simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܗܘ ܒܓܘܗܘܢ ܪܦܬ ܐܢܬ ܀ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܗܘ ܐܫܐܠܘ ܠܟ : ܕܒܗܘܢ ܐܢܬ : ܨܠܡܐ̈ ܘܢܚܬܐ̈ ܘܚܫܠܬܐ̈ . ‏ ‏ܠܘ ܗܢܘܢ ܒܗܘܢ ܚܟܝܡܝܢ :
IsaacAnt:memHom ܕܝܢ ܟܠܝܘܡ ܒܥܒܕܝܟ̈ . ܥܡܐ ܒܙܒܢܗ ܨܥܪ ܗܘܐ : ܘܒܟ ܡܨܛܥܪ ܐܢܬ : ܒܥܝ ܕܠܢܘܪܐ ܠܐ ܬܐܙܠ ܀ ܚܕܐ ܙܒܢ ܨܠܒܘܗܝ ܝܗܘܕܝܐ̈ :
IsaacAnt:memHom : ܚܙܝ ܐܓܪܟ ܠܐ ܢܬܚܠܨ ܀ ܠܟܘܟܒܐ ܚܐܪ ܡܠܚܐ : ܡܐ ܕܪܕܐ ܒܝܬ ܐܢܬ ܒܟ ܚܘܣܪܢܐ : ܨܠܐ ܕܢܫܪܐ ܒܓܘ ܕܝܪܟ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܘܪܚܐ ܒܥܐ
IsaacAnt:memHom ܠܗ ܠܐܠܗܐ : ܕܠܚܡܐ ܡܢܗ ܫܐܠ ܐܢܬ . ܫܐܠ ܡܠܟܘܬܗ ܘܢܬܠ ܠܟ : ܐܢܬ . ܕܚܠܦ ܚܝܐ̈ ܕܠܐ ܡܘܦܝܢ : ܠܚܡܐ ܕܙܒܢܐ ܫܐܠ ܠܗ ܀ ܡܡܣܟܢ
IsaacAnt:memHom ܕܡܫܝܚܐ : ܠܐ ܬܬܪܥܐ ܪܡܘܬܐ . ܘܐܢ ܗܘ ܠܒܫ ܡܛܠܬܟ : ܢܚܬܐ̈ ܐܢܬ . ‏ ‏ܠܚܪܬܐ ܝܠܦܬ ܬܒܥܬܗ̈ : ܡܐ ܕܡܚܘܐ ܟܣܝܬܐ̈ ܀ ܐܢ ܥܒܕܗ
IsaacAnt:memHom ܫܒܛܐ̈ ܘܪܕܝܬܢ . ܕܬܚܘܐ ܡܪܝ ܠܫܒܒܝܢ̈ : ܕܒܢܝܐ̈ ܣܪܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܕܚܘܒܐ̈ ܬܟܝܒܐ̈ ܫܡܫܢܢ ܀ ‏ ܕܥܦܢܢ ܚܘܒܐ̈ ܥܠ ܚܘܒܐ̈ : ܥܦܬ
IsaacAnt:memHom ܀ ܡܢܘ ܕܒܗܕܐ ܠܐ ܚܫ : ܡܢܘ ܕܠܐ ܫܡܥ ܢܨܚܢܘܗܝ̈ . ܥܠ ܡܢܘ ܕܠܐ ܐܢܬ ( ܗܘܘ ܒܗ̇ ܚܢܦܐ̈ . ܘܡܢܐ ܢܡܛܝܟ ܡܢ ܩܛܠܗ : ܐܢ ܒܚܛܝܬܟ ܪܗܛ
IsaacAnt:memHom ܀ ܗܘ ܕܐܪܦܝ ܒܝܪܬܗ ܘܢܦܩ : ܘܐܢܬ ܟܫܟܝܬܟ ܠܐ ܡܪܦܝܬ . ܡܢ ܐܢܬ ܠܐ ܛܥܝܬ . ܬܫܘܝܬܐ ܕܒܘܨܐ ܣܢܐ ܗܘ : ܘܐܢܬ ܒܪܕܥܬܟ ܪܚܡ