simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܒܓܒܪܐ ܡܚܪܡܐ ܘܛܪܝܕܐ . 8 , 7ܐܢ ܗܟܝܠ ܠܚܢܢܐ ܚܕܝܒܝܐ ܐܢܬ ܥܒ̇ܪ ܐܢܬ ܥܠ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܡ̣ܢ ܥܠܡ ܕܐܒܗܐ̈ : ܟܕ ܩ̇ܪܐ
BarBahl:SyrLex مُسلّط مُسلّطون . ܡܫܠܛ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܓܢܒܪ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܫܠܛܝܢ ܥܠ ܥܡܐ ܕܥ̇ܒܕ ܥܒ̇ܕܐ . ܘܐܢܬ ܗ̇ܐ ܡܫܠܛ
Eph:madCarNis ܡܘܬܐ ܘܒܝܫܐ ܟܢܬܟ ܥܒ̣ܕܐ̈ ܗܘܝܬܘܢ [16] ܕ 4ܕܫܘܒܗܪܢ ܗܝ ܐܢܬ ܠܒܢܝ̈ ܚܐܪܐ̈ [12] ܓ 3ܓܒܐ ܗܘܐ ܐܕܡ ܘܡܫܠܛ ⁴ܘܬܚܝܬ ܢܝܪܗ
JosephḤazz:epStgsMonasLife : ܐܝܟ . ܢܐܪܬܘܢ ܚܩܠܬܟ ܘܢܟܣܝܟ̈ . ܘܡܐ ܕܐܬܡ̣ܠܝ ܠܒܗ ܐܢܬ ܠܟ ܒܢܝ̈ ܓܢܣܟ̈ ܘܛܘܗܡܟ . ܕܡ̇ܣܟܝܢ ܠܗܕܐ ܕܥ̇ܒܕ
SevAnt:LuqJul ܕܡܢ ܒܣܪܗXXXXX 1 ܘܡܢ ܓܪܡܝܗ̇̈ ܐܬܒܣܪ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܬܚܘܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܟܠ ܟܠܗ ܫܩ̣ܠ . ܐܠܐ ܕܐܡ̇ܪ
AbbaIs:Ascet ¹⁵ܒܬܪܥܝܬܟ̣ ܩܕܘܡ XXX¹ ܠܐܒܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܫܠܘܐ̣ ܐܢܬ ¹²ܘܕܚܝܠܐ̈ . ܐܝܟ ¹³ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ¹⁴ܟܕܘ ܡܝܬܬ ܠܟ̣ ܘܬܡܢ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܐܦܢ ܗܫܐ ܐܘ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܚܙܐ ܠܟܠܗܘܢ ‏ ‏ܕܩܠܐ̈ ܕܝܩܕܝܢ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܫܪܪܐ . ܘܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ‏ ‏ܠܡܠܟܐ . ܡܗܝܡܢ
Eph:madFaith ܥܘܩܒܐ XX ܕܐܝܬ ܐܒܐ ܟܠܢܫ ܝܕܥ ²ܕܐܝܟܢ ܗ̣ܘ ܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥX ܐܢܬ ܠܐ ܬܦܗܐ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ 157ܟܬܝܒ ܩܘܫܬܐ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܠܐ ܬܘܪܟ
AbbaIs:Ascet X ¹ X ܠܐ ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܘܡܛܫܝܐܝܬ ܬܐܙܠ ܬܠܥܣ ¹ܘܬܪܦܐ ܐܢܘܢ ܇ ܐܢܬ ܠܟ ܚܒܝܒܐ̣ ܘܒܗ̇ܬܬ ²ܕܬܕܒܪ X ܘܒܗ̇ܬ ܐܢܬ X ²ܘܐܢXܡܗܠXܝ
LiberGrad ܠܥܠ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܩܕܡܝܐ ܘܐܚܪܝܐ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܡ ܡܪܗܘܢ ܐܢܬ : ܘܠܡܢ ܕܕܚܠܬܐ ܕܚܠܬܐ : ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܚܦܝܛܘܬܐ . ܘܗܟܢ ܗܘܐ
