simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugDeath&Satan ܡܘܬܐ ܠܡܝܬܐ ܗܘ ܐܡܝܬܬ ܕܩܛܝܠ ܗܘܐ ܠܝ ܡܘܬܐ ܟܕ ܨܒܝܬ ܒܝܫܐ ܐܢܬ ܚܒܫܬ ܒܫܝܘܠ ܤܛܢܐ ܐܢܐ ܩܛܠܬܗ ܒܡܘܬܐ ܟܣܝܐ ܠܐܕܡ ܕܚܛܐ .
BarBahl:SyrLex ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒ̇ܬܪܟ̇ܢ ܘܕܥܬܝܕܢ ܩ̇ܪܝܢ ܘܐܝܬ ܫܫܠܬܐ ܥܠ ܐ ܀ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ فعل ܀ ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܒܥܐ
Eph:madCarNis ܚܕ ܗܘܝ ܠܐܠܗܘܬܐ ܘܠܐܢܫܘܬܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܢܬ ܘܢܫܝܫܐ ܠܕܐܣܟܠ ܚܘܐ ܕܪܓܝܙ ܐܢܬ ܠܕܢܟܦ̣ ܚܘܐ ܕܦܨܝܚ
JnRufus:Pleroph ܕܬܗܘܐ ܡܫܘܬܦܐ . ܘܥܡܗܘܢ ܬܗܘܐ ܠܟ ܡܢܬܐ . ܥܡ ܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ ܐܢܬ ²ܗܘܘ X X ܕܝܕܝܥܘܬ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܛܘܥܝܝ . ܕܐܝܠܝܢ ܗܟܝܠ ܨܒ̇ܐ
SevAnt:LuqJul . X ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܬܓܚܟܢܐܝܬ . ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܓܢܣܐ ܨܗܝ ܐܢܬ ܡܠܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܚܝܕ ܠܗ ܓܘܢܝܘܬܐ . ܘܓܢܣܐ ܩ̇ܪܐ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܠܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܐܢܬ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܐܩܪܝܒܘܣ̣ ܠܐ ܢܥ̣ܘܠ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ X · ܘܦܢܝܣ X ܝ ܂ X ܝX ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܬܥܘܠ ܨܐܕܝ 1ܒ̇ܥܐ
Eph:madFaith ܘܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܡܝܫ ܕܐܝܟܢ ܕܟܠ ܐܢܫ ܒܗ̇ܘ ܛܘܦܣܐ ܢܨܘܪܟ ܐܢܬ ܠܚܘܠܛܢܟ ܝ ܒܪ ܩܠܗ ¹ܫܪܪܗ ܕܝܘܚܢܢ ܟܕ ܚܪ ܒܟ ܨܪܟ ܕܡܠܬܐ
AbbaIs:Ascet X ¹ X ܠܐ ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܡܛܫܝܐܝܬ ܬܐܙܠ ܬܠܥܣ ¹ܘܬܪܦܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܬ ܠܟ ܚܒܝܒܐ̣ ܘܒܗ̇ܬܬ ²ܕܬܕܒܪ X ܘܒܗ̇ܬ ܐܢܬ X ²ܘܐܢXܡܗܠXܝ
LiberGrad ܠܗ ܠܩܛܘܠܟ ܕܠܥܣ ܥܡܟ ܥܡ ܣܓܝܐܐ : ܐܢ ܐܡܪܬ ܕܩܛܘܠܝ ܠܥܣ ܐܢܬ ܦܪܣܝ : ܐܠܐ ܡܘܕܥܘ ܐܘܕܥ ܕܝܕܥ ܗܘ ܟܠܡܕܡ . ܐܦ ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܕܥ
