simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul : ܐܡ̇ܪ : ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܠܗܐܐܚܬ ܐܢܘܢ
SevAnt:LuqJul ܢܗܦܘܟ ܠܫܠܡܟܝ . ܐܢܬ ܐܗܦܟܬ X Xܦܝܟܝ̈
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ ܟܬܝܒܬܝ̈ . ܐ
SevAnt:LuqJul ܘܕܐܬܝܠܕ . ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܡܢܗܝܢ ܟܕ ܡܢܗܝܢ
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܩܪܝܢ ܡܢܟܬ ܐܢܬ ܒܫܢܝܟ̈ ܠܦܟܪܐ̈ ܕܡܟܣܢܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܕܦܢܛܣܝܐ ܕܡܐܢܝ ܨܝܕ ܐܢܬ ܡܢ ܐܟܠܩܪܨܐ :
SevAnt:LuqJul ܠܡܣ̇ܬܟܠܘ : ܘܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܠܗܢܐ ܐܒܐ ܚܟܝܡܐ
SevAnt:LuqJul ܝܘܡܢܐ ܘܡܚܪ : ܐܢܬ ܫܚܠܦܬܝܗܝ ܠܟܬܒܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ
SevAnt:LuqJul ܘܒܚܟܡܬܐ ܒ̇ܪܝܬܐ ܡܢ̇ܦܩ ܐܢܬ . ܘܒܟܠ ܕܘ
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܐ ܡܬܚܒܠ ܐܢܬ ܘܟܠܗ ܗܢܐ ܥܡܐ
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ܡܬܚܫܒ ܐܢܬ ܠܫܘܚܠܦܐ ܗ̇ܘ ܕܒܛܘܪܐ
SevAnt:LuqJul ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܒܣܪܐ ܡܢܗ̇