simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ : ܘܠܝܬ ܠܟ ܒܥܠܕܒܒܐ ܐܢܬ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܟ ܘܥܡ ܕܚܠܬܐ̈ : ܐܘ ܗܫܐ ܕܡܚܒ
LiberGrad ܐܘ ܡܚܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܟܒܫ ܐܢܬ ܚܡܬܟ ܘܫܠܐ ܐܢܬ : ܠܐ ܥܒܕ ܠܟ ܐܠܗܐ ܐܢܬ : ܐܢܐ ܐܥܒܕ ܕܝܢܟ : ܐܡܪ ܐܠܗܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܡܙܕܥܡ ܐܢܬ ܐܘ ܠܐܛ
LiberGrad ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܟܪܤܛܝܢܐ : ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܗܢܐ ܐܚܘܟ ܗܘܝܬ ܡܪܬܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܘܠܐ ܬܦܪܩ ܣܪܝܩܬܐ̈ . ܘܐܝܟ ܕܠܚܢܦܐ ܐܡܬܝ ܕܦܓܥ ܒܟ ܡܪܬܐ