Eph:madNativ ܡܢ ܟܪܣܐ X ⁴⁸ܘܫܡܫܐ ܥܡܟ ܡܢ ܓܘ ܚܫܟܐ XXIII ܒܪ ܩܠܗ ¹ ܐܢܬ ܚܒ̣ܝܫ ܒܟܪܣܐ ܒܟܢܘܢ ܢܦ̣ܩܘ ܗܘܘ ܙܘܓܐ ܕܢܘܗܪܐ̈ X⁴⁷
IsaacAnt:memHom ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܥܒܝܪ ܠܟ ܥܠ ܟܪܡܐ : ܐܝܟܢ ܢܐܬܐ ܕܝܢܪܟ . ܐܢ ܒܛܝܠ ܐܢܬ ܕܡܠܟܐ ܠܐ ܬܠܒܫ . ܐܢ ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܒܚܨܕܐ : ܐܝܟܢ ܐܓܪܐ ܬܒܥ
AbbaIs:Ascet . XX0ܐܢ ܫܝܛܘܬܐ ܡܣܠܝܢܝܬܐ ¹ܕܩܪܝܒܢ ²ܡܩܪܒܐ ܥܠ ³ ܠܒܟ̣ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
JacSer:memElishNaamGehaz ܥܠ ܥܠܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܩܠܐ̈ ܕܡܫܬܕܪܝܢ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ 320 ܐܢܬ ܠܐ ܟܪܘܒܐ̈ ܒܙܘܥܐ ܪܒܐ ܡܐ ܕܡܒܪܟܝܢ ܡܗܢܝܢ ܡܕܡ ܠܟ ܕܕܚܝܠ
P:Isa [AB] : ܐܪܡܪܡܟ : ܘܐܘܕܐ ܠܫܡܟ . ܕܥܒܕܬ ܕܘܡܪܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܐܢܬ : ܘܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܩܕܡ ܩܕܝܫܘܗܝ̈ ܢܫܬܒܚ . ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ
Sahd:BookPerf . ܘܐܝܟܢܐ ܟܕ ܗܪܟܐ ܚܟܝܡܐ ܐܬ̣ܚܙܝܬ̇ ܕܫܘܒܚܐ ²⁰ܪܒܐ ܐܢܬ ܆ ܐܘ ܒܝ̇ܫܐ̈ ܘܚܕܘܪܐ̈ . ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ̣ ܕܗ̇ܝ ܕܪܒX ܪܚ̇ܡ
BarEbr:Ethic ܥܡܠܐẌ ³¹ܕܕܘܒܪܝܟ̈ . ܘܫܐܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܦܝܪ 0ܡܦܣܝܢ ܡܢ ܐܢܬ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܢܝܫܐX ³¹ܣܝܡ ܠܪܥܝܢܟ . ³¹⁰ܕܠܘܥܕܗ ܬܗܘܐ ܬܪܨ
P:Deut [AB] ܘܒܪܟ : ܘܒܪܬܟ : ܘܥܒܕܟ : ܘܐܡܬܟ : ܘܬܘܪܟ : ܘܚܡܪܟ : ܘܟܠܗ̇ ܐܢܬ . ܘܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ ܫܒܬܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ . ܠܐ ܬܥܒܕ ܒܗ ܟܠ ܥܒܕ :
IsaacAnt:memHom ܒܫܪܪܐ : ܘܙܝܘܗ̇ ܢܟܣܐ ܦܪܨܘܦܟ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܦ ܪܦܩܐ : ܐܢܬ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܛܠܝܬ̥ : ܐܦ ܣܝܒܘܬܗ̇ ܕܙܗܝܬܐ . ‏ ‏ܐܬܥܠܡ
SevAnt:Epist . ܟܕ ܒܡܕܡ ܠܐ ܡܙܕܥܙܥ ܐܢܬ ܇ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܩܘܒܠܐܝܢ . ܘܠܐ ܐܢܬ ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ Xܟܢܐ . ܡܫܪܪܐܝܬ ܩܘܡ . ܟܕ ܡܣܬܬܐܝܬ ܩܒܝ̣ܥ