simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ ܥܡ̇ܕ ܐܢܬ ܡܢܝ ܂ ܐܠܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܟܢܫܘ ܕܗܒܐ ܂
BarṢal:ComGosp Xܝ ܐܝܟܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܢܛܝ̇ܒ ܦ̣ܨܚܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ܬܘܒ ܥܡܝ ܐܢܬ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ
BarṢal:ComGosp ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܂ ܐܢܬ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܝ ܫܡ̣ܠܝܬ