simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܝܟ . ܕܠܐ ܐܠܗ . ܬܘܢ ܡܕܝܢ ܥܡܟ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܘ ܡܠܝܟ̈ ܐܢܬ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܡܛܠ ܕܗܘ ܠܐ ܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ : ܐܫܬܟܚܬ ܠܟ ܐ ܦ
SevAnt:CathHom ܕܢܒ̇ܣܪ : ܐܢܐ ܕܝܢ ܐ̇ܦܢܐ ܠܩܘܒܠܟ . ܝܬܝܪ ܟܐܢܐܝܬ . ܡܛܠ ܐܢܬ ܕܡ̇ܠܟܢ ܫܦܝܪ ܕܚܠܬܐ X X X X ܗ̇ܝ ܕܗܟܢܐ ܫܦܝܥܐ : ܦ̇ܩܕ
SermHolyWeek ܘܝܕܥ ܗܘܐ ܕܠܘ ܕܝܠܗ ܐܢܬ ܘܕܢܚܫܐ ܐܢܬ ܥܡ ܕܗܒܐ ܐܢܬ ܝ̣ܕܥ XX 3ܘܠܐ ܐܟܣܟ ܘܦܪܫܟ ܡܢܗ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܐܢܬ ܦ̇ܪܫ
JacSer:memWomJesusMet ܐܝܟ ܕܠܚܝܐ ܘܫܡܥ ܗܘ ܠܟ ܀ ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܡܝܬ ܡܝܬܐ ܕܩܪܝܒ ܨܝܕ ܐܢܬ ܢܡܠܠ ܡܛܠܬܟ ܀ ܘܥܡܟ ܡܪܢ ܦܫܝܩ ܗܘ ܠܡܝܬܐ ܠܡܡܠܠܘ : ܐܢ ܦܩܕ
BarEbr:Ethic ܠܡܪܦܝܘ²⁰ ܐܬܪܟ . ܕܗ̣ܝ ܗܝ ܫܘܪܝ ܡܝܬܪܘܬܐ . ( 68X ) ܐܢܬ ܕܗ̇ܘܝܢ ܠܟ ܒܐܬܪܟ . ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ . ܐܡܬܝ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܨ̇ܒܐ
SynWestSyr ܬܠܬ̈ X ܙܒܢܝܢ̈ ܒܫܥܬܐ ܚܕܐ . ܐܢ ܢܩܪܝܢ̈ ܥܠܬܐ̈ ܕܐܠܨ̈ ܢ . ܐܢܬ ܦܫܝܩܐ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܡܨܐ ܐܢܫ ܠܡܥܒܕ ܟܣܐ ܩܕܝܫܐ . ܐܢ ܨ̇ܒܐ
Sahd:memSolitar ܕܬܬܟܬܒ ܆ ܡܐ ܠܟ ܘ ܐ ܀ [X1]ܟܐ . ܠܡܦܠܚ ܥܒܕܘܬܐ ܠܚܫܝܗX ܆ ܐܢܬ ܚܐܪܘܬܐ ܠܒܢܝܗ̇̈ ܡܟܪܙܐ . X ܐܢXܡ̇ܢ ܝܪܘܬܐ ܒܗ̇ ܨ̇ܒܐ
Tim1:Epist ܘܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܟ̇ܦܢܝܢ ܃ ܠܚܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܨܝܚܝܢ ܃ ܐܢܬ ܂ ܘܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܡܡܐ̈ ܢܘܘܓܐ ܥ̇ܒܪ̈ ܢ ܂ ܐܢ ܝ ܕܝܢ ܨ̇ܒܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܡܬܚܪܪܘ ܆ ܠܐ ܬܐܠܘܨ ܢܦܩܘܢ ܦܣܩܐ̈ ܩܛܝܪܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܢܬ ܆ ܣܟ̣ ܠܐ ܚ̇ܙܝܐ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܟܠܚܕ ܡܢ ܛܝܛܐ̈ ܨ̇ܒܐ
SevAnt:CathHom : ܠܘܬ ܪܩܕܬܐ̈ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܟ ܐ . ܙܠ ܐܢܬ : ܘܠܘܬ ܪܦ̣ܣܐ̈ ܐܢܬ ܘܪܗܝܒܘܬܐ ܢ̇ܥܠ ܥ̇ܡܪ ܒܬܪܥܝܬܐ ܀ ܐܢܬ ܕܝܢ . ܟܕ ܨܐ̇ܡ
