simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܩܪܝܢ ܡܢܟܬ ܐܢܬ ܒܫܢܝܟ̈ ܠܦܟܪܐ̈ ܕܡܟܣܢܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܕܦܢܛܣܝܐ ܕܡܐܢܝ ܨܝܕ ܐܢܬ ܡܢ ܐܟܠܩܪܨܐ :
SevAnt:LuqJul ܠܡܣ̇ܬܟܠܘ : ܘܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܠܗܢܐ ܐܒܐ ܚܟܝܡܐ
SevAnt:LuqJul ܝܘܡܢܐ ܘܡܚܪ : ܐܢܬ ܫܚܠܦܬܝܗܝ ܠܟܬܒܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ
SevAnt:LuqJul ܘܒܚܟܡܬܐ ܒ̇ܪܝܬܐ ܡܢ̇ܦܩ ܐܢܬ . ܘܒܟܠ ܕܘ
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܐ ܡܬܚܒܠ ܐܢܬ ܘܟܠܗ ܗܢܐ ܥܡܐ
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ܡܬܚܫܒ ܐܢܬ ܠܫܘܚܠܦܐ ܗ̇ܘ ܕܒܛܘܪܐ
SevAnt:LuqJul ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܒܣܪܐ ܡܢܗ̇
SevAnt:madHym ܡܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܗ̇ܠܟ ܐܢܬ ܥܠ ܟܢܦܐ̈ .
SevAnt:madHym ܩܣܘ ܒ ܟܕ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܫ̇ܡܝܢܐ
Shub:BookGifts ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܒܟ ܕܫܪܝܪ ܐܢܬ . ܟܬܝܒ ܗ̣ܘ
SynWestSyr . ܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܬܠܬ̈ X ܙܒܢܝܢ̈
SynWestSyr . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܡܛܠ ܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܗܢܘܢ
SynWestSyr . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܡܛܠ ܢܛܘܪܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܝܝX· ܕܠܡܐ ܠܡ ܐܢܬ ܫܩܠܬܝܗܝ ܂ ܘܐܝܟܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܆ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܥܠ ܢܦܫܟ ܡܣܗܕ ܐܢܬ ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡܥܒܕ ܕܐܢܬ ܥܒ̇ܕ ܐܢܬ ܃ ܐܠܐ ܡ̇ܢ
ThdrMops:ComPs ܓܘܣܝ ܐܢܬܘ . ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܠܝ ܡܥܕܪܢܐ
ThdrMops:ComPs ܕܝܢ ܗܕܐ ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܒܨܐ : ܠܐ