simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugJoseph&Benjamin ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܒܟܐ ܗܘܝܬ ܠܗ ܠܝܘܣܦ ܝܘܣܦ ܝܘܣܦ ܠܡܢ ܕܡܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܒܢܝܡܝܢ ܛܐܒܗ ܓܢܝܚܐ ܕܝܘܣܦ ܐܢܗܘ ܕܓܠܐ ܗܘܝܬ ܠܟ . ܟܒܪ ܐܦ
sugJoseph&Benjamin ܠܝ ܕܘܡܝܗ 16 ܟܐܢܐܝܬ ܬܢܝ ܠܝ ܘܫܪܪܐ ܓܠܝ ܘܐܡܪ ܠܝ . ܝܘܣܦ ܐܢܬ ܕܡܐ ܗܘܐ ܛܠܝܐ ܓܠܝ ܠܝ ܫܪܪܐ . ܕܠܡܐ ܚܙܐ ܠܟ ܒܥܒܕܐ̈ ܡܚܘܐ
sugJosephJust&His Mistr ܬܐ ܒܬܪܝ ܘܨܒܝܢܝ ܥܒܕ . ܘܐܢܐ ܐܥܒܕ ܐܝܟ ܪܓܬܟ ܘܡܪܟ ܢܣܓܘܕ ܐܢܬ ܕܥܟܐ ܗܘ ܒܨܒܝܢܗ ܫܓܪ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬܬܐ ܚܛܗܟ ܝܘܣܦ ܢܗܘܐ ܥܠܝ
sugMary&Gardener ‏ ‏ܬܐ ܚܘܐ ܠܝ ܘܩܘܐ ܒܓܢܬܟ . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܗܪܟܐ ܐܢܬ ܥܩܒܬܗ ܠܡܢܐ ܒܥܝܬܝ . ‏ ‏ܡܪܝܡ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܚܘܢܝ ܐܙܠ ܒܬܪܗ
sugMary&Gardener ‏ ‏ܬܐ ܚܘܐ ܠܝ ܘܩܘܐ ܒܓܢܬܟ . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܚܘܝܬܟܝ ܐܘܪܚܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝ ܒܗܕܐ ܓܢܬܐ . ‏ ‏ܡܪܝܡ‏ ‏ܚܘܢܝ ܐܘܪܚܐ ܐܙܠ ܒܬܪܗ
sugMary&Gardener . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܡܛܠ ܕܚܙܝܬܢܝ ܒܗܕܐ ܓܢܬܐ ‏ ‏ܣܒܪܐ ܐܢܬܝ ܠܟܝ ܐܢܬ ‏ܡܢܟ ܫܡܥܬ ܘܐܢܬ ܐܡܪܬ ܠܝ ‏ ‏ܕܓܢܬܐ ܕܝܠܟ ܘܠܡܪܝ ܝܕܥܬ
sugOurLord&John ܕܐܢܬ ܒܥܡܕܟ ܡܚܣܝܬ ܠܟܠ . ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܟ ܚܝܪܐ ܪܘܣ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܘܐܝܕܗ ܩܦܣ ܟܕ ܡܬܟܫܦ ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ܐܝܟܢܐ ܡܪܝ ܬܥܡܕ
sugOurLord&John ܡܪܢ ܗܐ ܥܡܕ ܐܢܐ ܟܕ ܚܙܝܢ ܕܐܒܐ ܕܫܠܚܢܝ ܣܗܕ ܥܠܝ . ܕܒܪܗ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ . ܘܐܢ ܚܙܐ ܠܟ ܕܡܢܝ ܥܡܕܬ ܡܬܦܠܓ ܠܗ ܕܠܘ ܡܪܝܐ
sugOurLord&John ܠܐ ܬܕܚܠ ܕܐܢܐ ܨܒܝܬ ܝܘܚܢܢ ܛܝܒܬ ܐܘܪܚܐ ܕܐܬܫܕܪܬ ܡܟܪܬ ܐܢܬ ܝܗܒܝܢ ܟܠܗܘܢ ܛܘܒܐ ܕܠܝ ܡܥܡܕܬ . ܠܗܕܐ ܓܒܝܬܟ ܡܢ ܡܪܒܥܐ