Eph:memDomNos ܚܝܐ ܕܩܛܘܠܝܟ̈ Xܝ ܐܟܪܐ̈ ܗܘܘ ܠܚܝܘܬܟ . ܕܐܝܟ ܚܛܬܐ ܐܢܬ ܡܝܘܬܐ . ܘܥܒܕܬܝܗܝ ܡܒܘܥ ܚܝܐ̈ ܠܟܠܗܘܢ ܡܝܘܬܐ̈ . ܐܢܬ
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܡܢܘ ܬܟܪܙ ܣܘܪܩܐ : ܕܐܢܬ ܩܢܝܬ ܐܝܟ ܕܠܥܠܡ . ‏ ‏ܒܪ ܥܠܡܐ ܐܢܬ ܪܕܝܦܝܢ ܡܢ ܟܠܟ . ‏ ‏ܠܡܢܘ ܬܠܦ ܫܘܒܩܢܐ : ܕܪܒܝ ܠܪܒܝ ܫܩܠ
AbbaIs:Ascet . XX0ܐܢ ܫܝܛܘܬܐ ܡܣܠܝܢܝܬܐ ¹ܕܩܪܝܒܢ ²ܡܩܪܒܐ ܥܠ ³ ܠܒܟ̣ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܝܪܝܢ ܨܝܕ ܬܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ̇ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
JacSer:memJephDaught ܠܗ ܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܕܢܕܪ ܢܕܪܐ ܘܠܐ ܝܕܥ ܠܗ ܡܛܝܒ ܐܢܬ ܢܕܪܐ ܐܝܬ ܠܟ ܨܐܕܝ ܡܐ ܕܙܟܝܬܢܝ 110 ܗܘ ܕܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܝܕܥ
P:Gen [AB] ܠܬܡܢ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܐ ܫܡܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܨܥܪ . ܫܡܫܐ ܢܦܩ ܥܠ ܐܢܬ ܐܬܦܠܛ ܠܬܡܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܥܒܕ ܡܕܡ ܥܕܡܐ ܕܥܐܠ
Sahd:BookPerf ܡܢ ܐܢܬܬܐ̣ ܠܐ ܬ̇ܒܥܐܐܢܬܬܐ . ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܡ ܠܡܟܬܪܘ ܐܢܬ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܐܣ̣ܝܪ ܐܢܬ ܒܐܢܬܬܐ̣ ܠܐ ܬܒܥܐ ܫܪܝܐ . ܫ̣ܪܐ
BarKoni:ScholUrm : ܘܥܡܐ ܗܢܐ ܕܥܡܟ : ܡܬܒܕܪ ܘܦܗܐ ܥܠ ܛܘܪܐ̈ : ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܐܢܬ : ܠܝ ܕܝܢ X ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܒܥܝܢܐ ⁹ܕܪܘܚܐ ܚܙܝܢ̈ ܇ ܕܐܢܬ ܡܬܩܛܠ
P:ApocBar [AB] . ܗܘ ܕܥܘܡܩܐ̈ ܐܝܟ ܪܘܡܐ̈ ܐܬܝܢ ܠܘܬܟ . ܘܪܝܫܝ̈ ܥܠܡܐ̈ ܐܢܬ . ܗܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܥܛܠ ܠܗ . ܐܠܐ ܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝܩܐܝܬ ܒܪܡܙܐ ܥܒܕ
IsaacNin:DiscColl ܩܕܡ ܨܠܝܒܐ̇ ܗܝ̇ ܕܚ̇ܒܫܐ ܠܟܠܗ̇ ܨܠܘܬܐ XXX 111 ܐܢܬ ܠܩܢܘܢܐ ܠܬܚܬ ܡܢܟ . ܕܣܘܓܐܗ ܕܝܘܡܐ ܥܠ ܐܦܝܟ̈ X ܪܡܐ
ZachSch:ActsSev ܕܐܝܬ ܒܗ̇ . ܘܡܢ ܐܝܟܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܐܘ ܬܡܝܗܐ ܐܝܬ ܠܢ ܙܗܝܪܘܬܐ ܐܢܬ ܘܥܡܕ ܐܢܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܗܝ ܕܫܘܒܚܐ ܬܪܝܨܐ ܒܟܠܙܒܢ ܡܣܗܕ