simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist . ܘܐܢ ܒܗܕܐ ܡܨܥܝܐ ܠܐ ܢ̣ܣܒܬ ܆ ܠܬܪܝܢܐ X ⁵ܒܫܘ̣ܡܠܝܐ ܐܢܬ ܗ ܆ ܐܦ ܠܕ ܩܕܡܝܟ ܝ ⁵ܐܬ ܢ̇ܗܪܘ ܒܢܘܗܪܗܘܢ ܚ̇ܙܐ X X 50
JnDalya:Epist ܕܥܠ ܡܢܐ XX ܣ̣ܠܩ ܝX ܫܡܥܘܢ X ⁴ܠܐܓܪܐ ܕܢܨ̇ܠ̇ܐ . ܘܦܘܠܘܣ ܐܢܬ X⁰ܐܦ ܠܡܬܠ . X⁰ܠܡ̣ܐܚܐ ⁴¹ܐܦ ܠܡ̇ܐܚܝܘ ܀ 4ܐܠܐ ܐ̇ܡܪ
JnDalya:Epist ܕܫ̣ܠܝ ܠܟ . ܠܐ ܬܫܢܩ̣ܢܝ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܐܦ ܐܢܿܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ܡܚܿܘܐ ܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ ܘܠܿܥܙܝܢ ܥܡܗܿ ܒܓܘܪܓܐ 5 . ܐܠܐ ܐܿܡܪ
JnDalya:Epist ܒܟ ܘܚܼܙܝܘܗܝ ܒܗ ܒܩܢܘܼܡܟ . ܡܚܿܝܕ ܒܟ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܐܢܬ ܕܡܼܘܬܐ ܕܚܿܙܝܘܗܝ̈ ܠܕܡܼܘܬܐ ܕܫܘܼܒܚܗ . ܚܼܘܪ
JnDalya:Epist : ܕܠܘ ܫܪܪܐ X ¹ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟ ܕܝ̇ܠܦܬ ܡܢ ܩܪܝܢܗ̇ ܐܢܬ 1ܟܘܟܒܐ̈ ܇ ܘܩ̇ܝܡܐ ܗ̣ܝ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܀ 3ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡܬܦ̇ܠܓ
JnDalya:Epist ܠܝ . ܘܡܨܥܝܬܐ̈ ܠܐ ܫܿܦܪܢ̈ ܠܟ . ܘܡܐܟܬܐ̈ ܠܐ ܒܿܣܡܢ̈ ܠܟ . ܐܢܬ ܛܿܒܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܠܒܝܫܐ̈ 6 . ܐܢ ܐܿܟܬܘܒ ܪܡܬܐ̈ ܥܿܕܠ