simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist : ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܒܪܘܚܐ ܕܣܝܡܬ̈ ܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ : ⁴⁹¹ܠܘ ܐܢܬ ܟܝܢܗܘܢ : ܗܝܟܠܐ̈ ܕܝܢ ܐܘ ܡܩܕܫܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܨܒ̇ܐ
BarBahl:SyrLex ܠܡܬܡܠܟܢܘܬܐ ܕܥܠ ܛܒܬܐ ܀ </lemmä> [1194] ܐܢܬ اشير عليهم . ܐܝܟ ܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ ܟܕ ܬ̇ܒܥ ܐܢܬ ܠܟܘܦ ܡܫܘܕܥ
Eph:madCarNis ܘܠܗ ܬܗܦܘܟ ܘܕܢܚܘܐ ܕܡܨܐ ܗܘ² ܦܓܪܐ ²⁰ܕܢܚܐ ܠܥܠܡ ܥܡ ܐܢܬ 5ܚܢܘXܝ ܚܝܐ ܡܛܠ ܐܕܡ ܕܠܐ ܢܦܣܘܩ ܣܒܪܗ ܕܫܡܥ ܕܡܢ ܥܦܪܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ . ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܩܫ̣ܐ ܥܠܝܟ ܠܐ ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ : ܠܘ ܐܢܬ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܒܣܪܐ ܕܢܩ̣ܝܦܝܢ ܠܗ . ܐܢܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܪܚ̇ܡ
SevAnt:LuqJul ܐܘܪܚܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ̈ . ܘܐܝܬܝܟ ܡܫܟܚܢܐ ܕܒܝܫܬܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܐܫܬܝܬ ܕܬܨܛܢܥ ܠܘܩܒܠ ܫܪܪܐ ܡܡܪܚ ܐܢܬ . ܟܕ ܡܫܟܚ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܠܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܐܢܬ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܐܩܪܝܒܘܣ̣ ܠܐ ܢܥ̣ܘܠ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ X · ܘܦܢܝܣ X ܝ ܂ X ܝX ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܬܥܘܠ ܨܐܕܝ 1ܒ̇ܥܐ
Eph:madFast ܢܛܥܝܟ ܕܬܫ̇ܬܩܠ ܥܠ ܐܚܘܟ ܕܐܟܠ ܕܚܠ ܓܝܪ ܡܢ ܦܘܠܘܣ ܕܗܘ ܐܢܬ ܣܪܝܩ ܥܡܠܟ ܕܗܟܢ ܡܥܕ ܢܘܒܕ ܢܟ̣ܝܠܐ ܠܨܝܡܐ̈ X ܠܘ ܥܠ ܕܨܐܡ
AbbaIs:Ascet X ¹ X ܠܐ ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܡܛܫܝܐܝܬ ܬܐܙܠ ܬܠܥܣ ¹ܘܬܪܦܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܬ ܠܟ ܚܒܝܒܐ̣ ܘܒܗ̇ܬܬ ²ܕܬܕܒܪ X ܘܒܗ̇ܬ ܐܢܬ X ²ܘܐܢXܡܗܠXܝ
LiberGrad ܠܐܢܫ ܐܚܝ ܘܚܬܝ : ܐܝܟ ܕܒܐܚܐ ܘܒܚܬܐ ܚܘܪ ܒܗ : ܠܐ ܬܕܓܠ ܐܢܬ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܡ ܡܪܗܘܢ ܕܢܡܘܣܐ̈ ܗܘܐ ܐܢܬ . ܐܢ ܕܝܢ ܩܪܐ
Eph:memDomNos ܕܥܒܕܬܝܗܝ ܠܟ ܠܦܓܪܐ ܫܡܫܐ . ܕܒܗ ܬܬܠ ܠܪܚܡܝܟ̈ ܟܠ ܕܪܚܡܘ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܕܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܢܣܒܬ ܒܪܝܫܝܬ ܡܘܬܐ ܡܢ ܩܛܘܠܗ̇ . ܐܢܬ
IsaacAnt:memHom : ܘܥܡ ܒܝܫܐ ܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܀ ܒܝܡܐ ܕܥܠܡܐ ܣܚܐ ܐܢܬ : ܘܥܡ ܐܢܬ : ܕܠܐ ܐܬܕܟܪܬܗ̇ ܘܐܢܗܪܬܟ . ‏ ‏ܠܘܩܒܠ ܪܘܚܐ ܡܩܪܒ
AbbaIs:Ascet . XX0ܐܢ ܫܝܛܘܬܐ ܡܣܠܝܢܝܬܐ ¹ܕܩܪܝܒܢ ²ܡܩܪܒܐ ܥܠ ³ ܠܒܟ̣ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
JacSer:memJephDaught ܘܦܪܘܥ ܢܕܪܟ ܠܩܫܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܬܒܪ ܘܐܫܠܡ ܠܟ ܩܠܝܠܝܗܘܢ̈ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ ܘܗܢܐ ܕܝܠܟ 220 ܙܟܐ ܗܘ ܠܣܕܪܐ̈ ܙܟܝ ܠܚܫܐ
P:Gen [AB] . ܗܐ ܗܘ ܐܡܪ ܕܚܬܝ ܗܝ : ܘܐܦ ܗܝ ܐܡܪܬ ܕܐܚܝ ܗܘ . ܒܬܡܝܡܘܬ ܐܢܬ ܠܐ ܩܪܒ ܠܗ̇ . ܘܐܡܪ ܐܒܝܡܠܟ . ܡܪܝܐ : ܐܦ ܥܡܐ ܙܟܝܐ ܩܛܠ
Sahd:BookPerf ܆ ܐ̇ܫܝܓ ܐܦܝܟ̈ ܘܡܫ ܚ ܪܫܟ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܬܬܚܙܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܒܫܘܦܪܗ . ܐܝܟ ܕܐܠ̣ܦ ܠܢ ܡܪܢ ܆ ܕܐܢܬ X ܠܡ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܨܐ̇X
BarKoni:ScholUrm 20 ܘܡܫܟܝܝ ܐܢܬ : ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܝܗܝܒ ܠܟ ܦܘܩܕܢܐ ܥܒܕ ܐܝܟ ܐܢܬ ܦܘܪܥܢܘܬܐ ܕܚܘܒܗ ܕܠܘܬܗܘܢ̣ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ . ܡܫܕܠ
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܒܬܪܥܝܬܟ ܡܕܒܪ ܐܢܬ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܒܪܬ ܝܡܝܢܟ . ܘܐܢܬ ܐܢܬ ܒܬܕܡܪܬܟ̈ ܐܠܗܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܡܕܪܟ ܡܚܫܒܬܟ ܥܡܝܩܬܐ . ܕܚܝܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܆ ܘܒܡܢܬܐ X ܝܨܦ ܕܩܢܘܢܐ̣ 78 ܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܐ . ܕܡܢ ܐܢܬ ܆ ܗܝܕܝܢ ܫܦܝܪ ܗܘ ܕܐܢܫ ܠܐ ܢܗܡܐ ܒܩܢܘܢܐ . ܐܢ ܒܡܢܬܐ ܩܢܐ
ZachSch:ActsSev ܥܡܢ ܐܘ ܒܪ ܠܘܝܬܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܠܢ ܥܕܡܐ ܠܗܝ ܕܝܪܐ . ܢܩܦܬ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܓܕܫ . ܐܘ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ ܠܢ ܐܡܪܝܢ ܟܕ ܐܟܚܕܐ ܦܝܠܘܣܘܦܝܐ ܥܒܕ