simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Josh [AB] . ܘܦܩܕ ܝܫܘܥ ܠܫܠܝܛܢܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ : ܘܠܣܦܪܘܗܝ̈ : ܘܐܡܪ ܐܢܬ : ܠܐ ܬܕܚܠ : ܘܠܐ ܬܙܘܥ : ܡܛܠ ܕܥܡܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܐܬܪ ܕܐܙܠ
P:Judg [AB] ܠܡܚܬ : ܚܘܬ ܐܢܬ ܘܦܐܪܐ ܥܠܝܡܟ ܠܡܫܪܝܬܐ . ܘܬܫܡܥ ܡܕܡ ܐܢܬ : ܩܘܡ ܚܘܬ ܠܡܫܪܝܬܐ : ܡܛܠ ܕܐܫܠܡܬܗ̇ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܘܐܢ ܕܚܠ
P:Kings [AB] ܠܡܐܟܠ ܠܚܡܐ . ܐܡܪ ܠܗ̇ : ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܢܒܘܬ ܐܝܙܪܥܠܝܐ : ܗܒ ܐܢܬ ܐܢܬܬܗ : ܘܐܡܪܐ ܠܗ : ܡܢܘ ܟܪܝܐ ܠܗ̇ ܠܪܘܚܟ : ܘܠܐ ܨܒܐ
P:Kings [AB] ܒܥܝܢܝܟ̈ : ܘܡܢܗ ܠܐ ܬܐܟܘܠ . ܘܐܪܒܥܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܓܪܒܝܢ̈ ܐܢܬ ܟܘܐ̈ ܒܫܡܝܐ : ܢܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܠܝܫܥ : ܗܐ ܚܙܐ
P:Luke [AB] ܠܝ ܛܒܐ . ܠܝܬ ܛܒܐ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܂ ܐܠܗܐ . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܆ ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܁ ܕܐܪܬ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܡܢܐ ܩܪܐ
P:Matt [AB] ܕܢܛܝܒ ܠܟ ܂ ܕܬܠܥܣ ܦܨܚܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܙܠܘ ܐܢܬ ܆ ܩܪܒܘ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܐܝܟܐ ܨܒܐ
P:Ps [AB] ܒܪܝܬ ܐܢܘܢ . ܐܬܕܟ݇ܪ ܡܪܝܐ ܚܣܕܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ : ܥܡܐ ܣܟܠܐ ܐܢܬ ܘܫܡܫܐ . ܐܢܬ ܐܩܝܡܬ ܟܠܗܘܢ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ : ܩܝܛܐ ܘܣܬܘܐ
P:Ps [AB] ܠܗܘܢ ܘܡܬܬܪܣܝܢ : ܦܬܚ ܐܢܬ ܐܝܕܟ ܘܣܒܥܝܢ . ܘܡܗܦܟ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܟ ܗܘ ܡܣܟܝܢ : ܕܬܬܠ ܠܗܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܙܒܢܗܘܢ . ܝܗܒ
P:Ps [AB] .   ܟܠܗܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܘܠܚܪܬܐ : ܓܒܠܬܢܝ ܘܣܡܬ ܥܠܝ ܐܝܕܟ . ܐܢܬ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܥܩܒܬ . ܐܢ ܐܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܒܠܫܢܝ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܝܕܥ
PhiloxMab:Disc ܒܗ . ܘܗܢܘܢ ܒܒܘܣܡܐ ܗܢܐ ܠܐ ܪܓܝܫܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܬܘܝܘ ܐܢܬ ܆ ܕܫܦܝܘܬܐ ܕܪܥܝܢܟ ܡܫܟܚܐ ܓܡܪܐ ܠܗ . ܘܟܣܝܐܝܬ ܡܬܒܣܡ
PhiloxMab:Disc ܆ ܘܠܐ ܬܪܗܛ ܠܡܚܝܛܘ ܢܚܬܐ ܥܬܝܩܐ . ܒܛܠܬܗ ܓܝܪ ܠܫܠܡܐ ܐܢܬ ܐܫܬܝܬ ܢܚܬܐ ܐܚܪܢܐ ܕܫܠܡܐ ܫܡܝܢܐ ܆ ܒܗܢܐ ܢܚܬܐ ܙܩܘܪ ܐܦ
PhiloxMab:Disc ܒܗ̇ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܦܩܬܐ ܆ ܗܝ ܬܗܘܐ ܒܠܘܝܬܟ . ܘܒܟܠ ܥܕܢ ܪܢܝ ܐܢܬ ܆ ܘܒܥܘܗܕܢܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܗ̇ ܆ ܦܘܩ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܘܟܕ ܪܕܐ
PhiloxMab:Disc ܒܟ ܇ ܡܢ ܡܕܡ ܕܢܬܚܒܠ ܒܩܒܪܐ ܕܟܝܢܐ . ܗܐ ܩܒܝܪܐ ܢܦܫܟ ܒܓܘ ܐܢܬ . ܠܐ ܬܗܘܐ ܗܟܝܠ ܒܚܝܝܟ̈ ܩܒܪܐ ܠܢܦܫܟ ܇ ܘܬܚܒܠ ܩܢܘܡܟ
PhiloxMab:Disc ܆ ܕܬܟܪܟ ܢܡܘܣܐ ܠܟܠܗܘܢ . ܙܘܥܐ̈ ܕܚܘܫܒܝܟ̈ . ܘܟܘܠ ܐܢܬ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܆ ܕܥ ܠܟ ܕܢܡܘܣܐ ܡܬܒܥܐ ܠܟ . ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܚܝܒ
P:Sam [AB] ܡܢܝ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܦܪܥܬܢܝ ܛܒܬܐ : ܘܐܢܐ ܦܪܥܬܟ ܒܝܫܬܐ . ܘܐܢܬ ܐܢܬ ܕܘܝܕ : ܘܐܪܝܡ ܫܐܘܠ ܩܠܗ ܘܒܟܐ . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ ܠܕܘܝܕ : ܙܕܝܩ
P:Sam [AB] ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܠܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܒܢܝܪ : ܗܐ ܓܢܒܪܐ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܒܪ ܢܝܪ : ܘܐܡܪ ܠܐ ܥܢܐ ܐܢܬ ܐܒܢܝܪ . ܘܥܢܐ ܐܒܢܝܪ ܘܐܡܪ : ܡܢ
P:TweProph [AB] ܒܒܝܫܬܗ ܒܝܘܡܐ ܕܥܩܬܗ : ܘܠܐ ܬܣܪܕܝܘܗܝ ܒܚܝܠܗ ܒܝܘܡܐ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܬܥܘܠ ܒܬܪܥܗ ܕܥܡܝ ܒܝܘܡܐ ܕܥܩܬܗܘܢ : ܘܠܐ ܬܚܕܐ ܐܦ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܣܝܡ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܒܪܝܫܗ . ܘܢܬܝܗܒ ܠܒܘܫܐ ܘܣܘܣܝܐ ܠܚܕ ܐܢܬ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܕܠܒܫ ܡܠܟܐ : ܘܣܘܣܝܐ ܕܪܟܒ ܥܠܘܗܝ ܡܠܟܐ : ܟܕ