simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugOurLord&John ܠܟ ܐܥܡܕ ܘܫܡܠܐ ܠܟܠ ܡܪܢ ܦܐܝܐ ܗܕܐ ܕܐܢܬ ܬܥܡܕܢܝ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܢܬ ܛܥܝܢ ܘܡܣܟܐ ܠܟ ܥܠ ܝܘܪܕܢܢ . ܘܐܢ ܫܠܡܬ ܠܗ̇ ܘܬܥܡܕ ܨܒܝܬ
BarBahl:SyrLex ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒ̇ܬܪܟ̇ܢ ܘܕܥܬܝܕܢ ܩ̇ܪܝܢ ܘܐܝܬ ܫܫܠܬܐ ܥܠ ܐ ܀ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ فعل ܀ ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܒܥܐ
Eph:madCarNis ܚܕ ܗܘܝ ܠܐܠܗܘܬܐ ܘܠܐܢܫܘܬܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܢܬ ܘܢܫܝܫܐ ܠܕܐܣܟܠ ܚܘܐ ܕܪܓܝܙ ܐܢܬ ܠܕܢܟܦ̣ ܚܘܐ ܕܦܨܝܚ
JulRom ܠܗܿ ܠܡܠܟܘܬܢ ܟܕ ܗܕܐ ܬܥܒܕ . ܐܦ ܚܢܢ ܒܚܠܦܝܗܿ ܕܗܕܐ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܕܢܚܣܪ ܘܢܬܒܨܪ ܡܢܝܢܐ ܕܚܝܠܘܬܢ̈ܿ ܘܛܒ ܡܫܟܢ
SevAnt:LuqJul ܠܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܘܠܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܠܫܘܒܚܐ ܕܝܠܗ ܘܠܡܥܒܕܢܘܬܗ . ܐܝܟܐ ¹ܣ̇ܐܡ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܠܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܐܢܬ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܐܩܪܝܒܘܣ̣ ܠܐ ܢܥ̣ܘܠ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ X · ܘܦܢܝܣ X ܝ ܂ X ܝX ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܬܥܘܠ ܨܐܕܝ 1ܒ̇ܥܐ
Eph:madFaith ܘܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܡܝܫ ܕܐܝܟܢ ܕܟܠ ܐܢܫ ܒܗ̇ܘ ܛܘܦܣܐ ܢܨܘܪܟ ܐܢܬ ܠܚܘܠܛܢܟ ܝ ܒܪ ܩܠܗ ¹ܫܪܪܗ ܕܝܘܚܢܢ ܟܕ ܚܪ ܒܟ ܨܪܟ ܕܡܠܬܐ
AbbaIs:Ascet X ¹ X ܠܐ ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܡܛܫܝܐܝܬ ܬܐܙܠ ܬܠܥܣ ¹ܘܬܪܦܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܬ ܠܟ ܚܒܝܒܐ̣ ܘܒܗ̇ܬܬ ²ܕܬܕܒܪ X ܘܒܗ̇ܬ ܐܢܬ X ²ܘܐܢXܡܗܠXܝ
LiberGrad ܚܛܝܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܕܐ ܠܟ ܡܢ ܛܡܐܐ̈ ܘܡܢ ܪܫܝܥܐ̈ : ܘܡܢ ܐܢܬ ܕܒܥܐ ܕܢܩܛܠܟ ܘܢܬܛܓܪ ܒܟ ܘܗܘܐ ܐܢܬ ܟܠ ܥܡ ܟܠ : ܘܡܬܠܡܕ
Eph:madNativ ܡܢ ܟܪܣܐ X ⁴⁸ܘܫܡܫܐ ܥܡܟ ܡܢ ܓܘ ܚܫܟܐ XXIII ܒܪ ܩܠܗ ¹ ܐܢܬ ܚܒ̣ܝܫ ܒܟܪܣܐ ܒܟܢܘܢ ܢܦ̣ܩܘ ܗܘܘ ܙܘܓܐ ܕܢܘܗܪܐ̈ X⁴⁷
IsaacAnt:memHom ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܥܒܝܪ ܠܟ ܥܠ ܟܪܡܐ : ܐܝܟܢ ܢܐܬܐ ܕܝܢܪܟ . ܐܢ ܒܛܝܠ ܐܢܬ ܕܡܠܟܐ ܠܐ ܬܠܒܫ . ܐܢ ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܒܚܨܕܐ : ܐܝܟܢ ܐܓܪܐ ܬܒܥ
AbbaIs:Ascet . XX0ܐܢ ܫܝܛܘܬܐ ܡܣܠܝܢܝܬܐ ¹ܕܩܪܝܒܢ ²ܡܩܪܒܐ ܥܠ ³ ܠܒܟ̣ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
JacSer:memLord'sPrayer ܠܗ 580 ܪܬܚܐ ܒܚܘܒܐ ܘܐܫܕܐ ܪܚܡܐ̈ ܥܠ ܚܝܒܐ̈ ܐܡܪܬ ܠܗ ܬܘܒ ܐܢܬ ܥܠ ܫܘܒܩܢܐ ܡܐ ܕܡܨܠܝܬ ܕܐܦ ܟܐܢܘܬܗ ܡܚܕܐ ܕܫܡܥܐ ܕܡܦܝܣ
P:Isa [AB] . ܘܠܐ ܗܘܝܬ ܥܒܕܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ . ܘܝ ܠܕܐܡܪ ܠܐܒܐ : ܡܢܐ ܡܘܠܕ ܐܢܬ ܡܢ ܚܨܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܕܠܡܐ ܐܡܪ ܛܝܢܐ ܠܦܚܪܐ ܡܢܐ ܥܒܕ
Sahd:BookPerf ܠܐ ܡܘܒܕܐܢܬܐܓܪܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܬܫܡܫܬܗܘܢ ܇ ܡܐ ܕܠܗܘܢ ܒܫܡܐ ܐܢܬ . [48]ܐܠܐ ܘܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ .
BarEbr:Ethic ܥܡܠܐẌ ³¹ܕܕܘܒܪܝܟ̈ . ܘܫܐܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܦܝܪ 0ܡܦܣܝܢ ܡܢ ܐܢܬ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܢܝܫܐX ³¹ܣܝܡ ܠܪܥܝܢܟ . ³¹⁰ܕܠܘܥܕܗ ܬܗܘܐ ܬܪܨ
P:Deut [AB] . ܐܠܐ ܐܢ ܒܐܬܪܐ ܕܢܓܒܐ ܡܪܝܐ ܒܚܕ ܡܢ ܫܒܛܝܟ̈ : ܬܡܢ ܬܣܩ ܐܢܬ ܥܡܟܘܢ . ܐܙܕܗ݇ܪܘ ܕܠܐ ܬܣܩ ܝܩܕܝܟ̈ ܫܠܡܐ̈ ܒܟܠ ܐܬܪ ܕܨܒܐ
IsaacAnt:memHom ܒܫܪܪܐ : ܘܙܝܘܗ̇ ܢܟܣܐ ܦܪܨܘܦܟ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܦ ܪܦܩܐ : ܐܢܬ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܛܠܝܬ̥ : ܐܦ ܣܝܒܘܬܗ̇ ܕܙܗܝܬܐ . ‏ ‏ܐܬܥܠܡ
SevAnt:Epist . ܘܠܕܒܚܝܗܘܢ̈ ܘܠܕܘܒܝܗܘܢ̈ . ܘܠܪܝܫ ܝܪܚܐ̇̈ ܘܠܩܒܘܬܐ ܐܢܬ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܗܟܢܐ ܗܝ ܆ ܘܠܟܠܘܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܥܕܠ