simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܡܘܙܓܐX ܀ ⁸ ܘܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܬܘܒ . ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܢܬ ܆ ܘܒܢܟܣܬܐ ܠܐ ܐܫܬܘܬܦ ܠܒܣܪܐ ܆ ܡܢ ܐ̇ܝܟܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܡ̇ܥܠ
BarBahl:SyrLex ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܒ̇ܬܪܟ̇ܢ ܘܕܥܬܝܕܢ ܩ̇ܪܝܢ ܘܐܝܬ ܫܫܠܬܐ ܥܠ ܐ ܀ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܥܒܕܢܘܬܐ فعل ܀ ܐܝܛܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ̇ܘ ܕܒܥܐ
Eph:madNativ ¹⁹ܘܒܝܠܘܕܟ ܟܠܟ ܟܣ̣ܝܬ ܟܠܗܘܢ ܪܘܡܐ̈ ܡܢܟ ܡܠܝܢ ܘܐܬܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܩܪܟ ܗ̇ܘ ܐܫܥܝܐ XܕܐXܟܪܙ 9ܗܫܐ ܟܠܟ ܨܐܕܝ
LiberGrad ܕܬܩܒܠ ܐܢܘܢ ܘܬܢܝܚ ܐܢܘܢ : ܚܕ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܐܢܬ ܘܦܠܚܝܢ : ܐܡܬܝ ܕܡܣܬܩܒܠܝܢ ܒܐܟܣܢܝܐ ܐܘ ܒܐܘܪܚܐ : ܚܝܒ
SevAnt:madHym ܒܡܠܬܐX ܕܚ̣̇ܝܠܟ ܇ ܘܡܕ ܒ̇ܪܬ̇ ܐܝX ܐܠXܐ . . ܠܐ ܡܪܝ ܟܕ ܐܢܬ ܠܡ̣ܝܐ̈ ܕ ܝܝXܝXܝܐ̈ ܠܟܢܘܫܝܐ ܚܕ ܘܠܟܠܡܕܡ ܛܥ̣ܝܢX
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܠܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܐܢܬ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܐܩܪܝܒܘܣ̣ ܠܐ ܢܥ̣ܘܠ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ X · ܘܦܢܝܣ X ܝ ܂ X ܝX ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܬܥܘܠ ܨܐܕܝ 1ܒ̇ܥܐ
Eph:memHom ܢܬܥܛܝܢ̈ ܡܢ ܓܘ ܣܦܪܟ ܘܕܝܕܥ ܐܢܐ ܘܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܐ ܢܬܕܟܪܢ ܐܢܬ ܕܚܛܝܬ ܘܛܥܝܬ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ X 11ܘܕܥܗܝܕ²ܐܢܐ ܘܕܥܗܝܕ
AbbaIs:Ascet X ¹ X ܠܐ ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܡܛܫܝܐܝܬ ܬܐܙܠ ܬܠܥܣ ¹ܘܬܪܦܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܬ ܠܟ ܚܒܝܒܐ̣ ܘܒܗ̇ܬܬ ²ܕܬܕܒܪ X ܘܒܗ̇ܬ ܐܢܬ X ²ܘܐܢXܡܗܠXܝ
LiberGrad ܦܓܪܢܐܝܬ : ܐܝܟ ܕܚܘܝܬ ܠܟ ܐܢܐ ܒܛܘܪܐ ܪܘܚܢܐܝܬ : ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܦܓܪܢܝܬܐ ܟܠܡܕܡ ܕܚܘܝܬܟ : ܟܠܗ ܬܫܡܫܬܐ ܕܪܘܚܐ ܚܘܐ ܠܗܘܢ
GeorgArabs:HomMarSevAnt . ]ܒܟܠ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܬܚܫܚ ܐܢܬ ܆ ³⁰ ܘܨܝܕ X ܐܢܬ ܠܟ ܓܒܪܐ ܨܝܕ ܩܕܝܫܐ ܐܟܡܐ ܕܟܠܫܥ ܩܕܡ ܫܡܘܥܐ̈ ܡܫܬܒܗܪ
IsaacAnt:memHom ܀ ܕܠܐ ܩܨܨܐ ܡܠܐ ܢܕܪܟ : ܘܕܠܐ ܩܝܡܐ ܩܘܪܒܢܟ . ܚܕ ܢܕܪܐ ܢܗܐ ܐܢܬ ܕܢܕܪܬ . ܐܢ ( ܡܣܟܢ ܐܢܬ ܠܐ ܬܓܙܘܡ : ܥܠ ܢܕܪܐ ܢܕܘܪ ܕܡܫܟܚ
AbbaIs:Ascet . XX0ܐܢ ܫܝܛܘܬܐ ܡܣܠܝܢܝܬܐ ¹ܕܩܪܝܒܢ ²ܡܩܪܒܐ ܥܠ ³ ܠܒܟ̣ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
JacSer:memNativ ܒܗ ܘܩܥܐ ܫܪܪܐ ܕܠܘ ܐܒܘܗܝ ܐܢܬ ܒܬܘܠܬܐ ܗܝ ܡܪܝܡ ܘܒܝܬ ܠܗ̇ ܐܢܬ ܕܣܢܝܩܘܬܐ 300 ܐܘ ܠܟ ܝܘܣܦ ܐܒܘܗܝ ܕܒܪܐ ܬܐ ܚܘܐ ܠܢ ܕܛܠܝܡ
P:Job [AB] ܐܝܕܐ ܗܝ ܕܘܟܬܗ ܕܫܦܪܐ . ܠܡܐܚܕ ܒܟܢܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܐܢܬ ܬܟܬܪ ܒܓܐܝܘܬܐ ܕܓܠܠܝܟ̈ . ܡܢ ܝܘܡܝܟ̈ ܦܩܕܬ ܠܨܦܪܐ . ܝܕܥ
Sahd:BookPerf ܘܡ̇ܓܢ̣ܐ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܕܒܚܫܘܟܐ ܩܝ̇ܡܝܢ ܇ ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܢܬ ܐܠܗܐ . [4X]ܠܡܢܐ ܗܟܢܐ ܣ̣ܟܠ ܐܢ̣ܬ ܐܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܇ ܕܡ̇ܫܒܚ
BarEbr:Ethic ܥܡܠܐẌ ³¹ܕܕܘܒܪܝܟ̈ . ܘܫܐܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܦܝܪ 0ܡܦܣܝܢ ܡܢ ܐܢܬ ܐܠܐ ܢܗܘܐ ܢܝܫܐX ³¹ܣܝܡ ܠܪܥܝܢܟ . ³¹⁰ܕܠܘܥܕܗ ܬܗܘܐ ܬܪܨ
P:Ezek [AB] ܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܐܬܢܒܐ : ܘܩܘܫ ܟܦܐ ܐܝܕܐ ܥܠ ܐܝܕܐ : ܘܢܬܐܥܦ ܐܢܬ ܗܕܐ : ܘܐܢ ܫܪܒܬܐ ܐܣܬܠܝܬ : ܠܐ ܬܗܘܐ : ܐܡܪ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ̈ .
IšoAdiab:Epist ܩܕܡ ܥܝܢܝܟ̈ ܂ ܘܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܠܗܢ ܡܪܚܡܢܐ ܘܛܒܐ ܂ ܗܘ̇ ܐܢܬ ܡܕܡ ܗܟܝܠ ܕܫܦܪ ܠܐܚܘܬܟ ܥܒܕ ܟܕ ܢܝܫܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܗܝܐ ܣ̇ܐܡ
SevAnt:LuqGramm ܝXܝܕ ܐܚܪܢܝܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܇ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܐܢܬ ܢܫܡ̇ܠܘܢ ܟܝ ܂ ܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܃ ܢܓ̇ܕ