simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugSinfulWom&Satan ܐܟܘܬܗܘܢ 51 ܤܛܢܐ ܐܢܐ ܒܚܘܒܐ ܐܡܪܬ ܠܟܝ ܘܡܚܒ ܐܢܐ ܠܟܝ ܐܢܬ ܕܣܓܝ ܚܕܐ ܒܕܬܝܒܢ . ܒܟ ܕܝܢ ܓܥܝܪ ܒܟ ܘܒܪܚܡܝܟ̈ ܕܕܓܠܐ
sugSinfulWom&Satan ܠܗ ܕܪܚܡܐ ܗܘܐ ܕܡܪܝܡܐ ܤܛܢܐ ܐܢ ܫܡܥܬܝ ܠܝ ܠܐ ܐܙܠܬܝ ܘܠܗܘ ܐܢܬ ܟܦܪܬ ܒܟ ܘܡܢ ܛܒܬܟ̈ ܠܐ ܒܥܝܢܝ . ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܣܢܐ
sugSoul&Body ܗܘ ܡܬܢܓܕܬ ܦܓܪܐ ܒܟܝ ܗܘ ܢܦܫܐ ܡܬܬܙܝܥ ܗܘܝܬ ܘܪܓܘܫܘܬܐ ܐܢܬ ܚܫܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܘܠܝ ܠܐ ܡܛܘ . ܘܪܓܝܓܬܐ̈ ܡܢܟ ܪܕܝ̈ ܘܥܠ ܗܝ
sugSoul&Body ܩܝܡܬ ܦܓܪܐ ܙܕܝܩ ܘܬܪܝܨ ܕܢܚܘܪ ܒܝ ܕܡܢ ܕܫܒܩܬܝܢܝ ܠܐ ܓܪܬ ܐܢܬ ܐܢܐ ܕܠܐ ܚܝܒܢ . ܓܘܪܐ ܘܩܛܠܐ ܡܢܟ ܢܒܥܘ ܘܒܡܪܫܘܬܐ
sugSoul&Body ܕܐܝܬܝܟ ܠܝ ܫܘܬܦܐ ܣܢܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܚܨܝܦܐ ܦܓܪܐ ܦܪܝܕܐ ܫܢܬܝ ܐܢܬ ܙܪܥܐ ܢܦܫܐ ܦܘܠܚܢܐ ܬܩܢܐ ܘܢܟܦܐ ܕܡܩܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܥܦܝܦܐ .
sugSoul&Body ܐܝܟ ܚܨܝܦܐ ܦܓܪܐ ܦܪܝܕܐ ܫܢܬܝ ܒܚܐܦܐ ܕܒܝܫܬܟܝ ܪܒܬܐ ܒܪܬ ܐܢܬ ܕܡܩܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܥܦܝܦܐ . ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܠܝ ܫܘܬܦܐ ܣܢܐ
sugZechariah&Angel ܥܡ ܐܢܬܬܟ ܐܠܝܫܒܥ . ܗܐ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܠܟ ܒܪܐ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܘܫܠܚܢܝ ܨܐܕܝܟ ܕܐܣܒܪܟ ܚܠܦ ܕܫܦܪܬܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ
sugZechariah&Angel ܒܬܪܝܨܘܬܐ . ܚܙܝܬ ܦܐܪܐ ܠܐܠܝܫܒܥ ܘܡܬܕܡܪ ܐܢܬ ܟܕ ܗܘܐ ܐܢܬ ܒܗ ܚܫܚܘ ܘܠܐ ܡܬܒܥܐ ܥܝܪܐ ܙܒܢܐ ܕܚܨܕܐ ܗܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
sugZechariah&Angel ܟܕ ܗܘܐ ܙܟܪܝܐ ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܡܫܒܚܬ ܘܡܢ ܐܪܥܢܐ̈ ܙܝܘܟ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܒܬܪܝܨܘܬܐ . ܚܙܝܬ ܦܐܪܐ ܠܐܠܝܫܒܥ ܘܡܬܕܡܪ
sugZechariah&Angel ܘܡܫܒܚܬ ܡܠܬܟ ܥܣܩܐ ܕܐܩܒܠܝܘܗܝ ܥܝܪܐ ܚܙܝ ܐܘ ܙܟܪܝܐ ܐܢܬ ܚܙܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܡܫܒܚܬ ܘܡܢ ܐܪܥܢܐ̈ ܙܝܘܟ ܫܒܝܚ . ܟܡܐ ܐܢ ܪܒ