simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܠܡ ܒܗܕܐ ܃ ܘܐܝܟܢܐ ܝ ܕܗܝܡܢܬ ܢܗܘܐ ܠܟ ܂ ܘܗܝܡܢܘܬܟܝ ܐܢܬ ܘܐܒܝ ܒܝ ܂ ܘܗܟܢܐ ܘܐܦ ܟܕ ܣܥ̇ܪ ܗܘܐ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܃ ܡܗܝܡܢ
Babai:BookUnion ܠܗܘܢ ܘܠܐ · ܙ ܝ · ܝ ܐ̇ܙܠܝܢ ܡܢܟ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܥ̇ܡܪ ܒܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܢܬ ܃ ܕܡܢܗܘܢ ܡܚܕܝܢ ܘܡܢܗܘܢ ܡܥܝܩܝܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܪܕܦ
Babai:BookUnion ܒܗ ܂ ܘܐܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܫܠܝܢ ܗܘܘ ܒܟ ܟܠܗ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܂ ܘܗܫܐ ܐܢܬ ܘܠܐ · ܙ ܝ · ܝ ܐ̇ܙܠܝܢ ܡܢܟ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܥ̇ܡܪ ܒܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܪܥܐ
Babai:BookUnion ܠܟ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܝܟܢܝܘܬܟ ܂ ܘܐܦܠܐ ܒܨܝܪܬܐ̈ ܕܒܟ ܐܢܬ ܠܐ ܝ-ܝ ܡܪܝܚܐ ܂ ܘܣܘܩܐ ܠܐ ܫܡ̇ܥ ܂ ܘܓܫܬܐ ܠܐ ܛܥܡܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ
Babai:BookUnion ܐܝܟܢܝܘܬܟ ܂ ܘܐܦܠܐ ܒܨܝܪܬܐ̈ ܕܒܟ ܡܬܕܪܟܢ̈ ܃ ܠܐܠܗܐ ܐܢܬ ܘܣܘܩܐ ܠܐ ܫܡ̇ܥ ܂ ܘܓܫܬܐ ܠܐ ܛܥܡܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܟ ܠܐ ܡܫܟܚ
Babai:BookUnion ܕܬܒܨܐ ܟܝܢܗ ܘXܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܐ ܃ ܘܡܛܠ ܐܢܬ ܒܨܝܪܬܐ̈ ܕܒܟ ܡܬܕܪܟܢ̈ ܃ ܠܐܠܗܐ ܒܪܘܝܟ ܂ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ
Babai:BookUnion ܟܠܟ ܒܟܠܟ ܂ ܠܐ ܡܣܝܟܐܝܬ ܂ ܘܐܢ ܐܚܘܬ ܠܫܝܘܠ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܐܢܬ ܃ ܐܢ ܐܣܩ ܝ ܠܫܡܝܐ ܂ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܠܪܘܡܐ̈ ܥܠܝܐ̈ ܃ ܬܡ̇ܢ
Babai:BookUnion ܠܟܠ ܟܠܟ ܒܟܠܟ ܂ ܘܐܦ ܠܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܐܚܝܕ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܐܢܬ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܐܦ ܬܡ̇ܢ ܟܠܟ ܒܟܠܟ ܐܝܬܝܟ ܠܐ ܡܢܬܢܐܝܬ ܂ ܘܩܪܝܒ
Babai:BookUnion ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܟ ܘܡܕܒܪ ܠܗܘܢ ܥܘܕܪܢܟ ܂ ܘܠܝܬ 0ܝ ܝܬܐ ܕܓܠܝܙܐ ܐܢܬ ܂ ܘܩܪܝܒ ܐܢܬ ܠܟܠ ܟܠܟ ܒܟܠܟ ܂ ܘܐܦ ܠܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܐܚܝܕ
Babai:BookUnion ܐܦܝܟ̈ ܘܡܬܕܠܚܝܢ ܂ ܘܫܩ̇ܠ ܐܢܬ ܪܘܚܗܘܢ ܘܡܝ̇ܬܝܢ ܂ ܝ · ܐܢܬ ܡܬܓܠܙܢ̈ ܒܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܒܛܝܠܘܬܗ ܃ ܩܪܝܒ ܐܒܕܢܗܝܢ ܃ ܡܗܦܟ
