simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܆ ܘܠܐ ܬܪܗܛ ܠܡܚܝܛܘ ܢܚܬܐ ܥܬܝܩܐ . ܒܛܠܬܗ ܓܝܪ ܠܫܠܡܐ ܐܢܬ ܐܫܬܝܬ ܢܚܬܐ ܐܚܪܢܐ ܕܫܠܡܐ ܫܡܝܢܐ ܆ ܒܗܢܐ ܢܚܬܐ ܙܩܘܪ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܆ ܕܬܟܪܟ ܢܡܘܣܐ ܠܟܠܗܘܢ . ܙܘܥܐ̈ ܕܚܘܫܒܝܟ̈ . ܘܟܘܠ ܐܢܬ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܆ ܕܥ ܠܟ ܕܢܡܘܣܐ ܡܬܒܥܐ ܠܟ . ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܚܝܒ
PhiloxMab:Disc ܒܗ . ܘܗܢܘܢ ܒܒܘܣܡܐ ܗܢܐ ܠܐ ܪܓܝܫܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܬܘܝܘ ܐܢܬ ܆ ܕܫܦܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܟ ܡܫܟܚܐ ܓܡܪܐ ܠܗ . ܘܟܣܝܐܝܬ ܡܬܒܣܡ
PhiloxMab:Disc ܒܟ ܇ ܡܢ ܡܕܡ ܕܢܬܚܒܠ ܒܩܒܪܐ ܕܟܝܢܐ . ܗܐ ܩܒܝܪܐ ܢܦܫܟ ܒܓܘ ܐܢܬ . ܠܐ ܬܗܘܐ ܗܟܝܠ ܒܚܝܝܟ̈ ܩܒܪܐ ܠܢܦܫܟ ܇ ܘܬܚܒܠ ܩܢܘܡܟ
PhiloxMab:Disc ܒܗ̇ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܦܩܬܐ ܆ ܗܝ ܬܗܘܐ ܒܠܘܝܬܟ . ܘܒܟܠ ܥܕܢ ܪܢܝ ܐܢܬ ܆ ܘܒܥܘܗܕܢܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܗ̇ ܆ ܦܘܩ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܘܟܕ ܪܕܐ