simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܟܕ ܪܗܝ̣ܛ ܐܢܬ ܀ ܕܡܢ ܗܪܟܐ . ܡܣܬ̣̇ܒܪ ܐܢܬ ܠܝ ܆ ܐܦ ܕܠܐ ܐܢܬ : ܐܝܟ ܕܠܟܐܦܐ̈ ܕܠܐ ܢܦܫܐ ܠܐ ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܥ̇ܒܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ ܂ ܡ̣ܢ ܩܘܠܣܐ̈ ܐܩܦ ܒܪܫ ܡܠܘܗܝ̈ ܂ XX ܐܢܬ ܃ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܗ ܂ ܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܠܡܥܒܕ ܕܐܢܬ ܥܒ̇ܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X . ܘܡ̣ܢ ܕܚܘܝ ܕܐܝܠܝܢ ܘܕܟܡܐ ¹¹ܐܢܝܢ̣̈ ܘܡܠ̣ܠ ܬܘܒ ܥܠ ܐܢܬ : Xܠܐ ܠܡ ܡܨܝܐ ܕܬܩܢܐ ܦܪܘܫܘܬܐ ܐܢ ܬܫܡܫܬܗ̇̈ ܠܐ ܥܒ̇ܕ
IsaacAnt:memHom ܕܡܫܝܚܐ : ܠܐ ܬܬܪܥܐ ܪܡܘܬܐ . ܘܐܢ ܗܘ ܠܒܫ ܡܛܠܬܟ : ܢܚܬܐ̈ ܐܢܬ . ‏ ‏ܠܚܪܬܐ ܝܠܦܬ ܬܒܥܬܗ̈ : ܡܐ ܕܡܚܘܐ ܟܣܝܬܐ̈ ܀ ܐܢ ܥܒܕܗ
BarṢal:ComGosp ܡܢܝ ܂ ܐܠܐ ܐܟܡܐ ܕܐܬܚܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܠܐ ܒܙܕܩܐ ܂ ܟܕ ܟ̇ܠܐ ܐܢܬ ܐܥ̇ܡܕ ܀ ܝ ܆ ܘܐܢܬ ܠܘܬܝ ