simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܕܡܠܐ ܗ̇ܘ ܒܝܬܐ ܟܠܗ ܒܟܠܗ ܡܢ ܢܘܗܪܗܘܢ ܕܠܡܦܝܕܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܢܘܗܪܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܒܘܨܪ ܂ ܘܐܥܠ ܝX ܐܢܘܢ ܠܒܝܬܐ ܚܕ ܂ ܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܟܡܝܘܬܗ ܕܢܘܗܪܐ ܂ ܟܕ ܬܘܣܦܬܐ ܡܕܡ ܡܠܘܐܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܂ ܘܗܦܘܟ ܐܥܠܝܗܝ ܠܘܬ ܠܡܦܝܕܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ 0 ܘܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܠܕܬܟ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܒܪܗ ܕܥܠܝܐ ܝX ܢܬܩܪܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܐܢܐ ܐܗܘܐ ܠܗ ܠܐܒܐ ܃ ܘܗ̣ܘ ܢܗܘܐ ܠܝ ܠܒܪܐ ܃ ܘܗ̇ܝ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܂ ܘܗܟܢܐ ܠܡ ܐܩܝܡܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܢܬ ܠܡ ܕܐܝ̇ܬܝ ܣܗܕܘܬܐ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܡܢ ܕܘܝܕ ܃ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܢܘܪܐ ܒܡܠܘܐܐ ܙܥܘܪܐ ܂ ܝ ܘܡܘܣܦ ܐܢܬ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܡܠܘܐܐ̈ ܐܢܬ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܒܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܀ ܘܕܐܟܙܢܐ ܕܡܩܕܡ ܡܕܠܩ
Babai:BookUnion ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܡܠܘܐܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܠܐ ܕܡܝܝ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܃ ܠܘ ܐܢܬ ܕܡܩܕܡ ܡܕܠܩ ܐܢܬ ܢܘܪܐ ܒܡܠܘܐܐ ܙܥܘܪܐ ܂ ܝ ܘܡܘܣܦ
Babai:BookUnion ܃ ܕܗܐ ܐܚܕܬ ܠܗ̇ ܢܘܪܐ ܒܡܠܘܐܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܂ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܠܐ ܕܡܝܝ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܃ ܠܘ ܓܝܪ ܒܟܠ ܡܠܘܐܐ ܢܘܪܐ ܡܕܠܩ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙܝܘܗܝ ܠܫܡܫܐ ܒܟܠܗ ܕ ܠܗ ܒܚܡܝܡܘܬܗ ܘܒܢܗܝܪܘܬܗ ܃ ܝX ܐܢܬ ܘܠܥܠܡ ܂ ܘܐ ܟܢܐ ܕܒܗܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܡܚܙܝܬܢܝܬܐ ܃ ܐܢ ܨܒ̇ܐ
Babai:BookUnion ܠܗ ܕܡܚܝܕ ܘܡܚܘܐ ܕܝܠܝܬܗ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗ̇ܝ ܡܚܙܝܬܐ ܃ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܢܛ ܂ ܚ ܘܐܦ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܡܢܘܬܗ̈ ܕܦܪܙܠܐ ܃ ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚ
Babai:BookUnion ܕܬܕܥ ܡܬܝܕܥܢܐܝܬ ܟܠܗܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܒܪܐ ܃ ܥܡ ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗ̇ܝ ܡܚܙܝܬܐ ܃ ܗܟܢܐ ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐܢ ܒܥ̇ܐ
Babai:BookUnion ܃ ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܩܝܡܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܒܝܬ ܝ ܐܢܬ ܂ ܕܐܩܝܡ ܠܝܫܘܥ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܬܪ ܢ ܂ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܠܡܬܠ ܠܟܠ ܃ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܩܢܐ ܐܢܬ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܒܟ ܂ ܐܢܬ ܐܦ ܪܗܒܘܢܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܘܠܐ ܝ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܗܕܐ ܕܥܬܝܕ
Babai:BookUnion ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܒܟ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܘ ܒܟܝܠܐ ܝܗ̣ܒ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܬܠ ܠܟܠ ܃ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܩܢܐ
Babai:BookUnion ܕܢܚܬܐ ܪܘܚܐ ܘܡܩܘܝܐ ܥܠܘܗܝ ܝܝ ܗ̇ܢܘ ܕܡܥܡܕ ܒܪܘܚܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܘܐܦ ܣܗܕܘܬܗ ܕܡܥܡܕܢܐ ܡܫܬܪܪܐ ܗܘܬ ܂ ܗ̇ܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܝܝ ܪܥܝܢܐܝܬ ܕܬܦܪܘܫ ܐܢܘܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܃ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܃ ܐܠܐ ܐܢܬ ܐ ܬܘܬܐ ܫܒܝܚܬ ܐ ܘܥܠܬܐ ܕܟܠ ܒܪܝܢ̈ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢ ܒܥ̇ܐ
Babai:BookUnion ܃ ܐܠܐ ܐܢ ܕ ܠܝܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܝܗܘܢ̈ ܂ ܫܡ ܐܒܐ ܂ Xܝ X ܓܝܪ ܃ ܐܢܬ ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܝܝ ܪܥܝܢܐܝܬ ܕܬܦܪܘܫ ܐܢܘܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܃ ܠܐ ܡܫܟܚ
Babai:BookUnion ܂ ܂ ܂ ܂ X ܝ ܕܢܣܝܒܘܬ ܦܪܨܘܦܐ ܂ ܘܐܦ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܘܫܘܡܗܐ ܂ ܐܦ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢܐ ܥܡܟܘܢ ܒܪܘܚ ܂ ܘܪܘܚܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܬܫܡܫܬܐ ܂ ܘܫܩ̇ܠ
Babai:BookUnion ܕܢܣ̇ܒ ܛ̇ܝܢܐ ܟܠܗ̇ ܕܡܘܬܗ ܕܨܠܡܐ ܗ̇ܘ ܡܠܟܝܐ ܕܓܠܝܦ ܐܢܬ ܨܠܡܐ ܡܠܟܝܐ ܃ ܕܐܝܬ ܂ X ܝ ܗܘܐ ܒܗ̇ܝ ܡܢܬܐ ܕܕܗܒܐ ܂ ܘܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙ ܘܗܝ ܨܠܡܗ ܕܡܠܟܐ ܃ ܗ̇ܘ 0ܝ ܕܟܝܢܐܝܬ ܩܒܝܥܐܝܬ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܐܦ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܘܐܦ ܕܩܢܘܡܗ ܕܛܝܢܐ ܂ ܘܡܟܝܠ ܐܢ ܨܒ̇ܐ
Babai:BookUnion ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܘܢܣܝܒܐܝܬ ܒܩܢܘܡܗ ܕܛܝܢܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܩܒܝܥܐܝܬ ܡܪܢܐܝܬ ܕܕܗܒܐ ܘܒܕܗܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܗܐ ܚ̇ܙܐ