simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom : ܟܪ̣ ܡܣܬܟX ܐܢܬ Xܡܝܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ
SevAnt:CathHom Xܒܝܢ ܇ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܡ̣ܢܘ ܗ̇ܘ ܕ
SevAnt:CathHom ܛܒܐܝܬ ܠܡܢܐ ܡ̇ܐ ܐܢܬ ܠܝ ܀ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom . ܟܕ ܨܐ̇ܡ ܐܢܬ : ܠܘܬ ܪܩܕܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܐܢܬ ܆ ܘܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܥ̣ܠܬܐ ܩܘܠܣܝܗܘܢ̈ ܕܣܗܕܐ̈
SevAnt:CathHom ܪ̈ ܢܬ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܥ̣ܒܝܐܝܬ ܚ̇ܙܐ
SevAnt:CathHom . ܫܘܒܩܢܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܚܛܗܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܡܬܪܓܫܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܠܟܠܗܝXܢ ܡܚ̇ܠܛܐܝܬ ܡܒ̇ܠܒܠ ܐܢܬ ܇ ܗܠܝܢ ܕܣܟ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ . ܛ̇ܥܐ ܐܢܬ ܐ ܢ ܙ̇
SevAnt:CathHom ܕܐ ܒܠܚܘܕ ܝܨܝܦ ܐܢܬ : ܠܘܬ ܢܦܐܫܗ
SevAnt:CathHom ܥܠ ܢܡܘܣܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ
SevAnt:CathHom ܠܐ ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܥ̇ܒܪ ܐܢܬ ܟܕ ܪܗܝ̣ܛ ܐܢܬ
SevAnt:CathHom ܠܗ : ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ : ܡܢܐ ܐ̇ܡܪܝܢ
SevAnt:CathHom ܠܗܘܦܘܬܣܝܣ ܕܝܠܗ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܘܩܝܐ
SevAnt:CathHom . ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܆ ܐܠܐ .
SevAnt:CathHom ܫܦܝܥܐ : ܦ̇ܩܕ ܐܢܬ ܕܢܒ̇ܣܪ : ܐܢܐ