simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܒ̣ܕܐ . 7 , 26ܘܐܝܟܢܐ ܟX ܡ̣ܢ ܟܪܣܐ ܘܡ̣ܢ ܐܢܬ . ܘܐܝܟܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܟܠܢܫ ܐܝܬܘܗܝ : ܐܝܟ ܟܠܢܫ ܐܡ̇ܪ
BarBahl:SyrLex ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒ̇ܬܪܟ̇ܢ ܘܕܥܬܝܕܢ ܩ̇ܪܝܢ ܘܐܝܬ ܫܫܠܬܐ ܥܠ ܐ ܀ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ فعل ܀ ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܒܥܐ
Eph:madCarNis X ¹ܕܐܝܟ ܛܠܠܐ ܐܢܬ [20] 6ܠܟ ܒܝܫܐ ܙܟܐܘܟ ܟܐܢܐ̈ ܐܦ ܐܢܬ 5ܗܕܐ ܡܝܬܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܫܢܬ ܙܒܢܐ ܗܝ ܠܐ ܬܣܒܪ ܡܘܬܐ ܕܡܘܬܐ
JnSol:OntheSoul ܡܛܠ ܕܚܠܡܐ̈ ܠܟܠ ܐܢܫ ܫ̇ܓܫܝܢ . ܥܢܐ ܘܐܡܪ . ܡܫܬܓܫ ܗ̇ܘܝܬ ܐܢܬ ܠܗ ܗܘ ܕܫܐܠܗ . ܡܕܝܢ ܐܢܬ ܘ̇ܠܐ ܕܬܫܬܓܫ ܡܛܠ ܕܚܠܡܐ ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqJul . ܘܥ̇ܘܠܐ ܡܢ ܟܪܣܐ ܐܬܩ̣ܪܝܬ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܘܡ ܐܬܢ̣ܚܬ ܐܢܬ ¹ܐܕܢܝܟ̈ ܡܢ ܫܘܪܝܐ . X X110 ܝܕܥ̇ܬ ܓܝܪ ܕܡܛܠܡ ܛ̇ܠܡ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܠܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܐܢܬ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܐܩܪܝܒܘܣ̣ ܠܐ ܢܥ̣ܘܠ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ X · ܘܦܢܝܣ X ܝ ܂ X ܝX ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܬܥܘܠ ܨܐܕܝ 1ܒ̇ܥܐ
Eph:madFaith ܥܦܪܢܐ ܘܬܚܬܝܐ ܠܐܝܢܐ ܪܘܡܐ ܣܒܟ ¹ܐܢܬ ²⁵ ܕܣ̇ܓܝ 133ܠܘ ܐܢܬ ܡܘܦܝܢ 129ܘܐܝܬܝܐ ܐܚܪܢܐ ܐܠܘ ܐܝܬ ܐܝܟ ܢܘܟܪܝܐ ܡܒܥܕ ܗܘ
AbbaIs:Ascet X ¹ X ܠܐ ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܡܛܫܝܐܝܬ ܬܐܙܠ ܬܠܥܣ ¹ܘܬܪܦܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܬ ܠܟ ܚܒܝܒܐ̣ ܘܒܗ̇ܬܬ ²ܕܬܕܒܪ X ܘܒܗ̇ܬ ܐܢܬ X ²ܘܐܢXܡܗܠXܝ
LiberGrad ܘܟܡܐ ܛܒ ܐܢܬ : ܕܠܐ ܡܬܬܟܝܠܐ ܪܒܘܬܟ : ܘܠܐ ܡܬܡܫܚܐ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܕܝܢ ܀ ( 4 ) ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܡܐ ܬܪܝܨ
