simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist : ܝܕܝܥܐ |M710b|ܕܡ̣ܢ ܟܬܒܐ ܡܠܘܢ̣ ܘܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܕܠܘ ܐܟܘܬܢ . 2 , 35ܐܢ ܕܝܢ- . ܘܡܢܗܘܢX ¹ܡ̣ܢ ܫܡܗܐ̈ ܥ̇ܪܩ
BarBahl:SyrLex ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒ̇ܬܪܟ̇ܢ ܘܕܥܬܝܕܢ ܩ̇ܪܝܢ ܘܐܝܬ ܫܫܠܬܐ ܥܠ ܐ ܀ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ فعل ܀ ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܒܥܐ
Eph:madCarNis X ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܢܝܕܐ̈ ܠܟ ܛܘܠܩܐ ܗܝ [16] 4ܗܐ ܡܘܬܐ ܘܒܝܫܐ ܐܢܬ ܠܗ ܓܢܒܪܘܬܟܝ [X2] 3ܢܘܪܟ ܒܩܢܟ ܐܘ ܡܘܬܐ X ¹ܘܠܐ ܪܓܫ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܡܗ̣ܘܐ ܠܗܘܢ ܥܒܕܐ ܘܡܫܡܫܢܐ . ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܬܒ̇ܥ ܠܟ ܐܢܬ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦܠܐ ܫ̇ܘܝܢ ܗܘܘ ²¹ܕܬܡ̇ܠܠ ܥܡܗܘܢ . ܘܗܫܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ : ܠܐ ܓܝܪ ܗ̣ܝ ܚܛܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘܣܝܐ ܘܐܦ ܠܐ ⁴ܗ̣ܘ ܐܢܬ ³ܘܠܗ ܟܕ ܠܗ ܚܫܘܫܐ ܒܒܣܕ̇ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܒܐܠܗܘܬܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܠܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܐܢܬ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܐܩܪܝܒܘܣ̣ ܠܐ ܢܥ̣ܘܠ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ X · ܘܦܢܝܣ X ܝ ܂ X ܝX ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܬܥܘܠ ܨܐܕܝ 1ܒ̇ܥܐ
Eph:madFaith ܐܝܟ ܫܝܛܐ ܘܡܢܗ ܡܠܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ ܐܢܬ ܠܐ ܡܕܪܟ ܐܢܬ ܠܟܣܝܐ ܐܝܟܢ ܣ̇ܦܩ ܐܢܬ X 35ܐܢܬ ܩܐܡ
AbbaIs:Ascet X ¹ X ܠܐ ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܡܛܫܝܐܝܬ ܬܐܙܠ ܬܠܥܣ ¹ܘܬܪܦܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܬ ܠܟ ܚܒܝܒܐ̣ ܘܒܗ̇ܬܬ ²ܕܬܕܒܪ X ܘܒܗ̇ܬ ܐܢܬ X ²ܘܐܢXܡܗܠXܝ
LiberGrad ܥܒܕ ܠܗܘܢ : ܘܝܕܥ ܕܒܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܦܘܩܕܢܝܢ̈ ܐܝܬܝܗ ܟܠܗ ܐܢܬ ܬܥܒܕ : ܘܐܝܟ ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܟ ܒܢܝܢܫܐ̈ : ܗܟܢܐ ܐܦ
Eph:madVirg ܙܠ ܥܩܘܪ ܠܘܩܕܡ ܟܪܟܐ ܕܥܕܢܬ ܕܝܗ̣ܒ ܚܪܘܒܐ̈ 3ܘܐܢ ܚܢܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ²ܒܪ ܡܬܝ³ ܟܪܟܐ ⁴ܕܢܝܢܘܐ ܕܣܟܝܬ ⁵ܕܢܡܘܬ ⁸ 2ܐܢ ܛܢܢܐ
IsaacAnt:memHom ܥܠ ܐܠܗܐ : ܕܐܠܗܟ ܕܗܒܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܕܟܠ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܒܗ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܥܫܝܢܐ ܗܝܡܢܘܬܟ : ܕܒܟܣܝܐ ܠܕܗܒܐ ܡܨܠܝܬ ܀ ܠܐ ܣܢܝܩ
AbbaIs:Ascet . XX0ܐܢ ܫܝܛܘܬܐ ܡܣܠܝܢܝܬܐ ¹ܕܩܪܝܒܢ ²ܡܩܪܒܐ ܥܠ ³ ܠܒܟ̣ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
JacSer:memHomCreat : ܕܗܐ ܡܢ ܦܐܪܐ ܕܡܬܚܡ ܗ̣ܘܝܬ ܡܢܗܐܟܠ̣ܬ ܀ X 775ܗܐ ܐܢܬ ܩܪܒ ܐܝܟ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܀ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܐܕܡ ܡ̇ܢ ܚܘܝ ܠܟ ܕܥܪܛܠܝ
P:Gen [AB] ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܚܙܘܐ : ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ : ܕܗܐ ܐܦ ܚܙܘܐ ܚܙܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܐܢܬ ܐܚܘܗܝ̈ ܢܫܪܐ . ܘܩܪܬ ܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܠܠ ܥܡܗ̇ ܘܐܡܪܬ
Sahd:BookPerf ܠܟ ܣܝܡܬܐ̣̈ ܕܠܐ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܡܢ̣ܘ ܚܡ̇ܠ ܠܗܝܢ ܀ [39]ܐܠܐ ܐܢܬ ܠܢܦܫܟ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܬܪܣܝܘܬܟ . ܘܣܐ̇ܡ
BarEbr:Ethic ܥܡܠܐẌ ³¹ܕܕܘܒܪܝܟ̈ . ܘܫܐܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܦܝܪ 0ܡܦܣܝܢ ܡܢ ܐܢܬ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܢܝܫܐX ³¹ܣܝܡ ܠܪܥܝܢܟ . ³¹⁰ܕܠܘܥܕܗ ܬܗܘܐ ܬܪܨ
P:ApocBar [AB] ܠܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܒܥܠܡܐ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܥܠܡܐ ܀ ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܒܗܘܢ ܡܫܬܡܠܝܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈ . ܐܘ ܕܠܡܐ ܡܚܠܦ
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܐܝܢܐ ܝܘܬܪܢ ܥܒܕ ܢܦܫܗ : ܬܚܝܬ ܫܘܪܝܐ ܕܠܐ ܫܘܪܝ . ‏ ‏ܐܢ ܐܢܬ ܗܝܡܢܘܬܟ . ‏ ‏ܐܢ ܦܓܪܢ ܠܐ ܫܩܠ ܡܪܢ : ܘܡܗܘܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
ZachSch:ActsSev ܘܡܛܘܫ ܐܢܬ ܒܣܘܥܖܢܐ̈ ܕܓܘܐ ܘܩܫܝܐ ܕܠܐ ܬܬܛܠܩ ܠܟ ܪܚܡܬ ܐܢܬ ܕܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܠܗܝܐ ܘܫܡܥ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܐܠܐ ܒܡܨܥܬܐ ܡܬܗܦܟ