simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:HomEpist ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܐ . ܘܐܢ
Ath:HomEpist ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܐܘܕܥܬܢܝ ܡܛܠܬܗ̇ .
Ath:HomEpist ܙܒܢܝܢ̈ ܟܕ ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܬܬܒܥܝܢܝ ¹⁰ ܦܘܫܩܗ̇
Ath:HomEpist ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܬ̇ܪܥܐ ܗ̣ܘܝܬ
Ath:HomEpist ܕܝ̇ܠܦܬ ܟ̇ܬܒܬ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܘ ܐܝܟ
Ath:HomEpist . ܘܟܕ ܡܝ̇ܬܐ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܢܐܡܪܘܢ ܐܝܠܝܢ
Ath:HomEpist ܗܟܝܠ ܢܫ̣ܠܘܢ . ܐܢܬ ܐܬܕܟܪ ܠܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ
Ath:HomEpist . ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܡܥ̣ܩܡ ܗܘ ܘܚ̇ܛܐ
Ath:HomEpist X8ܒܪ ܐܢܫܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܘܥ̇ܒܕ ܐܢܬ X
Ath:HomEpist ܓܝܪ ܐܢܬ ܘܥ̇ܒܕ ܐܢܬ X ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ
Ath:HomEpist ܕܐܡܝܪܐ . ܕܥܦܪܐ ܐܢܬ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ X
Ath:HomEpist ܒܚܫܗ ܡܐܚܝܢܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܚܘܒܢܐܝܬ ܐܦܝܣ
Ath:HomEpist ܕܝܠ̣ܟ . X ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܚܒܝܒܐ ܘܒܫܪܪܐ
Ath:HomEpist . ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܗܦܝܟ ܗܘ X
Ath:HomEpist . ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܢܬ ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܟ
Ath:HomEpist ܐܝܬܝܟ . ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ XX
Ath:HomEpist ܡܪܝܐ ܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܕܟܝܢܝ
Ath:HomEpist ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܕܟܝܢܝ X .