simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܕܢܣܒܬ ܡܚܙܝܬܐ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܃ ܟܠܗܝܢ ܕܡܘܬܗ̈ ܘܨܘܪܬܗ̈ ܐܢܬ ܠܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܡܚܙܝܬܐ ܪܥܝܢܐܝܬ X0 ܩܢܘܡܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܘܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܘܐܦ ܗܪܟܐ ܕܘܡܝܐ ܬܗܝܪܐ ܘܡܠܚܡܐ ܃ ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܬܚܦܝ ܐܢܬ ܩܒܝܥܐܝܬ ܂ ܝ ܘܒܡܚܙܝܬܐ ܟܠܗ ܒܟܠܗ ܢܣܝܒܐܝܬ ܘܗܐ ܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙܝܗ̇ ܝܝ ܠܡܚܙܝܬܐ ܂ ܢܣܝܒܐ ܥܠܝܗ̇ ܕܡܘܬܗ ܘܨܠܡܗ ܐܢܬ ܕܡܚܙܝܬܐ ܂ X ܝ X ܒܚܕ ܦ̇ܪܨܘܦܐ ܕܬܪܝܗܘܢ ܂ ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙܝܘܗܝ ܠܩܢܘܡܗ ܘܠܦܪܨܘܦܗ ܕܒܪܢܫܐ ܃ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܒܗ ܐܢܬ ܕܢܣܒܬ ܐܠܗܘܬܐ ܕܡܘܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܡܚܝܕܐܝܬ ܂ ܘܐܢ ܨܒ̇ܐ
Babai:BookUnion ܠܗ ܒܗ ܩܒܝܥܐܝܬ ܟܝܢܐܝܬ ܘܒܡܚܙܝܬܐ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܢܣܝܒܐܝܬ ܐܢܬ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܚܙܝܘܗܝ ܠܩܢܘܡܗ ܘܠܦܪܨܘܦܗ ܕܒܪܢܫܐ ܃ ܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܘܫܢܝܟ̈ ܠܐ ܓܡܪܢ̈ ܂ ܘܐܢ ܡܝܬ ܬܠܬܐ ܘܡܝܢ̈ ܐܬܓܠܙ ܡܢ ܐܢܬ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܂ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܡ ܘܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܂ ܘܐܢܬ ܠܡ ܐ ܟ ܕܐܝܬܟ
Babai:BookUnion ܃ ܘܐܢܐ ܝ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܢܬ ܠܝܫܘܥ ܂ ܐ ܟ ܂ ܝܝ X ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܬܪܝܢ ܃ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܠܡ̣ ܐܝܟ ܕܐ ܬ ܂ ܟ ܐܢܬ ܂ ܘܠܘ ܒܐܚܪܝܢ ܡܬܩܝܡ ܩܢܘܡܗ ܝ ܒܕ ܐܢܬ ܒܝܕܥܬܐ̣ ܘܐܦܠܐ ܒܡܝܬܪܬܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܒܘܨܪܐ ܂
