simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܐܟܚܕܐ ܘܐܦ ܡܬܚܙܐ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܦܝܣܬܢܝ ܣܟܘܠܬܢܘܬܟ : ܐܢܬ ܡܪܢ ܆ ܐܟܡܐ ܕܡ̣ܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܡ̣ܢ ܐܓܪܬܟ̈ ܨܐܕܝ̇ܢ ܘܡܣܬܗܕ
BarBahl:SyrLex ܡܢܐ ܬܗܘܐ ܐܘܪܚܐ . ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܕܪܘܚܐ ܩ̇ܪܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܘܬܐ ܐܢܬ ܥܘܦܐ ܠܡܠܟܐ ܘܬܒܥܬܐ ܕܡܢܗ المتنصّحين . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
Eph:madCarNis ܡܘܬܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ¹ܘܐܢܐ ܦܠܓܟ ܦܠܓܝ ܗܘ ܬܐܒ ܐܢ ܬܐܒ ܬܡܗ ܐܢܐ ܐܢܬ ܡܪܗ ܒܦܬܟܪܐ̈ ܡܝܬܐ̈ ܠܚܝܐ̈ ܗܐ ܩ̇ܛܠ ܐܢܬ [40] X0ܕܦܠܓܝ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܒܗ ܒܥܠܡܐ . ܘܐܬ̇ܕܒܪ ܒܗ ܟܐܢܐܝܬ ܐܝܟ ܐܢܫܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܛܘܒܝܢ̈ ܡܒ̣̇ܣܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩ̣ܢܝܢ ܠܗ . ܩ̇ܘܐ ܗܟܝܠ ܐܦ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܡܠܬܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ²ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ ܐܢܬ : ܠܐ ܐܬܥܕܠܬ ܐܝܟ ܡܢ ܕܠܡܠܬܐ ܒܪ ¹ܟܝܢܢ ܠܐ ܐܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܠܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܐܢܬ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܡܫܝܚܐ ܒܩܘܫܬܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܟܕ ܢܦܠ ܩܠܟ ‏ ‏ܒܐܕܢܝ̈ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܓܢܣܢ . ܘܡܢܘ ܬܪܨܟ ܠܗܕܐ ܕܘܟܬܐ . ‏ ‏ܒܫܪܪܐ ܬܠܡܝܕܗ
Eph:madFaith ܠܟܣܝܐ ܐܝܟܢ ܣ̇ܦܩ ܐܢܬ X 35ܐܢܬ ܩܐܡ ܐܢܬ ܐܝܟ ܫܝܛܐ ܘܡܢܗ ܐܢܬ ܪܗܛ ²ܠܫܢܟ ܕܠܡܪܐ ܕܗܠܝܢ ܬܒܨܐ ܠܓܠܝܬܐ̈ ܠܐ ܡܕܪܟ
AbbaIs:Ascet X ¹ X ܠܐ ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܡܛܫܝܐܝܬ ܬܐܙܠ ܬܠܥܣ ¹ܘܬܪܦܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܬ ܠܟ ܚܒܝܒܐ̣ ܘܒܗ̇ܬܬ ²ܕܬܕܒܪ X ܘܒܗ̇ܬ ܐܢܬ X ²ܘܐܢXܡܗܠXܝ
LiberGrad ܠܐ ܨܒܝܬ ܕܐܝܟ ܒܥܝܪܐ ܬܗܘܐ ܘܠܐ ܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ . ܚܪ ܠܡ ܓܝܪ ܐܢܬ ܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ . ܘܗܘ ܐܡܪ ܠܟ : ܕܠܐ ܡܕܡ ܡܣܓܦܐ ܗܘܬ ܠܟ : ܐܠܘ
