simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܥܘܬܪܐ ܕܚܟܡܬܐ ܡ̣ܢ ܡܪܢ ܆ ܐܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡ̣ܢ ܐܢܬ . XX1ܩXX ܣܓܘܠܐ X ܐܚܪܝܢ . 1 , 5ܘܟܕ ܛܒ ܣܦܩܐܝܬ ܩܢܐ̈
BarBahl:SyrLex . ܡܛܝܐ بلوغ . ܡܛܝܬܢܝ ܒܡܢ̇ܬܐ نالني البلاء . ܡܛܝܬܢܝ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܕܪܚܝܩ ܗܘܐ ܡܢܟ ܡܕܡ . ܘܒܬܪܟܢ ܡܛܝ ܡܫܘܕܥ
Eph:madCarNis [40] X0ܕܦܠܓܝ ܐܢܬ ܡܘܬܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ¹ܘܐܢܐ ܦܠܓܟ ܦܠܓܝ ܗܘ ܐܢܬ ܡܪܝ ܠܐ ܥܒܕܬ ܣ̇ܢܐ ܡܪܗ ܒܦܬܟܪܐ̈ ܡܝܬܐ̈ ܠܚܝܐ̈ ܗܐ ܩ̇ܛܠ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܡܥ̣ܪܩ ܡܢܗ ܕܥܠܡܐ ܇ ܕܒܟܠ ܛܘܒܝܢ̈ ܡܒ̣̇ܣܡ ܠܐܝܠܝܢ ܐܢܬ . ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܝܩܪܝܢ X 8 ܗܘܘXX¹⁰ . ¹ܘܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܨܒ̇ܐ
SevAnt:LuqJul : ܢܒ̣ܥ ܡܢܟ ܫܪܪܐ . ܘܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܛܘܡܣܐ̈ ܬܪܫܘܡ ܗܟܢܐ . ܐܢܬ ܕܣܐܘܪܐ : ܐܥܒܕܬܟ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ : ܕܟܕ ܠܐ ܨܒ̇ܐ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܠܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܐܢܬ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ
ActsMiaphysites ܂ ܘܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܆ ܕܠܐ ܐܩܪܝܒܘܣ̣ ܠܐ ܢܥ̣ܘܠ ܂ ܕܐܢܐ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ X · ܘܦܢܝܣ X ܝ ܂ X ܝX ܫܡ̇ܥܬ̣ ܕܬܥܘܠ ܨܐܕܝ 1ܒ̇ܥܐ
Eph:madFaith X ܗܘܦܐ ܕܢܘܪܐ ܡܕܚܠ ܠܟ ܘܒܪܒܘܬܐ ܗܡܣ ²ܐܢܬ 345ܒܕܠܐ ܐܢܬ ܡܙܥܪ ܐܢܬ 341ܠܢܘܪܐ ܕܬܩܪܘܒ ܚܠܫ ܐܢܬ ܘܥܠ ܒܪܘܝܗ̇ ܡܡܪܚ
AbbaIs:Ascet X ¹ X ܠܐ ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܡܛܫܝܐܝܬ ܬܐܙܠ ܬܠܥܣ ¹ܘܬܪܦܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܬ ܠܟ ܚܒܝܒܐ̣ ܘܒܗ̇ܬܬ ²ܕܬܕܒܪ X ܘܒܗ̇ܬ ܐܢܬ X ²ܘܐܢXܡܗܠXܝ
LiberGrad . ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܥܠ ܡܢܐ ܥܒܕ ܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ؟ ܙܠ ܪܫܝܘܗܝ ܕܥܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܕܡ ܘܢܛܪ ܐܢܬ ܟܐܢܘܬܐ ܘܚܝܐ ܐܢܬ ܟܕ ܒܫܘܬܦܘܬܐ
