simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugSoul&Body ܐܝܟ ܚܨܝܦܐ ܦܓܪܐ ܦܪܝܕܐ ܫܢܬܝ ܒܚܐܦܐ ܕܒܝܫܬܟܝ ܪܒܬܐ ܒܪܬ ܐܢܬ ܕܡܩܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܥܦܝܦܐ . ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܠܝ ܫܘܬܦܐ ܣܢܐ
sugZechariah&Angel ܥܡ ܐܢܬܬܟ ܐܠܝܫܒܥ . ܗܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܠܟ ܒܪܐ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܫܠܚܢܝ ܨܐܕܝܟ ܕܐܣܒܪܟ ܚܠܦ ܕܫܦܪܬܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ
sugZechariah&Angel ܒܬܪܝܨܘܬܐ . ܚܙܝܬ ܦܐܪܐ ܠܐܠܝܫܒܥ ܘܡܬܕܡܪ ܐܢܬ ܟܕ ܗܘܐ ܐܢܬ ܒܗ ܚܫܚܘ ܘܠܐ ܡܬܒܥܐ ܥܝܪܐ ܙܒܢܐ ܕܚܨܕܐ ܗܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
sugZechariah&Angel ܟܕ ܗܘܐ ܙܟܪܝܐ ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܡܫܒܚܬ ܘܡܢ ܐܪܥܢܐ̈ ܙܝܘܟ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܒܬܪܝܨܘܬܐ . ܚܙܝܬ ܦܐܪܐ ܠܐܠܝܫܒܥ ܘܡܬܕܡܪ
sugZechariah&Angel ܘܡܫܒܚܬ ܡܠܬܟ ܥܣܩܐ ܕܐܩܒܠܝܘܗܝ ܥܝܪܐ ܚܙܝ ܐܘ ܙܟܪܝܐ ܐܢܬ ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܡܫܒܚܬ ܘܡܢ ܐܪܥܢܐ̈ ܙܝܘܟ ܫܒܝܚ . ܟܡܐ ܐܢ ܪܒ