simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܒܙܒܢ̣ ܡ̇ܢ ܠܟܬܒܐ ܕܐܡ̇ܪ ܡܛܠܬܗ ܆ 4X3ܩܘܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ ܐܢܬ ܠܟ . ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ . ܗ̇ܘ ܕܦܫܝܛܐ ܗ̣ܘ ܠܓܡܪ ܘܪܘܚܐ ܕܫ̇ܡܥ
BarBahl:SyrLex ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒ̇ܬܪܟ̇ܢ ܘܕܥܬܝܕܢ ܩ̇ܪܝܢ ܘܐܝܬ ܫܫܠܬܐ ܥܠ ܐ ܀ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ فعل ܀ ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܒܥܐ
Eph:madCarNis ܘܒܗ̇ܘ ܬܠܡܝܕܗ ܫܪܝ ܠܟ ܕܪܝܫܐ ܢܡܠܠ ܥܡ ܪܝܫܐ̈ ⁴ܘܫܪܝ ܐܢܬ 22ܡ̇ܠܟ ܐܢܐ ܕܝܢ ܐܢ ܫ̇ܒܩ ܠܢ ܗ̣ܘ ܚܪܝܢܐ ܕܢܥܒܕ ܡܕܡ XX ܙܠ
JnRufus:Pleroph . ܘܡܚܕܐ ܠܡ ܢܦܨܬ ܟܠ ܡܕܡ X . ܘܐܬܝܬ ܨܝܕ ܐܒܐ ܆ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܬ ܦܛܪܐ ܐܒܪܝܐ ܘܡܢܗ ܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܪܘܫܡܐX ܫܪܝܪܐ ܘܡܬܦܪܩX
SevAnt:LuqJul ܥܠܬܐ ܕܡܟܬܒ ܐܢܬ : ܘܠܐ ܒܠܝܠܘܬܐ ܘܠܐ ܫܘܓܢܝܐ : ܘܫܡܗܐ̈ ܐܢܬ ܕܡܫܡܗ ܐܢܬ ܒܐܠܝ̈ ⁸ ܟܝܢܐ̈ : ܘܠܘܩܒܠܗܘܢ ܥ̇ܪܐ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܠܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܐܢܬ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܐܩܪܝܒܘܣ̣ ܠܐ ܢܥ̣ܘܠ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ X · ܘܦܢܝܣ X ܝ ܂ X ܝX ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܬܥܘܠ ܨܐܕܝ 1ܒ̇ܥܐ
Eph:madFaith ܕܝܢ ܚܠܝܡܐܝܬ ܚܘܪ ܒܗ ܕܩܢܝܐ ܒܐܪܙ ܦܓܪܐ ܗܘ ܘܦܐܪܐ ܒܐܪܙ ܐܢܬ ³ܩܒܠ X -- ²ܘܗܟܢ XX ¹ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܙܕܟܝܬ ܕܡܘܬܐ ܒܚܪܝܢܐ
AbbaIs:Ascet X ¹ X ܠܐ ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܡܛܫܝܐܝܬ ܬܐܙܠ ܬܠܥܣ ¹ܘܬܪܦܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܬ ܠܟ ܚܒܝܒܐ̣ ܘܒܗ̇ܬܬ ²ܕܬܕܒܪ X ܘܒܗ̇ܬ ܐܢܬ X ²ܘܐܢXܡܗܠXܝ
LiberGrad ܕܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܠܝ ܗܘ . ܘܡܐ ܕܥܝܢܐ ܚܠܦ ܥܝܢܐ ܘܣܢܝ ܐܢܬ : ܕܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܛܒ ܡܢ ܢܦܫܟ : ܘܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ ܐܡܪ
