simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:HomEpist ܠܐ . ܘܐܢ ܐܡܪ ܠܟ ܕܪܐܝXܝ ܐܟܢܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܛܠ ܕ ܠܝܬ ܠܚܕ ܐܢܬ . X ܘܐܢ ܐܡܪ ܠXܝ ܕܚܫܘܟܐ ܘܚܛܝܬܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܐܡܪ
Ath:HomEpist ܐܘܕܥܬܢܝ ܡܛܠܬܗ̇ . ܫܒܘܩ ܠܝ ܚܒܝܒܝ ܟܕܐܝܬ ܠܟ ܥܠܝ ܬܐܪܬܐ ܐܢܬ ܠܗ . 8ܡܛܘܠ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܟ̇ܬܒ
Ath:HomEpist ܬܬܒܥܝܢܝ ¹⁰ ܦܘܫܩܗ̇ ܕܡܠܬܐ . ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܐܢܐ ܠܝ ܕܒ̇ܪܬ ܐܢܬ ܐܬܟ̣ܬܒ . ܐܬ̇ܪܥܝܬ ܕܝܢ ܕܠܡܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܙܒܢܝܢ̈ ܟܕ ܟ̇ܬܒ
Ath:HomEpist ܕܝܢ ܡܬ̇ܪܥܐ ܗ̣ܘܝܬ ܡ̇ܢܘܕܓܘܕܦܐ ܕܥܠ ܒܪܐ ܡܫܬ̣ܒܩ . ܐܢܬ ܠܐ ܢܫܬ̣ܒܩ ܠܟܘܢ ܠܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐܘܠܐ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ .
Ath:HomEpist ܕܝܢ ܠܘ ܐܝܟ ܝܘܠܦܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܦܬܐ ܩ̇ܒܠ ܡܢܝ . ܐܢܬ ܠܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ X . ܗܠܝܢ ܒܟܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܡܐ ܕܝ̇ܠܦܬ ܟ̇ܬܒܬ .
Ath:HomEpist ܗܠܝܢ ܢܐܡܪܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪܝܢ . ܕܡܐܬܐܐܬ̇ܐ ܐܢܬ ܣܒ . ²⁵ ܝ XXXX⁰ܘܚ̇ܝܨ ܟܦܐ̈ ܕܫܪܪܐ . ܘܟܕ ܡܝ̇ܬܐ
Ath:HomEpist ܐܬܕܟܪ ܠܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ ܕܐܡ̇ܕ̇ ܕܡܢ ܓܒܪܐ ܗܪܣܝܘܛܐ ܡܢ ܐܢܬ ܇ XXXX¹ ܢܚܘܬ ܡܢ ܙܩܝܦܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐ ܗܟܝܠ ܢܫ̣ܠܘܢ .
Ath:HomEpist ܕܡܥ̣ܩܡ ܗܘ ܘܚ̇ܛܐ ܘܕܐ̇ܢ ܢܦܫܗ ܠܚܝܒܘܬܐ X . ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܢܬ ܗܪܣܝܘܛܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܐ ܡܪܕܘ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܐܫܬ̣ܐܠ . ܟܕ ܝ̇ܕܥ
Ath:HomEpist ܘܥ̇ܒܕ ܐܢܬ X ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ X . ܠܘ ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܢܬ . ܠܘ ܡܛܘܠ ܗܠܝܢ ܩ̇ܛܠܝܢܢ ܠܟ . XXX X8ܒܪ ܐܢܫܐ ܓܝܪ
Ath:HomEpist X ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ X . ܠܘ ܕܝܢ ܦܓܪܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܢܣ̇ܒܝܢ ܚܢܢ ܐܠܐ ܐܢܬ ܡܛܘܠ ܗܠܝܢ ܩ̇ܛܠܝܢܢ ܠܟ . XXX X8ܒܪ ܐܢܫܐ ܓܝܪ ܐܢܬ ܘܥ̇ܒܕ
Ath:HomEpist ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ X . ܘܡܬܦ̣ܪܣܐ ܝܝXXXX ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ . ܘܬܘܒ ܐܢܬ ܕܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܡܚ̣ܝܒ ܗܘ ܠܡܘܬܐ ܒܗ̇ܝ ¹⁵ ܕܐܡܝܪܐ . ܕܥܦܪܐ
Ath:HomEpist ܕܝܢ ܚܘܒܢܐܝܬ ܐܦܝܣ ܠܟܦܘܪܐ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܢܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ . ܕܒܗ ܥ̇ܡܕܝܢ ܚܢܢ ܒܚܫܗ ܡܐܚܝܢܐ .
Ath:HomEpist ܗܟܝܠ ܚܒܝܒܐ ܘܒܫܪܪܐ X ܪܚܝܡ ܡܢ ܟܘܠ . ܕܦܐܝܢ̈ ܐܢܬ ܗܘܘ . ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܟܬ̣ܒܬ̇ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܝܠ̣ܟ . X
Ath:HomEpist ܕܗܦܝܟ ܗܘ X ܗ̇ܘ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢܐ . ܘܚ̇ܛܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܚ̣ܝܒ ܐܢܬ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܕܐ ܢ ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܐܫ̣ܬܐܠ . ܟܕ ܝ̇ܕܥ
Ath:HomEpist ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܟ . ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ XX . ܐܠܐ ܠܘ ܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܠܐ ܗܘܢܐ X ܢܐܡܪ ܠܗ ܡܛܘܠ XX ܦܓܪܐ . ܡܛܠ ܡܢܐ
Ath:HomEpist ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ XX . ܐܠܐ ܠܘ ܕܕܐܝܟ X ܗܟܢܐ ܗ̇ܘ ܓܪܒ̇ܐ . ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܠܗ ܡܛܘܠ XX ܦܓܪܐ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܢܬ ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܟ . ܥ̇ܒܕ
Ath:HomEpist ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܕܟܝܢܝ X . ܘܠܐ ܡܛܠ ܒܣܪܐ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ . ܘܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ ܝXX XX8ܟܕ ܐ̇ܡܕ̇ ܡܪܝܐ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
Ath:HomEpist ܕܬܕܟܝܢܝ X . ܘܠܐ ܡܛܠ ܒܣܪܐ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܝܬܐ ܐܣ̣ܒܪ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ ܝXX XX8ܟܕ ܐ̇ܡܕ̇ ܡܪܝܐ ܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܡܫܟܚ