simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܠܡܐܟܠ ܠܚܡܐ . ܐܡܪ ܠܗ̇ : ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܢܒܘܬ ܐܝܙܪܥܠܝܐ : ܗܒ ܐܢܬ ܐܢܬܬܗ : ܘܐܡܪܐ ܠܗ : ܡܢܘ ܟܪܝܐ ܠܗ̇ ܠܪܘܚܟ : ܘܠܐ ܨܒܐ
P:Kings [AB] ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܘܡܢܗ ܠܐ ܬܐܟܘܠ . ܘܐܪܒܥܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܓܪܒܝܢ̈ ܐܢܬ ܟܘܐ̈ ܒܫܡܝܐ : ܢܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܠܝܫܥ : ܗܐ ܚܙܐ