simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܝܟ . ܕܠܐ ܐܠܗ . ܬܘܢ ܡܕܝܢ ܥܡܟ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܘ ܡܠܝܟ̈ ܐܢܬ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܡܛܠ ܕܗܘ ܠܐ ܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ : ܐܫܬܟܚܬ ܠܟ ܐ ܦ
PhiloxMab:TenMem ܠܗ̇ ܪܒܘܬܐ ܘܚܝܠܐ . ܘܒܫܪܪܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܝ ܪܒܘܬܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܐܢܬ ܟܠܗ̇ ܡܚܝܠܘܬܐ ܘܬܚܘܒܘܬܐ ܕܚܘܝ ܒܩܝܡܬܗ ܕܗ̇ܘ ܕܩܡ ܡܟܪܙ
PhiloxMab:TenMem ܘܟܠܗܘܢ ܕܐܟܘܬܟ ܆ ܗ̇ܝ ܕܬܣܝܡܘܢ ܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܒܡܘܬܐ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܡܝܬ ܒܪܐ ܘܕܚܫ XX X 68 . ܝܐ ܘܕܡܝܬ ܡܪܝܐ ܡܟܪܙܬ
PhiloxMab:TenMem ܒܛܥܘܝܬܟ ܠܝܘܠܦܢܐ ܟܠܗ̇ ܕܟܬܒܐ̈ ܫܒ̣ܩܬ ܠܡܫܠܡܢܘܬܐ ܐܢܬ . ܘܒܗ̇ܝ ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܆ ܗܘܝܘ ܩܘܪܒܢܐ ܘܕܒܚܐ ܀ 80ܐܠܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܐܘ̇ ܛܥܝܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܪܥܝܢܟ ܆ ܣܬܟܠܘ ܘܚܙܘ ܥܡ ܡܢ̣ܘ ܐܢܬ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܢܚ̣ܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܡܐܝܬ . ܘܫ̣ܪܐ ܒܒܬܘܠܬܐ .