Eph:madVirg ܕܓܙܝܪܐ̈ ܘܗܢܘܢ ܚܘܝܘ ܫܡܝܥܘܬ ܥܘܪܠܐ̈ 7ܟܕ ܛܒ ܝܐܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܚܘܝܬ X0 ܘܥܡܡܐ̈ ]ܚܘܝܘ ¹[ܗ̇ܝ ܕܐܚܝܗܘܢ̈ 6ܛܥܡܬܐ ܚܘܝܬ
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܦܬܟܪܐ̈ ܕܒܕܪܝܟܘܢܐ̈ : ܒܣܬܪܐ ܠܗܘܢ ܗܘ ܣܓܕ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܘܡܛܫܝ ܠܟ . ܐܦܠܐ ܬܒܥ ܗܘܐ ܪܒܝܬܐ : ܗܝ ܕܥܠ ܣܒܪܗ̇ ܝܬܒ
AbbaIs:Ascet . XX0ܐܢ ܫܝܛܘܬܐ ܡܣܠܝܢܝܬܐ ¹ܕܩܪܝܒܢ ²ܡܩܪܒܐ ܥܠ ³ ܠܒܟ̣ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
JacSer:memHomCreat Xܐܕܡ . ܀ XX X ܒܗ̇ܘ ܫܘܐܠܐ ܕܗ̣ܘܐ ܨܝܕܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ : ܐܢܬ ܡܢ ܨܝܕ ܩܘܫܬܐ : XXX ܠܐ ܡܫܐܠ ܗ̣ܘܐ ܥܠܘܗܝ ܝܕܘܥܐ ܕܐܝ̇ܟܐ
P:Gen [AB] ܠܡܡܢܐ ܥܦܪܐ ܕܐܪܥܐ : ܐܦ ܙܪܥܟ ܢܬܡܢܐ . ܩܘܡ ܗܠܟ ܒܐܪܥܐ : ܐܢܬ ܠܥܠܡ . ܘܐܥܒܕܝܘܗܝ ܠܙܪܥܟ ܐܝܟ ܥܦܪܐ ܕܐܪܥܐ : ܕܐܢ ܡܫܟܚ
Sahd:BookPerf ܇ ܟܕ ܝ̇ܨܦ ܐܢܬ ܠܡܟܢܫܘ ܠܢܦܫܟ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ X ܠܡܠܘܗܝ̈ ܒܥܒ . . . ܕܝܟ ܇ ܘܐܝܟ ܕܓܠܐ ܠܗ ܚܫ̇ܒ
BarKoni:ScholUrm ܠܗܘܢ ܠܡܠܐܟܝ̈ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ : ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܨܐ ܗܘܝ̇ܬ ܐܢܬ ܘܬܚܙܐ ܒܣܪܬܝ : ܕܢܐܡܪ ܕܓܠܐ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܠܡܥܒܕܢܘܬܝ ܘܚܙܐ
P:ApocBar [AB] ܓܝܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܦܩܕܬ ܠܥܦܪܐ ܕܢܬܠ ܠܐܕܡ . ܘܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܬܘܒ ܐܡܪ ܩܕܡܝܟ . ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܡܪܝ ܆ ܝܕܥ ܐܢܬ ܡܕܡ ܒܒܪܝܬܟ .
IsaacAnt:memHom ܒܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܠܐ ܐܢܫ ܨܒܐ ܡܫܪ ܠܟ ܀ ܡܢ ܪܫܐ ܕܟܪܘܙܘܬܟ : ܐܢܬ ܀ ܐܘ ܐܡܪ ܓܒܪܐ ܘܫܠܝ : ܐܘ ܐܡܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܫܬܘܩ . ‏ ‏ܟܪܘܙܐ
ZachSch:ActsSev [ܬ]ܦܝܣ . ܟܕ ܕܝܢ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ . . . . . . . . . ܐ ܡܫܬܪܪ ܡ . . . ܐܢܬ ܒܢܦܫܗܘܢ ܫܪܝܪܬܐ ܘܠܐ ܡܬܪܡܝܢ ܠܡܕܡ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܣܒܪ