐ ܕܙܟܘܬܗܘܢ . ܘܕܚܠܝܡܘܬܐ ܕܢܦܫܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܐܦ
BarḤadbš:Acts ܒܫܒܒܘܬܗ̇ ܕܐܘܪܗܝ . ܐܬܐ ܗܝ ܕܙܟܘܬܟ ܘܟܘܐܪܐ ܐܢܬ . ܘܕܚܠܝܡܘܬܐ ܕܢܦܫܗܘܢ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܐܢ ܗܪܟܐ ܝܬ̇ܒ
BarḤadbš:Acts ܕܐܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ . ܘܡܛܠ ܕܡܥܕ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ ܠܡܬܕܒܪܘ ܒܬܪ ܐܢܬ ܕܡܦܫܩܢܟ ܟܡܐ ܪܟܫܐ̈ ܕܪܘܪܒܢܐ̈ ܩ̇ܐܡ . ܘܒܪܫܥܬܗ ܝ̇ܕܥ
BarḤadbš:Acts ܐܘ ܚܒܝܒܢ ܬܡܝܗܐ ܦܛܪܘܘܠܐ ܡܢ ܫܡܥܐ ܝܠܦܬ . ܩܕܡ ܫܢܝܐ̈ ܐܢܬ ܀ X ܗܘܐ ܠܝ ܓܝܪ ܕܪܫܐ ܒܐܢܙܪܒܐ ܡܕܝܢܬܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ
BarḤadbš:Acts ܆ ܐܢ ܠܐ ܡ̇ܐܬ ܠܐ ܚ̇ܝܐ . ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܙ ܪܥ̈ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܐܝܕܐ ܕܒܦܘܠܓܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܣܟܠܐ ܠܡ ܓܝܪ ܆ ܙܪܥܐ ܕܙܪܥ̈
BarḤadbš:Acts ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ ܙ ܪܥ̈ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܦܪܕܬܐ ܐܢܬ ܙܪܥܐ ܕܙܪܥ̈ ܐܢܬ ܆ ܐܢ ܠܐ ܡ̇ܐܬ ܠܐ ܚ̇ܝܐ . ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܙ ܪܥ̈
BarḤadbš:Acts . ܐܠܐ ܦܪܕܬܐ ܥܪܛܠܝܬܐ ܕܚܛܐ̈ ܐܘ ܕܣܥܪܐ̈ ܆ ܐܘ ܕܫܪܟܐ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܙ ܪܥ̈ ܐܢܬ ܆ ܠܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ ܙ ܪܥ̈
BarḤadbš:Acts . ܐܠܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܐܝܡܟܐ ܐ̇ܬܐ ܘܠܐܝܟܐ ܐ . ܙܠ X . ܟܕ ܐܢܬ . ܘܬܘܒ ܡܘܣܦ ܘܐܡ̇ܪ . ܕܪܘܚܐ ܐܬܪ ܕܨ̇ ܒܐ ܢܫ̇ܒ ܘܩܠܗ ܫ̇ܡܥ
BarḤadbš:Acts ܐܝܡܟܐ ܐ̇ܬܐ ܘܠܐܝܟܐ ܐ . ܙܠ X . ܟܕ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܣܘܟܠܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ . ܕܪܘܚܐ ܐܬܪ ܕܨ̇ ܒܐ ܢܫ̇ܒ ܘܩܠܗ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܠܐ ܝ̇ܕܥ