simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugDeath&Satan ܡܘܬܐ ܠܡܝܬܐ ܗܘ ܐܡܝܬܬ ܕܩܛܝܠ ܗܘܐ ܠܝ ܡܘܬܐ ܟܕ ܨܒܝܬ ܒܝܫܐ ܐܢܬ ܚܒܫܬ ܒܫܝܘܠ ܤܛܢܐ ܐܢܐ ܩܛܠܬܗ ܒܡܘܬܐ ܟܣܝܐ ܠܐܕܡ ܕܚܛܐ .
sugDeath&Satan . ܟܠܝܠܟ ܟܠܗ ܟܘܐܪܐ ܗܘ ܐܢ ܪܓܫ ܐܢܬ ܐܢܐ ܐܚܘܒ ܘܐܢܬ ܬܨܛܚܐ ܐܢܬ ܒܥܒܕܐ̈ ܥܙܝܬ ܠܡܩܡ ܡܘܬܐ ܠܒܝܫܬܟ ܗܘ ܙܟܝܬ ܒܝܫܐ ܐܢ ܦܪܫ
sugDeath&Satan ܐܢܐ ܐܚܘܒ ܘܐܢܬ ܬܨܛܚܐ ܐܘ ܣܛܢܐ . ܛܒ ܠܝ ܕܐܗܘܐ ܗܕܝܘܛܐ ܐܢܬ ܗܘ ܙܟܝܬ ܒܝܫܐ ܐܢ ܦܪܫ ܐܢܬ . ܟܠܝܠܟ ܟܠܗ ܟܘܐܪܐ ܗܘ ܐܢ ܪܓܫ
sugJoseph&Benjamin ܘܥܣܪܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܟ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܨܘܬ ܐܢܬ ܛܠܝܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܐܢܬ ܝܘܣܦ ܕܘܡܪܐ ܐܚܕ ܠܝ ܘܬܗܪܐ ܛܒ ܡܬܗܪ ܠܝ . ܕܐܝܟܢ ܥܠ ܚܕ ܒܟܐ
sugJoseph&Benjamin ܛܠܝܐ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ . ܕܐܣܠܝܘܗܝ ܠܝܘܣܦ ܥܣܪܐ ܐܚܐ̈ ܐܢܬ ܥܠ ܚܕ ܒܟܐ ܐܢܬ ܘܥܣܪܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܬ ܠܟ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܨܘܬ
sugJoseph&Benjamin ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܒܟܐ ܗܘܝܬ ܠܗ ܠܝܘܣܦ ܝܘܣܦ ܝܘܣܦ ܠܡܢ ܕܡܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܒܢܝܡܝܢ ܛܐܒܗ ܓܢܝܚܐ ܕܝܘܣܦ ܐܢܗܘ ܕܓܠܐ ܗܘܝܬ ܠܟ . ܟܒܪ ܐܦ
sugJoseph&Benjamin ܠܝ ܕܘܡܝܗ 16 ܟܐܢܐܝܬ ܬܢܝ ܠܝ ܘܫܪܪܐ ܓܠܝ ܘܐܡܪ ܠܝ . ܝܘܣܦ ܐܢܬ ܕܡܐ ܗܘܐ ܛܠܝܐ ܓܠܝ ܠܝ ܫܪܪܐ . ܕܠܡܐ ܚܙܐ ܠܟ ܒܥܒܕܐ̈ ܡܚܘܐ
sugJosephJust&His Mistr ܬܐ ܒܬܪܝ ܘܨܒܝܢܝ ܥܒܕ . ܘܐܢܐ ܐܥܒܕ ܐܝܟ ܪܓܬܟ ܘܡܪܟ ܢܣܓܘܕ ܐܢܬ ܕܥܟܐ ܗܘ ܒܨܒܝܢܗ ܫܓܪ ܥܠܘܗܝ ܐܢܬܬܐ ܚܛܗܟ ܝܘܣܦ ܢܗܘܐ ܥܠܝ
sugMary&Gardener ‏ ‏ܬܐ ܚܘܐ ܠܝ ܘܩܘܐ ܒܓܢܬܟ . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܗܪܟܐ ܐܢܬ ܥܩܒܬܗ ܠܡܢܐ ܒܥܝܬܝ . ‏ ‏ܡܪܝܡ‏ ‏ܕܘܪܟܬܗ ܚܘܢܝ ܐܙܠ ܒܬܪܗ
