simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܢܣܐ ܐܢܬ ܠܢ ܇ ܕܗܐ
P:3Macc [AB] . ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܗܘ ܦܪܘܩܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