Eph:madVirg ܬܒܪܬܝܗܝ ܠܢܝܪܐ ܘܗܢܘܢ ܡܪܝܕܐ̈ ܠܢܝܪܐ ܪܗܛܘ ܗܘܘ 5ܐܢܬ ܐܢܬ ]ܘܟܕ X[ܐܢܬ ]ܐܟܪܙܬ ³[ܪܗܛܘ ܗܝܡܢܘ ܒܟ 4ܐܢܬ ܕܟܒܝܫܐ
IsaacAnt:memHom : ܕܥܕܟܝܠ ܩܢܛܐ ܡܢܟ . ܠܐ ܢܥܘܠ ܕܗܒܐ ܘܢܘܒܕ : ܒܬܘܠܐ̈ ܐܢܬ ܩܪܢܐ ܘܪܒܝܬܐ : ܘܠܐ ܢܚܛܘܢ ܒܟ ܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܬܫܬܒܗܪ ܕܒܬܘܠܐ
AbbaIs:Ascet . XX0ܐܢ ܫܝܛܘܬܐ ܡܣܠܝܢܝܬܐ ¹ܕܩܪܝܒܢ ²ܡܩܪܒܐ ܥܠ ³ ܠܒܟ̣ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
JacSer:memHomCreat ܘܐܟܘܠ 477 ܫܟܚܝܢ ܗ̣ܘܝ ܠܗ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝXܝ ܗܐ ܗܠܝܢ : ܐܢܬ ܕܪܘܫܐܝܬ ܀ X XXXX ܒܩܢܡܘܡܝ X ܒܩܢܘܡXܝ 475 X -- · X XX
P:Gen [AB] : ܠܟ ܐܬܠܝܗ̇ ܘܠܙܪܥܟ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ . ܘܐܥܒܕܝܘܗܝ ܠܙܪܥܟ ܐܢܬ ܘܠܬܝܡܢܐ : ܘܠܡܕܢܚܐ ܘܠܡܥܪܒܐ . ܡܛܠ ܕܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܚܙܐ
Sahd:BookPerf X ܠܡܠܘܗܝ̈ ܒܥܒ . . . ܕܝܟ ܇ ܘܐܝܟ ܕܓܠܐ ܠܗ ܚܫ̇ܒ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܐܢܬ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܇ ܘܕܫܪܝܪ ܒܡܕܡ ܕܐܡ̣ܪ ܆ ܠܡܢܐ ܡܕܝܢ ܫ̇ܪܐ
BarKoni:ScholUrm ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܒܥܝܪܐ ܘܡܢ ܟܠܗ̇ X ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܢܬ ܐܢܘܢX . ܥܠ ܚܘܝܐ ܕܝܢ Xܗܢܘ ܕܝܢ ܣܛܢܐ ܕܒܚܘܝܐ ܐܡ̇ܪ ܕܠܝܛ
P:ApocBar [AB] ܡܕܡ ܒܒܪܝܬܟ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܦܩܕܬ ܠܥܦܪܐ ܕܢܬܠ ܠܐܕܡ . ܐܢܬ ܕܢܘܪܐ ܐܟܠܐ . ܐܠܐ ܬܘܒ ܐܡܪ ܩܕܡܝܟ . ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܡܪܝ ܆ ܝܕܥ
IsaacAnt:memHom : ܙܩܬܐ ܠܟ ܐܠܗܘܬܗ . ‏ ‏ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܠܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ : ܒܠܡܐ ܠܟ ܐܢܬ ܡܢ ܓܒܐ̈ ܓܒܝܬ : ܐܘ ܕܠܐ ܝܕܥ ܥܘܕܪܢܗ ܀ ܐܢ ܕܗܘܐ ܒܣܪܐ ܠܒܝܟ
ZachSch:ActsSev . ܕܠܐܢܫܐ ܕܠܐ ܙܘܥܙܥܐ ܐܚܝܕܝܢ ܒܢܦܫܗܘܢ ܫܪܝܪܬܐ ܘܠܐ ܐܢܬ ܕܓܒܘܠܝܐ ܐܡܪܘ ܠܦܪܠܝܘܣ ܕܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܨܝܢ̈ ܣܥܐ