Babai:BookUnion ܂ ܘܠܘ ܒܐܚܪܝܢ ܡܬܩܝܡ ܩܢܘܡܗ ܝ ܒܕ ܠܝܘܬ ܣܥܘܪܘܬܐ ܟܝܝܬܐ̣ ܐܢܬ ܒܡܝܬܪܬܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܒܘܨܪܐ ܂ ܐܢܬ ܠܡ̣ ܐܝܟ ܕܐ ܬ ܂ ܟ
Babai:BookUnion ܃ ܩܢܝܢ ܐܢܘܢ ܩܢܘܡ ܝܬܗܘܢ ܒܒܪ ܬܗܘܢ ܒܕܝܠܗܘܢ ܃ ܘܚܕܐ ܚܕܐ ܐܢܬ ܐ̇ܡܪܢܐ ܘܬܘܪܐ ܘܢܫܪܐ ܘܕܫܪܟܐ ܃ ܟܕ ܒܦܫܝܛܘܬܗܘܢ ܚܐܪ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙܐ ܢܘܪܐ̣ ܂ ܡܚܝܕܐ ܒܣܢܝܐ̣ ܘܢܛܝܪ ܟܝܢܗ̇ ܂ ܘܐ ܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܃ ܟܕ ܢܛܝܪ ܢ ܣܢܝܐ ܘܢܘܪܐ ܒܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܂ ܘܐܢ ܒ̇ܥܐ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙܐ ܣܢܝܐ̣ ܂ ܠܒܝܫܐ ܠܗ ܢܘܪܐ̣ ܘܢܛܝܪ ܟܝܢܗ ܂ ܘܡܣܟܡܐ ܐܢܬ ܕܬܚܙܐ ܢܘܪܐ̣ ܂ ܡܚܝܕܐ ܒܣܢܝܐ̣ ܘܢܛܝܪ ܟܝܢܗ̇ ܂ ܘܐ ܢ ܨ̇ܒܐ
Babai:BookUnion ܕܬܦܪܘܫ ܘܬܕܥ ܕܗܢܐ ܠܘ ܗܘ̣̇ ܂ ܒܦܪܨܘܦܝܗܘܢ̈ ܗܘ̣ ܐܢܬ ܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܒܚܕܐ ܐܝܬܘܬܐ ܝ ܂ ܡܬܘܡܝܬܐ ܂ ܘܟܕ ܨ̇ܒܐ
Babai:BookUnion ܕܢ̣ܣܒ ܒܗ ܛܝܢܐ̣ ܂ ܟܠܗ ܨܠܡܐ ܘܟܬܝܒܬܐ̣̈ ܒܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗ ܂ ܐܢܬ ܐܘ ܕܩܪܘܬܐ ܘܛܒܘܥ ܒܗ ܛܒܥܐ ܗ̇ܘ ܕܒܕܗܒܐ ܂ ܘܗܐ ܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܦܪܨܘܦܐ ܒܬܪܝܢ 0ܝ ܦܘܪܫܢܝܢ̈ ܂ ܒܟܝܢ ܕܗܒܐ ܩܒܝܥܐܝܬ ܐܢܬ ܕܝܠܗ ܂ ܟܕ ܠܗ ܠܛܒܥܐ ܘܠܕܗܒܐ ܕܒܗ ܠܐ ܢ̣ܣܒ ܂ ܘܡܟܝܠ ܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܡܩ̣̇ܪܒ ܐܢܬ ܡܠܘܐܐ ܐܚܪܢܐ ܨܝܕ ܦܪܙܠܐ ܆ ܘܣܒܟܐ ܒܗ ܢܘܪܐ ܂ ܐܢܬ ܝX ܐܢܝܢ̈ ܒܗ̇ ܒܚܕܝܘܬܐ̣ ܘܠܐ ܐܒܝܕܢ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܢ ܨܒ̇ܐ
Babai:BookUnion ܡܠܘܐܐ ܐܚܪܢܐ ܨܝܕ ܦܪܙܠܐ ܆ ܘܣܒܟܐ ܒܗ ܢܘܪܐ ܂ ܘܐܢ ܡܟܬܪ ܐܢܬ ܒܚܕܝܘܬܐ̣ ܘܠܐ ܐܒܝܕܢ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܡܩ̣̇ܪܒ
Babai:BookUnion ܩܠܝܠ ܆ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܐܬܛܠܩܬ̣ ܠܗ̇ ܚܡܝܡܘܬܐ ܘܢܗܝܪܘܬܐ ܡܢ ܐܢܬ ܡܠܘܐܐ ܐܚܪܢܐ ܨܝܕ ܦܪܙܠܐ ܆ ܘܣܒܟܐ ܒܗ ܢܘܪܐ ܂ ܘܐܢ ܡܟܬܪ