simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܡܘܕܐ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܇ ܛܝܒܘܬ ܐ
BarṢal:ComGosp Xܝ ܐܝܟܐ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܢܛܝ̇ܒ ܦ̣ܨܚܐ ܂
SevAnt:LuqGramm Xܝ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܇ ܕܒܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܬܡܫܘܚ ܡܫܚܐ ܂ ܐܢܬ ܬܥܨܘܪ ܚܡܪܐ̣ ܘܠܐ
JnEph:EccHist ܃ ܗܟܢܐ ܒ̇ܟܐ ܐܢܬ ܂ 3ܗ̇ܘ ܕܟܕ
SevAnt:CathHom : ܟܪ̣ ܡܣܬܟX ܐܢܬ Xܡܝܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ
JacSer:Epist ܕܬ̇ܕܥ ܕܫܠܝ̣ܚܐܝܬ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܡܢ ܥܠ ܡܐ
SevAnt:LuqGramm ܟܗܢܝܐ̈ Xܝܘܡܕܢܐܝܬ ܡܒ̇ܙܚ ܐܢܬ ܂ ܒܪܡ ܢܚܫ
BarṢal:ComGosp ܂ ܬܘܒ ܥܡܝ ܐܢܬ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܝܝX· ܕܠܡܐ ܠܡ ܐܢܬ ܫܩܠܬܝܗܝ ܂ ܘܐܝܟܐ
SevAnt:CathHom Xܒܝܢ ܇ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܡ̣ܢܘ ܗ̇ܘ ܕ
SevAnt:CathHom . ܟܕ ܨܐ̇ܡ ܐܢܬ : ܠܘܬ ܪܩܕܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܐܢܬ ܆ ܘܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܥ̣ܠܬܐ ܩܘܠܣܝܗܘܢ̈ ܕܣܗܕܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܐ ܒܠܚܘܕ ܝܨܝܦ ܐܢܬ : ܠܘܬ ܢܦܐܫܗ
Eph:ComGen&Exd ܠܘܩܕܡ ܠܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܡܩܪܒ ܐܢܬ ܥܡܗܝܢ ܀ X
SevAnt:CathHom ܥܠ ܢܡܘܣܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ
SevAnt:CathHom ܠܐ ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܥ̇ܒܪ ܐܢܬ ܟܕ ܪܗܝ̣ܛ ܐܢܬ
JacSer:memLuqJews ܆ 330ܠܡ̇ܢX X³ܕܪܫ ܐܢܬ ܐܘܪܚܐ ܐܚܪܬܐ ܕܠܐ
SevAnt:CathHom . ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܆ ܐܠܐ .
PhiloxMab:TenMem ܠܟ ܐ ܦ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ . ܕܠܐ