simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ : ܘܠܝܬ ܠܟ ܒܥܠܕܒܒܐ ܐܢܬ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܟ ܘܥܡ ܕܚܠܬܐ̈ : ܐܘ ܗܫܐ ܕܡܚܒ
JacSer:memPartakHolyMyst ܕܬܫܢܐ ܠܟ ܨܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܠܡܢܐ ܫܓܝܫ ܐܢܬ ܬܦܘܩ ܬܐܙܠ ܨܝܕ ܐܢܬ ܘܟܡܐ ܕܬܒܥܐ ܫܩܠ ܐܢܬ ܗܘ ܡܢ ܝܗܘܒܐ ܕܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܠܡܢܐ ܪܗܝܒ
ActsPaulQenṭ&JnEdes ܕܬܚܙܐ ܠܟܠܗܘܢ ‏ ‏ܕܩܠܐ̈ ܕܝܩܕܝܢ ܐܝܟ ܗܢܐ ܘܢܬܦܣܩ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܝܘܚܢܢ ‏ ‏ܠܡܠܟܐ . ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܐܦܢ ܗܫܐ ܐܘ ܒ̇ܥܐ
P:Isa [AB] ܫܡܥܬ ܠܟܠ ܕܥܒܕܘ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܬܘܪ ܠܟܠܗܝܢ ܐܪܥܬܐ̈ ܠܡܚܪܒܘ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܫܬܠܡܐ ܐܘܪܫܠܡ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܗܐ
P:Isa [AB] ܠܗܝܢ . ܘܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܐܬܦܬܚ ܐܕܢܝܟ̈ . ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܡܕܓܠܘ ܐܢܬ ܐܢܝܢ : ܕܠܐ ܬܐܡܪ ܕܝܕܥ ܐܢܐ ܠܗܝܢ . ܠܐ ܫܡܥܬ ܐܦܠܐ ܝܕܥ
P:Jer [AB] ܘܥܒܕܝܟ̈ ܘܥܡܟ ܕܥܐܠܝܢ ܒܬܪܥܐ̈ ܗܠܝܢ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܐܢܬ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܕܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ :
P:Job [AB] ܐܓܢܬ ܐܝܕܟ ܥܠܘܗܝ : ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܘܥܠ ܒܢܘܗܝ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܣܪܝܩܐܝܬ ܓܝܪ ܕܚܠ ܐܝܘܒ ܠܐܠܗܐ .
P:Job [AB] ܓܒܪܐ : ܕܐܢܬ ܐܫܬܘܝܬ ܥܡܗ ܒܚܟܡܬܐ . ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢ ܕܡܬܡܡ ܐܢܬ ܩܕܡܝ .   ܘܥܢܐ ܐܠܝܦܙ ܬܝܡܢܝܐ : ܘܐܡܪ . ܕܠܡܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܐܡܪ
P:Job [AB] ܥܠ ܢܦܫܟ : ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܚܝܒܟ . ܐܢܐ ܐܬܝܒܟ ܡܠܐ̈ : ܘܐܦ ܐܢܬ ܒܕܝܢܐ : ܕܐܡܪܬ ܐܙܕܕܩܬ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܐܢ ܐܡܪܬ ܡܢܐ ܡܘܬܪ
P:Job [AB] ܠܗ ܥܒܕܐ ܠܥܠܡ . ܓܚܟ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܨܦܪܐ . ܘܢܛܪ ܐܢܬ ܠܗ ܐܢܬ ܡܣܓܐ ܒܥܐ ܡܢܟ ܘܐܡܪ ܠܟ ܕܪܟܝܟܢ̈ . ܡܫܪ ܥܡܟ ܩܝܡܐ . ܐܘ ܡܢܐ
P:John [AB] : ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܁ ܕܒܪܗ ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܠܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܥܒܕܐ̈ ܐܢܬ ܕܐܒܐ ܩܕܫܗ ܘܫܕܪܗ ܠܥܠܡܐ : ܐܢܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܁ ܕܡܓܕܦ
P:John [AB] ܕܥܬܝܕ ܗܘ ܕܢܬܬܪܝܡ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ . ܐܢܬ . ܚܢܢ ܫܡܥܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܆ ܕܡܫܝܚܐ ܠܥܠܡ ܡܩܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܐܡܪ
P:Josh [AB] . ܘܦܩܕ ܝܫܘܥ ܠܫܠܝܛܢܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ : ܘܠܣܦܪܘܗܝ̈ : ܘܐܡܪ ܐܢܬ : ܠܐ ܬܕܚܠ : ܘܠܐ ܬܙܘܥ : ܡܛܠ ܕܥܡܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܐܬܪ ܕܐܙܠ
P:Judg [AB] ܠܡܚܬ : ܚܘܬ ܐܢܬ ܘܦܐܪܐ ܥܠܝܡܟ ܠܡܫܪܝܬܐ . ܘܬܫܡܥ ܡܕܡ ܐܢܬ : ܩܘܡ ܚܘܬ ܠܡܫܪܝܬܐ : ܡܛܠ ܕܐܫܠܡܬܗ̇ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܘܐܢ ܕܚܠ
P:Kings [AB] ܠܡܐܟܠ ܠܚܡܐ . ܐܡܪ ܠܗ̇ : ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܢܒܘܬ ܐܝܙܪܥܠܝܐ : ܗܒ ܐܢܬ ܐܢܬܬܗ : ܘܐܡܪܐ ܠܗ : ܡܢܘ ܟܪܝܐ ܠܗ̇ ܠܪܘܚܟ : ܘܠܐ ܨܒܐ
P:Kings [AB] ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܘܡܢܗ ܠܐ ܬܐܟܘܠ . ܘܐܪܒܥܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܓܪܒܝܢ̈ ܐܢܬ ܟܘܐ̈ ܒܫܡܝܐ : ܢܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܠܝܫܥ : ܗܐ ܚܙܐ
P:Luke [AB] ܠܝ ܛܒܐ . ܠܝܬ ܛܒܐ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܂ ܐܠܗܐ . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܆ ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܁ ܕܐܪܬ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܡܢܐ ܩܪܐ
P:Matt [AB] ܕܢܛܝܒ ܠܟ ܂ ܕܬܠܥܣ ܦܨܚܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܙܠܘ ܐܢܬ ܆ ܩܪܒܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܐܝܟܐ ܨܒܐ
P:Ps [AB] ܒܪܝܬ ܐܢܘܢ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܡܪܝܐ ܚܣܕܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ : ܥܡܐ ܣܟܠܐ ܐܢܬ ܘܫܡܫܐ . ܐܢܬ ܐܩܝܡܬ ܟܠܗܘܢ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ : ܩܝܛܐ ܘܣܬܘܐ
P:Ps [AB] ܠܗܘܢ ܘܡܬܬܪܣܝܢ : ܦܬܚ ܐܢܬ ܐܝܕܟ ܘܣܒܥܝܢ . ܘܡܗܦܟ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܟ ܗܘ ܡܣܟܝܢ : ܕܬܬܠ ܠܗܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܙܒܢܗܘܢ . ܝܗܒ