simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom Xܡܝܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܠܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܕܝX ܪܐ̇X ܐܢܬ : ܐܢܬ ܠܒܝܢܝܟ̈ ·ܝ . ܢ ܡ̇ܪܟܢ ܐܢܬ ܘܒܐܪܥܐ ܚܐܪ ܐܢܬ : ܟܪ̣ ܡܣܬܟX
SevAnt:CathHom ܡ̣ܢܘ ܗ̇ܘ ܕ ܓ̣ܫܦ ܒܝ ܇ ܘܒܟܠܗܝܢ ܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܘܩܘܪܝܐ̈ ܐܢܬ ܗܘܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܇ ܪܒܢ ܟܢܫܐ̈ ܚ̇ܒܨܝܢ ܠܟ ܘܙ̈ Xܒܝܢ ܇ ܘܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom ܠܝ ܀ ܐܝܟ ܙܢܐ ܗܟܝܠ ܕܩ̇ܥܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܛܪܓܐ . ܠܐ ܩ̣ܥܐ ܆ ܐܢܬ ܡ̇ܠܠܬ ܐ̣ ܣܗܕ ܡܛܠ ܒܝ̣ܫܬܐ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܛܒܐܝܬ ܠܡܢܐ ܡ̇ܐ
SevAnt:CathHom : ܠܘܬ ܪܩܕܬܐ̈ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܟ ܐ . ܙܠ ܐܢܬ : ܘܠܘܬ ܪܦ̣ܣܐ̈ ܐܢܬ ܘܪܗܝܒܘܬܐ ܢ̇ܥܠ ܥ̇ܡܪ ܒܬܪܥܝܬܐ ܀ ܐܢܬ ܕܝܢ . ܟܕ ܨܐ̇ܡ
SevAnt:CathHom ܥ̣ܠܬܐ ܩܘܠܣܝܗܘܢ̈ ܕܣܗܕܐ̈ ܆ ܘܥܠܝXܢ ܡ̇ܗܦܟ ܐܢܬ ܡ̇ܥܒܪ ܐܢܬ . ܒܟܠ ܚܕܐ ܫ̇ܢܬܐ . ܥܠ ܒܐܡܐ ܟܗܢܝܬܐ ܣܠܩ ܐܢܬ ܆ ܘܥ̇ܒܕ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܥ̣ܒܝܐܝܬ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܘ- ܦܐܪܝܫܝܐ ܆ ܠܓ̣ܫܬܐ ܕܐ̣ ܝܕܐ ܐܢܬ ܕܣܓ̇ܝ ܐܫ̣ܬܒܩ ܠܗ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܬܪܝܨܐܝܬ ܪ̈ ܢܬ .
SevAnt:CathHom ܠܚܛܗܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܡܬܪܓܫܢܐ̈ ܘܦܓܪܢܝܐ̈ ܇ ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܟܝܢܐ ܐܢܬ ܟܝܬ ܘܢܡܘܣܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ . ܘܡܛܠܗܕܐ . ܫܘܒܩܢܐ ܝ̇ܗܒ
SevAnt:CathHom ܇ ܗܠܝܢ ܕܣܟ ܠܐ ܫܠܡܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ . ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܥܡ ܟܝܢܐ ܐܢܬ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪܬ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܠܟܠܗܝXܢ ܡܚ̇ܠܛܐܝܬ ܡܒ̇ܠܒܠ
SevAnt:CathHom ܐ ܢ ܙ̇ ܕܩ ܕܗ̇ܝ ܕܫܪܝܪܐ ܐ̇ ܡܪ ܇ ܕܡܒ̇ܠܒܠ ܐܢܬ Xܗ ܠܦܘܠܓܟ ܐܢܬ ܟܝܢܝܐ̈ ܘܢܦܫܢܝܐ̈ ܘܬܪܥܝܬܢܝܐ̈ . ܡܐܠܠܘܢ ܕܝܢ . ܛ̇ܥܐ
SevAnt:CathHom : ܠܘܬ ܢܦܐܫܗ ܕܗ̇ܘ ܀ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܝ : ܡܫܝܚܐ . ܠܘ ܐܢܬ ܟܠ ܡܕܡ ܠܐ̈ ܝܘܣܬܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܟ : ܟܕ ܠܘܬ ܕܐ ܒܠܚܘܕ ܝܨܝܦ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܐܝܟ XX ܕܠܥ̇ܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ . ܐܢܬ ܗ̇ܢܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܓܕܦܢ̣ܐ ܘܥ̇ܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ .
SevAnt:CathHom ܟܕ ܪܗܝ̣ܛ ܐܢܬ ܀ ܕܡܢ ܗܪܟܐ . ܡܣܬ̣̇ܒܪ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܐܦ ܕܠܐ ܐܢܬ : ܐܝܟ ܕܠܟܐܦܐ̈ ܕܠܐ ܢܦܫܐ ܠܐ ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܥ̇ܒܪ
SevAnt:CathHom : ܡܢܐ ܐ̇ܡܪܝܢ XXܠܝܢ ܆ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ . ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܆ ܐܝܢ . ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . ܡܛܠܗܕܐ . ܐܦܐܡ̣ܪܘ ܠܗ : ܫ̇ܡܥ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܘܩܝܐ ܗ̇ܘ ܐܚܪܝܐ ܚ̇ܙܩ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܒܪܘܚܐ XXܡܬܦ̇ܪܣ ܘܡܟ̇ܢܫ ܠܗ̇ ܠܗܘܦܘܬܣܝܣ ܕܝܠܗ .
SevAnt:CathHom ܆ ܐܠܐ . ܠܘ ܕܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܩ̇ܪܝܒ ܐܝܬܝܗ̇ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܢܬ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܆ ܕܫܪܝܪܐ ܡ̇ܢ . ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܡܪ
SevAnt:CathHom ܕܢܒ̇ܣܪ : ܐܢܐ ܕܝܢ ܐ̇ܦܢܐ ܠܩܘܒܠܟ . ܝܬܝܪ ܟܐܢܐܝܬ . ܡܛܠ ܐܢܬ ܕܡ̇ܠܟܢ ܫܦܝܪ ܕܚܠܬܐ X X X X ܗ̇ܝ ܕܗܟܢܐ ܫܦܝܥܐ : ܦ̇ܩܕ