BarṢal:ComGosp ܕܢܛܝ̇ܒ ܦ̣ܨܚܐ ܂ ܡܢ ܗܪܟܐ ܪܥܐ̈ ܕܠܐ ܩ̣ܢܝܢ ܗܘܘ ܒܝܬܐ ܂ ܐܢܬ ܕܠܪܡܫܐ ܕܒܗ ܡܬܢ̣ܟܣ ܗܘܐ ܦ̣ܨܚܐ ܐܡ̣ܪ ܀ Xܝ ܐܝܟܐ ܨܒ̇ܐ
P:Matt [AB] ܕܢܛܝܒ ܠܟ ܂ ܕܬܠܥܣ ܦܨܚܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܙܠܘ ܐܢܬ ܆ ܩܪܒܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܐܝܟܐ ܨܒܐ
P:Kings [AB] ܠܡܐܟܠ ܠܚܡܐ . ܐܡܪ ܠܗ̇ : ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܢܒܘܬ ܐܝܙܪܥܠܝܐ : ܗܒ ܐܢܬ ܐܢܬܬܗ : ܘܐܡܪܐ ܠܗ : ܡܢܘ ܟܪܝܐ ܠܗ̇ ܠܪܘܚܟ : ܘܠܐ ܨܒܐ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܐܟܠܩܪܨܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܚܒܩܘܩ ܢܒܝܐ : ܡܕܒ̇ܚ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ : ܝ XX8 X ܟܕ ܒܗ̇ ܒܡܨܝܕܬܐ ܕܦܢܛܣܝܐ ܕܡܐܢܝ ܨܝܕ
AntiTriThWrit ܠܗ ܇ ܕܟܕ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܠܐ ܢܐܡܪ ܣܟ ܐܘܣܝܣ̈ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܢܬ ܇ ܘܠܐ ܐܬ ܝܣܝܐ ܬܐܕܣܝܣ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܕܓܠܘܬܐ ܐܒܐ ܩ̇ܪܐ
SevAnt:LuqJul ܟܬܝܒܬܝ̈ . ܐ ܐܢܐ ܓܝܪ ܣܢܐ ܓܪܐ ܐܝܬܝ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܐܢܬ ܐܢܐ ¹0ܚܝ ܐܢܐ . ܘܗܢܐ ܐ̇ ܣܐܩ̇ ܐܢܐ . ܠܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܩ̇ܪܐ
PhiloxMab:Disc ܒܟ ܇ ܡܢ ܡܕܡ ܕܢܬܚܒܠ ܒܩܒܪܐ ܕܟܝܢܐ . ܗܐ ܩܒܝܪܐ ܢܦܫܟ ܒܓܘ ܐܢܬ . ܠܐ ܬܗܘܐ ܗܟܝܠ ܒܚܝܝܟ̈ ܩܒܪܐ ܠܢܦܫܟ ܇ ܘܬܚܒܠ ܩܢܘܡܟ
JacSer:memPresentLord ܠܝ ܙܪܘܥܝܢܝ ܒܫܝܘܠ ܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܒܕܝܪܝܢ ܒܗ̇ 110 ܘܡܐ ܐܢܬ ܒܐܘܪܚܗ ܕܥܠܡܐ ܕܐܣܟܐ ܠܟ ܗܒ ܠܝ ܕܐܕܡܟ ܘܒܢܘܚܡܐ ܩܪܐ
P:Luke [AB] ܠܝ ܛܒܐ . ܠܝܬ ܛܒܐ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܂ ܐܠܗܐ . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܆ ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܁ ܕܐܪܬ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܡܢܐ ܩܪܐ
SergStyl:epLuqJew ܐ̇ܡܕ̇ ܡܢܐ ܦܘܪܫܢܐ ܐܝܬ ܒܝܬ ܗ̇ܘ ܠܗܢܐ . ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܚܢܢ ܇ ܠܣܘܥܪܢܐ ܕܗ̇ܘ ܙܒܢܐ . . 9ܝܗܘܕܝܐ ܘܐܠܐ ܩܪܝܒ̣