Eph:madNativ ⁵³ܥܒ̇ܕܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ⁵⁴ ]ܠܡ̣ܢ ⁵⁵ܬܘܬܪܟ ܟ 28ܟܠܬܐ ܐܢܬ ܡܢܟ ܡܬܩܕܫܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܒܙܘܦܟ ܡܬܚܘܪܝܢ ܡܫܝܚܐ̈ ܘܡܠܟܐ̈
IsaacAnt:memHom : ܡܛܪܐ ܒܟܝܪܐ ܠܐ ܬܫܬܐ . ‏ ‏ܐܢ ܥܩܪܐ ܐܢܬ ܡܪܝܪܐ : ܡܛܪܟ ܐܢܬ ܐܢܬ ܚܬܝܬܐ : ܒܝܬ ܚܛܐ̈ ܡܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܀ ܐܢ ܦܐܪܐ̈ ܠܐ ܝܗܒ
AbbaIs:Ascet . XX0ܐܢ ܫܝܛܘܬܐ ܡܣܠܝܢܝܬܐ ¹ܕܩܪܝܒܢ ²ܡܩܪܒܐ ܥܠ ³ ܠܒܟ̣ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
JacSer:memElishRevDeadMan ܐܬܬܥܝܪ ܫܒܚ ܐܘ ܒܛܝܠܐ ܠܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܠܗ ܒܙܒܢܟ ܐܢܬ ܕܥܣܪ ܡܢܝܢ̈ ܘܕܠܐ ܫܠܝܐ ܙܡܪ ܬܫܒܘܚܬܐ ܦܪܘܫܐܝܬ ܥܕ ܩܝܡ
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ : ܕܘܩܐ ܝܗܒܬܟ ܠܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܬܗܘܐ ܫܡܥ ܐܢܬ ܒܚܛܗܝܗ̇̈ ܐܬܢܣܒܬ : ܘܕܡܗ̇ ܡܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܕܘܩܐ ܐܬܒܥ .
Sahd:BookPerf ܥܠ ܪܐܙܐ . [36]ܐܢܕܝܢ ܣ̇ܓܝ ܡ̇ܥܩܒ ܐܢܬ ܥܠ ܗܕܐ ܇ ܕܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܒܫܘܒܚܐ . ܗ̇ܝܡܢ ܡܕܝܢ ܐܦ ܐܢܬ ܥܡ ܥܠܡܐ ܟܕ ܠܐ ܡ̇ܥܩܒ
BarEbr:Ethic ܥܡܠܐẌ ³¹ܕܕܘܒܪܝܟ̈ . ܘܫܐܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܦܝܪ 0ܡܦܣܝܢ ܡܢ ܐܢܬ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܢܝܫܐX ³¹ܣܝܡ ܠܪܥܝܢܟ . ³¹⁰ܕܠܘܥܕܗ ܬܗܘܐ ܬܪܨ
P:ApocBar [AB] ܗܘ ܐܪܙܐ ܕܐܫܬܚܪܬ ܡܢ ܥܒܐ ܕܒܝܫܬܐ . ܘܒܐܝܕܟ ܐܡܝܢܐ ܗܘܬ ܐܢܬ ܦܬܚܬ ܦܘܡܗ̇ ܓܦܬܐ ܗܝ . ܘܡܠܠܬ ܘܐܡܪܬ ܠܐܪܙܐ ܗܘ . ܠܐ ܗܘܐ
IsaacAnt:memHom : ܠܥܢܐ̈ ܙܩܬܗ ܕܨܠܝܒܐ . ‏ ‏ܘܒܫܘܡܬܐ̈ ܕܒܓܘܫܡܐ : ܬܦܪܐ ܐܢܬ ܝܠܕܬ̥ ܠܡܟܣܢܘܬܐ ܕܛܠܘܡܘܗܝ̈ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܙܩܦ ܠܗ̇
Tim1:Epist ܐܟܚܕܐ ܘܐܦ ܡܬܚܙܐ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܦܝܣܬܢܝ ܣܟܘܠܬܢܘܬܟ : ܐܢܬ ܡܪܢ ܆ ܐܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡ̣ܢ ܐܓܪܬܟ̈ ܨܐܕܝ̇ܢ ܘܡܣܬܗܕ