simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComPs ܓܘܣܝ ܐܢܬܘ . ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܠܝ ܡܥܕܪܢܐ
ThdrMops:ComPs ܕܝܢ ܗܕܐ ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܒܨܐ : ܠܐ