Eph:madVirg ܕܥܠܝܟ ܢܚ ܣܒܪܐ ܦܣܝܩܐ ܫܘܥܐ ܐܢܬ ܕܥܠܘܗܝ ܐܬܒܢܝ ܒܢܝܢܐ ܐܢܬ ܕܝܕܥ ܡܢ ܐܢܬ ܐܘ ܡܫܝܚܐ ܘܩ̣ܢܟ ܘܐܬܩܢܝ ܠܟ XX 8ܬܘܟܠܢܐ
IsaacAnt:memHom ܛܒܥܐ ܒܪܘܚܐ : ܒܫܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܀ ܒܥܝܬ ܕܬܗܘܐ ܐܠܗܐ : ܐܢܬ ܦܠܚܐ ܐܢܬ ܕܡܠܟ ܪܘܡܐ : ܛܘܦܣܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܡܥܛܦ ܐܢܬ . ܘܛܒܝܥ
AbbaIs:Ascet . XX0ܐܢ ܫܝܛܘܬܐ ܡܣܠܝܢܝܬܐ ¹ܕܩܪܝܒܢ ²ܡܩܪܒܐ ܥܠ ³ ܠܒܟ̣ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
JacSer:memHomCreat ܠܟ ܀ ܘܡܢܐ ܗ̣ܘܐ ܟ̇ܝ ܗ̇ܘܐܝ̣ܠܢܐ̈ ܕܡ̇ܘܬܐ ܡ̇ܠܐ ܗ̣ܘܐ : ܐܢܬ ܡܢܗ ܕܠܐ ܫܘܠܡܐܐܢܬ : ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܬܒܣܐ ܘܬܬܩ̇ܪܒ ܠܗ ܥ̇ܢܕ
P:Gen [AB] ܐܕܡ . ܘܐܡܪ : ܩܠܟ ܫܡܥܬ ܒܦܪܕܝܣܐ : ܘܚܙܝܬ ܕܥܪܛܠܝ ܐܢܐ : ܐܢܬ ܕܒܦܪܕܝܣܐ . ܘܩܪܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܝܟܐ
Sahd:BookPerf ܕܬܚܝܬ ܐܒܕܢܐ ܣܝ̣ܡ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܢܐܒܕ̣ ܡܢ̣ܘ ܢܐܨܦ ܕܝܠܟ . ܐܢܬ ܡܢ ܥܠܡܐ ܇ ܢܗܘܐ ܐܚܝܕ ܣܒ̣ܪܐ ܒܨܪܪܐ ܢܩ̣ܝܒܐ . ܐܘ ܠܐ ܝܕܥ̇
BarEbr:Ethic ܥܡܠܐẌ ³¹ܕܕܘܒܪܝܟ̈ . ܘܫܐܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܦܝܪ 0ܡܦܣܝܢ ܡܢ ܐܢܬ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܢܝܫܐX ³¹ܣܝܡ ܠܪܥܝܢܟ . ³¹⁰ܕܠܘܥܕܗ ܬܗܘܐ ܬܪܨ
P:ApocBar [AB] ܪܝܫܝܬܐ ܕܥܒܕܬ ܘܐܒܕܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܐ ܛܥܐ ܐܢܬ . ܦܩܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ . ܐܢܬ ܥܗܝܕ
IsaacAnt:memHom ܐܘܕܐ ܥܠ ܦܘܪܩܢܗ : ܕܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܐܟܠ ܐܢܬ ܀ ܗܝ ܙܡܪܬ̥ ܐܢܬ ܬܘܕܝܬܗ ܀ ܗܝ ܡܠܠܬ̥ ܥܠ ܦܘܪܩܢܗ : ܟܕ ܠܐ ܛܥܡܬ̥ ܡܢ ܦܓܪܗ .
Tim1:Epist : ܕܡܨܝܢܢ ܒܚܝܠܐ̈ ܥܡܝܩܬܐ̈ ⁹ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܡܒܕܩ ܘܠܡܓܠܐ ܐܢܬ ܕܝܢ̣ ܘܠܫܦܝܪܘܬX |ܩ |L206ܬܪܥܝܬܐ ܕܥܠܝܢ ܩܢܐ̈