simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܠܡ ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ ܆ ܒܫܡܐ ܕܟܝܢܗ ܘܠܘ ܕܩܢܘܡܗ : ܩܢܘܡܗ ܐܢܬ : 3 , 42ܘܐܝܟܢܐ ܕܐܬܩܪܝ ܐܕܡ ܥܦܪܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ : ܥܦܪܐ
BarBahl:SyrLex ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒ̇ܬܪܟ̇ܢ ܘܕܥܬܝܕܢ ܩ̇ܪܝܢ ܘܐܝܬ ܫܫܠܬܐ ܥܠ ܐ ܀ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ فعل ܀ ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܒܥܐ
Eph:madCarNis ܡܢܐ ܥܒܕܘ ܗܘܘ ܒܟ [61] 11ܫܠܝܚܐ ܠܟ ܡܪܝ ܡܟܪܢܝ ܠܒܬܘܠܬܐ ܐܢܬ XX ܠܡܘܫܐ ܘܠܢܒܝܐ̈ ܕܩܪܘ ܒܟܠ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܢܬ ܡܪܝ ܝܕܥ
JnRufus:Pleroph ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܩܕܝܫܬܐ ܒܬܘܠܬܐ . ܐܝܛܐ ܟܕ ܗܘ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܟܝܢܐ̈ ܒܝܫܐܝܬ ܡܛܝܒܥ ܗܘܐ . ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܘܬܘ . ܕܡܘܕܐ
SevAnt:LuqJul : ܘܒܬܚܘܝܬܐ ܕܣ̇ܓܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܡܦܝܣܢܝܬܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܨܝܕ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܕܡܛܥܝܢܘܬܐ ܕܠܐ ܕܡܝܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܢܦ̇ܩ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܠܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܐܢܬ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܐܩܪܝܒܘܣ̣ ܠܐ ܢܥ̣ܘܠ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ X · ܘܦܢܝܣ X ܝ ܂ X ܝX ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܬܥܘܠ ܨܐܕܝ 1ܒ̇ܥܐ
Eph:madFaith ܙܐܦܐ ⁴ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܐܒܐ ܟܣܝܐ ܒܡܠܬ ܩܘܫܬܐ ܓܙܪܬ ܫܕܝܬܝܗܝ ܐܢܬ ܓܝܪ ܬܟܬܘܫܗ 7ܘܠܐ ܠܒܝܫܐ̈ ܢܣܢܐ ܡܪܢ ܕܠܚܕ ܒܝܫܐ ܣܢܝܬ ܐܦ
AbbaIs:Ascet X ¹ X ܠܐ ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܡܛܫܝܐܝܬ ܬܐܙܠ ܬܠܥܣ ¹ܘܬܪܦܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܬ ܠܟ ܚܒܝܒܐ̣ ܘܒܗ̇ܬܬ ²ܕܬܕܒܪ X ܘܒܗ̇ܬ ܐܢܬ X ²ܘܐܢXܡܗܠXܝ
LiberGrad ܠܗ ܘܠܐ ܐܣܝܪ ܐܢܬ ܒܗ . ܐܘ ܐܢ ܐܢܫ ܚܛܦ ܠܗ ܡܢܟ : ܠܐ ܡܬܬܥܝܩ ܐܢܬ ܪܥܝܢܢ . ܡܕܝܢ ܢܫܐܠܗ ܐܢܫ ܡܢܟ ܠܗܘ ܩܢܝܢܟ : ܘܐܚܙܐ ܕܝܗܒ
Eph:madNativ ܐܝܟ ܕܐܦ ܩܪܟ ܗ̇ܘ ܐܫܥܝܐ XܕܐXܟܪܙ 9ܗܫܐ ܟܠܟ ܨܐܕܝ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܟ ¹⁶ X ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܡܢܝ ܕܢܚ̣ܬ ¹⁷ܕܐ ܝܟ XXܓ XXXX ܕܘܡܪܐ
IsaacAnt:memHom ܒܫܪܪܐ ܀ ܘܐܢ ܠܐ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܟܐܢܘܬܐ : ܠܡܢܐ ܛܥܝܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܢܐ ܚܠܝܛܬ ܥܡ ܥܡܠܐ̈ . ܐܢ ܕܓܠ ܐܢܬ ܡܢ ܩܘܫܬܐ : ܠܡܢ ܡܛܥܐ
AbbaIs:Ascet . XX0ܐܢ ܫܝܛܘܬܐ ܡܣܠܝܢܝܬܐ ¹ܕܩܪܝܒܢ ²ܡܩܪܒܐ ܥܠ ³ ܠܒܟ̣ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
JacSer:memElishNaamGehaz ܗܫܐ ܒܝܬ ܩܢܝܐ ܠܠܐ ܩܢܝܐ ܐܝܢܐ ܡܣܟܝܢ ܘܐܝܢܐ ܥܬܝܪ ܠܕܚܐܪ ܐܢܬ ܟܣܦܐ ܟܡܐ ܐܬܢܨܚ ܘܓܚܙܝ ܝܥܢܐ ܕܒܥܐ ܢܩܢܐ ܟܡܐ ܐܬܒܙܚ ܕܘܢ
P:Ezek [AB] ܕܕܡܘܬܐ ܕܡܠܐ ܚܟܡܬܐ : ܘܟܠܝܠܐ ܕܫܘܒܚܐ . ܒܥܕܢ ܦܪܕܝܣܗ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ : ܐܢܬ ܛܒܥܐ
Sahd:BookPerf ܒܐܓܘܢܐ ܕܥܡ ܨܚܢܘܬܐ ܘܒܪܓܬܐ ܕܚܫܐ̈ ܝ̇ܩܕ ܐܢܬ ܇ ܘܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܐܣܟܡܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܪܚܝܩ . ܘܠܡ̇ܢ ܠܡ ܡ̇ܬܥܢܐ
BarEbr:Ethic ܥܡܠܐẌ ³¹ܕܕܘܒܪܝܟ̈ . ܘܫܐܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܦܝܪ 0ܡܦܣܝܢ ܡܢ ܐܢܬ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܢܝܫܐX ³¹ܣܝܡ ܠܪܥܝܢܟ . ³¹⁰ܕܠܘܥܕܗ ܬܗܘܐ ܬܪܨ
P:ApocBar [AB] ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܦܣ ܐܢܬ . ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܛܥܝܬ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܢܬ ܡܬܬܙܝܥ ܐܢܬ ܥܠ ܆ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܘܥܠ ܡܢܐ ܡܣܬܪܗܒ
IsaacAnt:memHom ܩܘܦܚܐ̈ : ܠܐ ܒܕܪܓܐ̈ ܘܠܐ ܒܢܝܚܐ̈ ܀ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܙܕܘܕ : ܐܢܬ ܐܚܒ ܐܢܬ : ܕܬܟܪܙ ܚܫܘܗܝ̈ ܕܨܠܝܒܐ . ‏ ‏ܘܠܐ ܬܚܠܦ
Tim1:Epist ܆ ܘܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܟܦܢܝܢ : ⁶ܠܚܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܨܝܚܝܢ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܡܡܐ̈ ܢܘܘܓܐ ܥܒܕܝܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܨ̇ܒܐ