Babai:BookUnion ܪܘܚܗܘܢ ܘܡܝ̇ܬܝܢ ܂ ܝ · ܘܗܕܐ ܗܝ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܠܘܬ ܐܢܬ ܃ ܩܪܝܒ ܐܒܕܢܗܝܢ ܃ ܡܗܦܟ ܐܢܬ ܐܦܝܟ̈ ܘܡܬܕܠܚܝܢ ܂ ܘܫܩ̇ܠ
Babai:BookUnion ܠܒܪܐ ܡܢ ܐܒܐ ܃ ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ ܃ ܐܒ̇ܕ ܠܗ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܘܠܐ ܡܬܦܣܩܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܦܣܩܐ ܦܣ̇ܩ
Babai:BookUnion ܠܡܫܕܪܘ ܠܒܪܝ ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܒܘܟ ܕܩܢ̣ܟ ܂ ܘܐܢܬ ܠܡ ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܘܒܪܝ ܒܘܟܪܝ ܝܣܪܝܠ ܃ ܘܫܕܪ ܠܒܪܝ ܘܢܦܠܚܢܝ ܃ ܘܐܢ ܠܐ ܨܒ̇ܐ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܡܘܠܟܢܐ ܂ ܙ ܝXX ܐܪܙܢܐܝܬ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܢܬ ܠܒܪܝ ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܒܘܟ ܕܩܢ̣ܟ ܂ ܘܐܢܬ ܠܡ ܡܪܝܐ ܐܒܘܢ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܘܟܪܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘ ܠܡ ܢܗܘܐ ܠܝ ܠܒܪܐ ܂ ܐܢܬ ܟܣܝܐܘܬ ܂ ܕܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܢ ܓܢܣܗ ܕܕܘ ܕ ܂ ܗ̣ܘ ܠܡ ܢܩܪܝܢܝ ܐܒܝ
Babai:BookUnion ܂ ܕܗܢܐ ܝ ܟܠܗ ܪܡܢ̈ ܕܝܠܟ ܂ ܘܒܝܕ ܥܒ̇ܕܐ̈ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗܐ̈ ܐܢܬ ܫܒܝܚܬܗ̈ ܐܦ ܕܝܠܗ ܕܡܥܠܝܢ̈ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܂ ܕܐܢܬ ܠܡ ܡܢܐ
Babai:BookUnion ܒܬܝܒܘܬܐ ܂ ܘܡܦܝܣ ܠܗܘܢ ܒܟܠܗ ܡܘܟܟܐ ܡܪܟܢܐ ܃ ܕܠܘ ܐܢܐ ܐܢܬ ܝ ܟܠܗ ܪܡܢ̈ ܕܝܠܟ ܂ ܘܒܝܕ ܥܒ̇ܕܐ̈ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗܐ̈ ܡܟܪܙ
Babai:BookUnion ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܂ ܘܡܦܫܩ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܩܝܡܗ ܐܢܬ ܒܢܝܐ̈ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܦܓܪܝܢ̈ ܃ ܐܡܝܪ ܥܠܘܗܝ ܂ ܐ ܟ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܚܕܝܘܬܐ ܕܗܘ̣ܬ ܠܡܝܐ̈ ܥܡ ܐܐܪ ܫܛܝܚܐ ܝ ܕܡܠܐ ܐܢܬ ܡܢܬܐ ܚܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܘܚܝܕ ܐܢܘܢ ܒܐܐܪ ܂ ܘܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܠܐ ܒܠܝܠܘܬܐ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܡܠܝܘܬܗ ܕܐܐܪ ܃ ܐܢܬ ܗ̇ܢܘܢ ܡܝܐ̈ ܂ ܕܫܩܠ ܐܢܘܢ ܥܠܘܗܝ ܒܠܗܓܐ ܩܛܝܢܐ ܂ ܘܚ̇ܙܐ