simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܒܪܝܬ ܐܢܘܢ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܡܪܝܐ ܚܣܕܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ : ܥܡܐ ܣܟܠܐ ܐܢܬ ܘܫܡܫܐ . ܐܢܬ ܐܩܝܡܬ ܟܠܗܘܢ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ : ܩܝܛܐ ܘܣܬܘܐ
P:Ps [AB] ܠܗܘܢ ܘܡܬܬܪܣܝܢ : ܦܬܚ ܐܢܬ ܐܝܕܟ ܘܣܒܥܝܢ . ܘܡܗܦܟ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܟ ܗܘ ܡܣܟܝܢ : ܕܬܬܠ ܠܗܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܙܒܢܗܘܢ . ܝܗܒ
P:Ps [AB] .   ܟܠܗܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܘܠܚܪܬܐ : ܓܒܠܬܢܝ ܘܣܡܬ ܥܠܝ ܐܝܕܟ . ܐܢܬ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܥܩܒܬ . ܐܢ ܐܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܒܠܫܢܝ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܝܕܥ