simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet ܓܗܢܐ ܗ̇ܝ ܕܥܬܝܕܐ ܐܢܬ ³ܠܡܐܙܠ ܘܫܠܝܐ ܒܟ
DadQaṭ:ComAscet ܗ̇ܝ ⁴ܕܠܐ ܚܫܝܒ ܐܢܬ . O⬩ܣܓܝ ܓܝܪ