simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܬܐ ܠܟ ܟܕ ܒܐܝܕܐ ܠܒܟܬܗ ܐܘܒܠܟ ܠܗܝܟܠܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܬܡܢ ܐܢܬ . ܘܐܡܪܬ ܠܘܬܗ ܥܠ ܕܡܛܠ ܣܘܥܖܢܐ̈ ܕܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܡܫܐܠ
BarBahl:SyrLex ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒ̇ܬܪܟ̇ܢ ܘܕܥܬܝܕܢ ܩ̇ܪܝܢ ܘܐܝܬ ܫܫܠܬܐ ܥܠ ܐ ܀ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ فعل ܀ ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܒܥܐ
Eph:madCarNis ܚܕ ܗܘܝ ܠܐܠܗܘܬܐ ܘܠܐܢܫܘܬܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܢܬ ܘܢܫܝܫܐ ܠܕܐܣܟܠ ܚܘܐ ܕܪܓܝܙ ܐܢܬ ܠܕܢܟܦ̣ ܚܘܐ ܕܦܨܝܚ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܩܕܡܘܗܝ : ܡܬܝ̇ܠܕܐ ܒܠܒܟ X ܗ̇ܝ XX XܩX ܣܓܕܬܐ ܐܢܬ ܡܠܬ ܐܠܗܝܐ ܦܘܠܘܣ . ⁸⁴ܘܡܢ ܗܕܐ ܣܓܕܬܐ ܓܠ̣ܝܬܐ ܕܥ̇ܒܕ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܠܐ ܪܕܝܘܬܐ . ܝ XXX11 ܝܢܪܫܝܥܬܐ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܗܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐܐܠܗܝܬܐ . ܘܕܠܐ ܝܕܥ̇
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܠܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܐܢܬ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܐܩܪܝܒܘܣ̣ ܠܐ ܢܥ̣ܘܠ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ X · ܘܦܢܝܣ X ܝ ܂ X ܝX ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܬܥܘܠ ܨܐܕܝ 1ܒ̇ܥܐ
Eph:madFaith ܘܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܡܝܫ ܕܐܝܟܢ ܕܟܠ ܐܢܫ ܒܗ̇ܘ ܛܘܦܣܐ ܢܨܘܪܟ ܐܢܬ ܠܚܘܠܛܢܟ ܝ ܒܪ ܩܠܗ ¹ܫܪܪܗ ܕܝܘܚܢܢ ܟܕ ܚܪ ܒܟ ܨܪܟ ܕܡܠܬܐ
AbbaIs:Ascet X ¹ X ܠܐ ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܡܛܫܝܐܝܬ ܬܐܙܠ ܬܠܥܣ ¹ܘܬܪܦܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܬ ܠܟ ܚܒܝܒܐ̣ ܘܒܗ̇ܬܬ ²ܕܬܕܒܪ X ܘܒܗ̇ܬ ܐܢܬ X ²ܘܐܢXܡܗܠXܝ
LiberGrad : ܘܐܢ ܝܗܒ ܐܢܬ ܟܘܬܝܢܟ : ܡܨܝܬ ܝܗܒ ܐܢܬ ܐܦ ܡܪܛܘܛܟ . ܘܐܢ ܐܢܬ : ܘܐܢ ܐܙܠ ܐܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܡܝܠܝܢ̈ : ܐܦ ܟܡܐ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܐܙܠ
Eph:madNativ ܡܢ ܟܪܣܐ X ⁴⁸ܘܫܡܫܐ ܥܡܟ ܡܢ ܓܘ ܚܫܟܐ XXIII ܒܪ ܩܠܗ ¹ ܐܢܬ ܚܒ̣ܝܫ ܒܟܪܣܐ ܒܟܢܘܢ ܢܦ̣ܩܘ ܗܘܘ ܙܘܓܐ ܕܢܘܗܪܐ̈ X⁴⁷
IsaacAnt:memHom ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܥܒܝܪ ܠܟ ܥܠ ܟܪܡܐ : ܐܝܟܢ ܢܐܬܐ ܕܝܢܪܟ . ܐܢ ܒܛܝܠ ܐܢܬ ܕܡܠܟܐ ܠܐ ܬܠܒܫ . ܐܢ ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܒܚܨܕܐ : ܐܝܟܢ ܐܓܪܐ ܬܒܥ
AbbaIs:Ascet . XX0ܐܢ ܫܝܛܘܬܐ ܡܣܠܝܢܝܬܐ ¹ܕܩܪܝܒܢ ²ܡܩܪܒܐ ܥܠ ³ ܠܒܟ̣ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܒܕܐ ܡܢܟ ܒܚܙܬܟ ܓܝܪ ܛܥܢܐ ܘܡܠܝܐ ܘܣܒܥܐ ܫܘܦܪܝܟ̈ ܐܢܬ ܨܐܕܝܗ̇ ܕܠܐ ܬܣܬܦܩ ܡܢ ܥܢܝܢܟ 25 ܠܐ ܡܪܝ ܬܪܚܩ ܕܐܢ ܡܪܚܩ
P:Gen [AB] ܕܝܠܝ ܗܘ . ܘܠܒܢܬܝ̈ ܗܠܝܢ : ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܠܗܝܢ ܝܘܡܢܐ ܐܘ ܐܢܬ : ܒܢܬܐ̈ ܒܢܬܝ̈ : ܘܒܢܝܐ̈ ܒܢܝ̈ : ܘܥܢܐ̈ ܥܢܝ̈ : ܘܟܠ ܕܚܙܐ
Sahd:BookPerf ܡܢ ܬܡܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܪܚ̣ܡܝܢ̈ ܬܬܓܢܚ . ܐܬܡܟܟ ܡܟܝܠ ܐܢ ܐܢܬ ܇ ܕܐܟܘܬܗ ܥܠ ܥܠܡܐ ܬܡܠܟ . ܘܚܣܝܢܐܝܬ ܒܕܝܢ̣ܗ ܕܣܛܢܐ ܘܐܦ
BarEbr:Ethic ܥܡܠܐẌ ³¹ܕܕܘܒܪܝܟ̈ . ܘܫܐܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܦܝܪ 0ܡܦܣܝܢ ܡܢ ܐܢܬ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܢܝܫܐX ³¹ܣܝܡ ܠܪܥܝܢܟ . ³¹⁰ܕܠܘܥܕܗ ܬܗܘܐ ܬܪܨ
P:Cor [AB] ܆ ܐܠܐ ܚܒܪܟ ܠܐ ܡܬܒܢܐ . ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܠܐܠܗܐ ܂ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܐܢܬ ܕܝܠܟ . ܡܛܠ ܕܡܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܐ ܝܕܥ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܫܦܝܪ ܡܒܪܟ
IsaacAnt:memHom ܒܫܪܪܐ : ܘܙܝܘܗ̇ ܢܟܣܐ ܦܪܨܘܦܟ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܦ ܪܦܩܐ : ܐܢܬ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܛܠܝܬ̥ : ܐܦ ܣܝܒܘܬܗ̇ ܕܙܗܝܬܐ . ‏ ‏ܐܬܥܠܡ
sugDeath&Satan ܒܝܫܐ ܘܩܠܐ ܫܡܥ ܩܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܡܒܓܢܢ̈ . ܩܥܐ ܒܙܩܝܦܐ ܐܢܬ ܐܦ ܡܝܬ ܦܘܩ ܣܒ ܘܥܘܠ ܫܠܕܐ ܕܝܫܘܥ ܕܐܝܬܝܬ ܠܟ 70 ܡܘܬܐ ܨܘܬ