sugOurLord&John ܒܐܒܘܟ ܘܐܒܘܟ ܒܟ . ܩܘܕܫܐ ܠܟܘܡܪܐ̈ ܐܢܬ ܝܗܒܬ ܡܝܐ̈ ܐܢܬ ܒܝ ܘܠܐ ܢܙܕܟܘܢ ܝܘܚܢܢ ܝܠܕܗ ܕܐܒܐ ܠܡܢ ܐܥܡܕܟ ܕܗܐ
sugOurLord&John ܝܗܒܬ ܡܝܐ̈ ܫܚܝܡܐ̈ ܠܡܢ ܫܐܠܬ ܡܪܢ ܝܠܕܘܗܝ̈ ܕܐܕܡ ܠܝ ܐܢܬ ܠܡܢ ܐܥܡܕܟ ܕܗܐ ܐܢܬ ܒܐܒܘܟ ܘܐܒܘܟ ܒܟ . ܩܘܕܫܐ ܠܟܘܡܪܐ̈
sugOurLord&John ܥܒܕܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܘܢ ܬܘܬܪܟ ܡܪܢ ܟܠܬܐ ܕܡܟܪܬ ܠܝ ܚܝܪܐ ܐܢܬ ܡܢܟ ܡܬܩܕܫܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܒܙܘܦܟ ܡܬܚܘܪܝܢ . ܡܫܝܚܐ̈ ܘܡܠܟܐ̈
sugOurLord&John ܒܓܘ ܝܘܪܕܢܢ ܝܘܚܢܢ ܥܒܕܐ ܐܢܐ ܘܡܚܝܠ ܐܢܐ ܡܚܪܪ ܟܠܐ ܪܚܡ ܐܢܬ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܘܠܐ ܬܬܚܪܐ . ܗܐ ܐܥܡܕܬܟ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ ܐܥܡܕܝܢܝ
sugOurLord&John ܠܟ ܐܥܡܕ ܘܫܡܠܐ ܠܟܠ ܡܪܢ ܦܐܝܐ ܗܕܐ ܕܐܢܬ ܬܥܡܕܢܝ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܢܬ ܛܥܝܢ ܘܡܣܟܐ ܠܟ ܥܠ ܝܘܪܕܢܢ . ܘܐܢ ܫܠܡܬ ܠܗ̇ ܘܬܥܡܕ ܨܒܝܬ
sugOurLord&Synag ܠܓܘ ܗܝܟܠܝ̈ . ܘܒܪܝܫ ܩܝܣܐ ܥܡ ܒܝܫܐ̈ ܨܠܒܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܠܐ ܐܢܬ ܘܡܪܝܐ ܡܬܢܨܪܝܢ ܟܢܘܫܬܐ ܗܘܬܐ ܕܫܝܘܠ ܦܬܚܢܝ ܠܟ ܐܢ ܥܐܠ
sugSinfulWom&Satan ܐܟܘܬܗܘܢ 51 ܤܛܢܐ ܐܢܐ ܒܚܘܒܐ ܐܡܪܬ ܠܟܝ ܘܡܚܒ ܐܢܐ ܠܟܝ ܐܢܬ ܕܣܓܝ ܚܕܐ ܒܕܬܝܒܢ . ܒܟ ܕܝܢ ܓܥܝܪ ܒܟ ܘܒܪܚܡܝܟ̈ ܕܕܓܠܐ
sugSinfulWom&Satan ܠܗ ܕܪܚܡܐ ܗܘܐ ܕܡܪܝܡܐ ܤܛܢܐ ܐܢ ܫܡܥܬܝ ܠܝ ܠܐ ܐܙܠܬܝ ܘܠܗܘ ܐܢܬ ܟܦܪܬ ܒܟ ܘܡܢ ܛܒܬܟ̈ ܠܐ ܒܥܝܢܝ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܣܢܐ
sugSoul&Body ܗܘ ܡܬܢܓܕܬ ܦܓܪܐ ܒܟܝ ܗܘ ܢܦܫܐ ܡܬܬܙܝܥ ܗܘܝܬ ܘܪܓܘܫܘܬܐ ܐܢܬ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܘܠܝ ܠܐ ܡܛܘ . ܘܪܓܝܓܬܐ̈ ܡܢܟ ܪܕܝ̈ ܘܥܠ ܗܝ
sugSoul&Body ܩܝܡܬ ܦܓܪܐ ܙܕܝܩ ܘܬܪܝܨ ܕܢܚܘܪ ܒܝ ܕܡܢ ܕܫܒܩܬܝܢܝ ܠܐ ܓܪܬ ܐܢܬ ܐܢܐ ܕܠܐ ܚܝܒܢ . ܓܘܪܐ ܘܩܛܠܐ ܡܢܟ ܢܒܥܘ ܘܒܡܪܫܘܬܐ
sugSoul&Body ܕܐܝܬܝܟ ܠܝ ܫܘܬܦܐ ܣܢܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܨܝܦܐ ܦܓܪܐ ܦܪܝܕܐ ܫܢܬܝ ܐܢܬ ܙܪܥܐ ܢܦܫܐ ܦܘܠܚܢܐ ܬܩܢܐ ܘܢܟܦܐ ܕܡܩܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܥܦܝܦܐ .