simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܕܠܚܒܪܟ ܒܗܦܟܐ ܦܢܝܬ ܠܬܠܡܝܕܟ ܡ̇ܚܝܬ ܕܦܬ̣ܠ ܗ̇ܘ ܚܘܩܐ ܐܢܬ ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܢܥܒܕ ܠܟ ܬܩܢܬܐ̈ 4X1ܗܦܟܐܝܬ ܕܝܢ ܝ̇ܠܦ
Eph:memHom ܡܢ ܥܕܠܝܐ XX ܘܐܢ ܐܝܬ ܗܘ ܕܒܥܐ ܐܥܘܠ ܗܘ ܦܩ̇ܕ ܠܝ ܘܥܐ ܐ ܪܗܛ ܐܢܬ ܟܝ ܐܝܬܝܟ ܐܘ ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ ܐܪܡܐ ܫܪܒܐ ܒܣܡܟܐ ܘܦܪܝܩ