sugMary&Gardener ‏ ‏ܬܐ ܚܘܐ ܠܝ ܘܩܘܐ ܒܓܢܬܟ . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܚܘܝܬܟܝ ܐܘܪܚܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝ ܒܗܕܐ ܓܢܬܐ . ‏ ‏ܡܪܝܡ‏ ‏ܚܘܢܝ ܐܘܪܚܐ ܐܙܠ ܒܬܪܗ
sugMary&Gardener . ‏ ‏ܝܫܘܥ‏ ‏ܡܛܠ ܕܚܙܝܬܢܝ ܒܗܕܐ ܓܢܬܐ ‏ ‏ܣܒܪܐ ܐܢܬܝ ܠܟܝ ܐܢܬ ‏ܡܢܟ ܫܡܥܬ ܘܐܢܬ ܐܡܪܬ ܠܝ ‏ ‏ܕܓܢܬܐ ܕܝܠܟ ܘܠܡܪܝ ܝܕܥܬ
sugOurLord&John ܕܐܢܬ ܒܥܡܕܟ ܡܚܣܝܬ ܠܟܠ . ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܟ ܚܝܪܐ ܪܘܣ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܘܐܝܕܗ ܩܦܣ ܟܕ ܡܬܟܫܦ ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ܐܝܟܢܐ ܡܪܝ ܬܥܡܕ
sugOurLord&John ܡܪܢ ܗܐ ܥܡܕ ܐܢܐ ܟܕ ܚܙܝܢ ܕܐܒܐ ܕܫܠܚܢܝ ܣܗܕ ܥܠܝ . ܕܒܪܗ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ . ܘܐܢ ܚܙܐ ܠܟ ܕܡܢܝ ܥܡܕܬ ܡܬܦܠܓ ܠܗ ܕܠܘ ܡܪܝܐ
sugOurLord&John ܠܐ ܬܕܚܠ ܕܐܢܐ ܨܒܝܬ ܝܘܚܢܢ ܛܝܒܬ ܐܘܪܚܐ ܕܐܬܫܕܪܬ ܡܟܪܬ ܐܢܬ ܝܗܒܝܢ ܟܠܗܘܢ ܛܘܒܐ ܕܠܝ ܡܥܡܕܬ . ܠܗܕܐ ܓܒܝܬܟ ܡܢ ܡܪܒܥܐ
sugOurLord&John ܒܐܒܘܟ ܘܐܒܘܟ ܒܟ . ܩܘܕܫܐ ܠܟܘܡܪܐ̈ ܐܢܬ ܝܗܒܬ ܡܝܐ̈ ܐܢܬ ܒܝ ܘܠܐ ܢܙܕܟܘܢ ܝܘܚܢܢ ܝܠܕܗ ܕܐܒܐ ܠܡܢ ܐܥܡܕܟ ܕܗܐ
sugOurLord&John ܝܗܒܬ ܡܝܐ̈ ܫܚܝܡܐ̈ ܠܡܢ ܫܐܠܬ ܡܪܢ ܝܠܕܘܗܝ̈ ܕܐܕܡ ܠܝ ܐܢܬ ܠܡܢ ܐܥܡܕܟ ܕܗܐ ܐܢܬ ܒܐܒܘܟ ܘܐܒܘܟ ܒܟ . ܩܘܕܫܐ ܠܟܘܡܪܐ̈
sugOurLord&John ܥܒܕܬ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܡܘܢ ܬܘܬܪܟ ܡܪܢ ܟܠܬܐ ܕܡܟܪܬ ܠܝ ܚܝܪܐ ܐܢܬ ܡܢܟ ܡܬܩܕܫܝܢ ܟܗܢܐ̈ ܒܙܘܦܟ ܡܬܚܘܪܝܢ . ܡܫܝܚܐ̈ ܘܡܠܟܐ̈
sugOurLord&John ܒܓܘ ܝܘܪܕܢܢ ܝܘܚܢܢ ܥܒܕܐ ܐܢܐ ܘܡܚܝܠ ܐܢܐ ܡܚܪܪ ܟܠܐ ܪܚܡ ܐܢܬ ܕܐܡܪ ܐܢܐ ܘܠܐ ܬܬܚܪܐ . ܗܐ ܐܥܡܕܬܟ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ ܐܥܡܕܝܢܝ
sugOurLord&John ܠܟ ܐܥܡܕ ܘܫܡܠܐ ܠܟܠ ܡܪܢ ܦܐܝܐ ܗܕܐ ܕܐܢܬ ܬܥܡܕܢܝ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܢܬ ܛܥܝܢ ܘܡܣܟܐ ܠܟ ܥܠ ܝܘܪܕܢܢ . ܘܐܢ ܫܠܡܬ ܠܗ̇ ܘܬܥܡܕ ܨܒܝܬ
sugOurLord&Synag ܠܓܘ ܗܝܟܠܝ̈ . ܘܒܪܝܫ ܩܝܣܐ ܥܡ ܒܝܫܐ̈ ܨܠܒܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܠܐ ܐܢܬ ܘܡܪܝܐ ܡܬܢܨܪܝܢ ܟܢܘܫܬܐ ܗܘܬܐ ܕܫܝܘܠ ܦܬܚܢܝ ܠܟ ܐܢ ܥܐܠ