simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܐܝܟܢܝܘܬܟ ܂ ܘܐܦܠܐ ܒܨܝܪܬܐ̈ ܕܒܟ ܡܬܕܪܟܢ̈ ܃ ܠܐܠܗܐ ܐܢܬ ܘܣܘܩܐ ܠܐ ܫܡ̇ܥ ܂ ܘܓܫܬܐ ܠܐ ܛܥܡܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܟ ܠܐ ܡܫܟܚ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙܐ ܣܢܝܐ̣ ܂ ܠܒܝܫܐ ܠܗ ܢܘܪܐ̣ ܘܢܛܝܪ ܟܝܢܗ ܂ ܘܡܣܟܡܐ ܐܢܬ ܕܬܚܙܐ ܢܘܪܐ̣ ܂ ܡܚܝܕܐ ܒܣܢܝܐ̣ ܘܢܛܝܪ ܟܝܢܗ̇ ܂ ܘܐ ܢ ܨ̇ܒܐ
Babai:BookUnion ܠܒܪܐ ܡܢ ܐܒܐ ܃ ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ ܃ ܐܒ̇ܕ ܠܗ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܘܠܐ ܡܬܦܣܩܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܦܣܩܐ ܦܣ̇ܩ
Babai:BookUnion ܂ ܕܗܢܐ ܝ ܟܠܗ ܪܡܢ̈ ܕܝܠܟ ܂ ܘܒܝܕ ܥܒ̇ܕܐ̈ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗܐ̈ ܐܢܬ ܫܒܝܚܬܗ̈ ܐܦ ܕܝܠܗ ܕܡܥܠܝܢ̈ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܂ ܕܐܢܬ ܠܡ ܡܢܐ
Babai:BookUnion ܢܘܪܐ ܒܡܠܘܐܐ ܙܥܘܪܐ ܂ ܝ ܘܡܘܣܦ ܐܢܬ ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܡܠܘܐܐ̈ ܐܢܬ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܒܬܚܘܝܬܐ̈ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܀ ܘܕܐܟܙܢܐ ܕܡܩܕܡ ܡܕܠܩ
Babai:BookUnion ܃ ܐܠܐ ܐܢ ܕ ܠܝܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܝܗܘܢ̈ ܂ ܫܡ ܐܒܐ ܂ Xܝ X ܓܝܪ ܃ ܐܢܬ ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܝܝ ܪܥܝܢܐܝܬ ܕܬܦܪܘܫ ܐܢܘܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܃ ܠܐ ܡܫܟܚ
Babai:BookUnion ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܂ ܘܡܦܫܩ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܩܝܡܗ ܐܢܬ ܒܢܝܐ̈ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܦܓܪܝܢ̈ ܃ ܐܡܝܪ ܥܠܘܗܝ ܂ ܐ ܟ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܂ ܂ ܂ ܂ X ܝ ܕܢܣܝܒܘܬ ܦܪܨܘܦܐ ܂ ܘܐܦ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܘܫܘܡܗܐ ܂ ܐܦ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢܐ ܥܡܟܘܢ ܒܪܘܚ ܂ ܘܪܘܚܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܬܫܡܫܬܐ ܂ ܘܫܩ̇ܠ
Babai:BookUnion ܃ ܕܗܐ ܐܚܕܬ ܠܗ̇ ܢܘܪܐ ܒܡܠܘܐܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܂ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܠܐ ܕܡܝܝ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܃ ܠܘ ܓܝܪ ܒܟܠ ܡܠܘܐܐ ܢܘܪܐ ܡܕܠܩ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙܐ ܢܘܪܐ̣ ܂ ܡܚܝܕܐ ܒܣܢܝܐ̣ ܘܢܛܝܪ ܟܝܢܗ̇ ܂ ܘܐ ܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܃ ܟܕ ܢܛܝܪ ܢ ܣܢܝܐ ܘܢܘܪܐ ܒܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܂ ܘܐܢ ܒ̇ܥܐ
Babai:BookUnion ܕܢܚܬܐ ܪܘܚܐ ܘܡܩܘܝܐ ܥܠܘܗܝ ܝܝ ܗ̇ܢܘ ܕܡܥܡܕ ܒܪܘܚܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܘܐܦ ܣܗܕܘܬܗ ܕܡܥܡܕܢܐ ܡܫܬܪܪܐ ܗܘܬ ܂ ܗ̇ܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܘܢܣܝܒܐܝܬ ܒܩܢܘܡܗ ܕܛܝܢܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܩܒܝܥܐܝܬ ܡܪܢܐܝܬ ܕܕܗܒܐ ܘܒܕܗܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܗܐ ܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܠܐ ܒܠܝܠܘܬܐ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܡܠܝܘܬܗ ܕܐܐܪ ܃ ܐܢܬ ܗ̇ܢܘܢ ܡܝܐ̈ ܂ ܕܫܩܠ ܐܢܘܢ ܥܠܘܗܝ ܒܠܗܓܐ ܩܛܝܢܐ ܂ ܘܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܒܗ ܂ ܘܐܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܫܠܝܢ ܗܘܘ ܒܟ ܟܠܗ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܂ ܘܗܫܐ ܐܢܬ ܘܠܐ · ܙ ܝ · ܝ ܐ̇ܙܠܝܢ ܡܢܟ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܥ̇ܡܪ ܒܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܪܥܐ
Babai:BookUnion ܠܡ̣ ܐܝܟ ܕܐ ܬ ܂ ܟ ܐܢܬ ܂ ܘܠܘ ܒܐܚܪܝܢ ܡܬܩܝܡ ܩܢܘܡܗ ܝ ܒܕ ܐܢܬ ܒܝܕܥܬܐ̣ ܘܐܦܠܐ ܒܡܝܬܪܬܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܒܘܨܪܐ ܂
Babai:BookUnion ܡܠܘܐܐ ܐܚܪܢܐ ܨܝܕ ܦܪܙܠܐ ܆ ܘܣܒܟܐ ܒܗ ܢܘܪܐ ܂ ܘܐܢ ܡܟܬܪ ܐܢܬ ܒܚܕܝܘܬܐ̣ ܘܠܐ ܐܒܝܕܢ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܢ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܡܩ̣̇ܪܒ
Babai:BookUnion ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܡܠܘܐܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܠܐ ܕܡܝܝ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܃ ܠܘ ܐܢܬ ܕܡܩܕܡ ܡܕܠܩ ܐܢܬ ܢܘܪܐ ܒܡܠܘܐܐ ܙܥܘܪܐ ܂ ܝ ܘܡܘܣܦ
Babai:BookUnion ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܚܕܝܘܬܐ ܕܗܘ̣ܬ ܠܡܝܐ̈ ܥܡ ܐܐܪ ܫܛܝܚܐ ܝ ܕܡܠܐ ܐܢܬ ܡܢܬܐ ܚܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܘܚܝܕ ܐܢܘܢ ܒܐܐܪ ܂ ܘܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܒܟ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܘ ܒܟܝܠܐ ܝܗ̣ܒ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܬܠ ܠܟܠ ܃ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܩܢܐ
Babai:BookUnion ܕܢܣܒܬ ܡܚܙܝܬܐ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܃ ܟܠܗܝܢ ܕܡܘܬܗ̈ ܘܨܘܪܬܗ̈ ܐܢܬ ܠܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܡܚܙܝܬܐ ܪܥܝܢܐܝܬ X0 ܩܢܘܡܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܘܚ̇ܙܐ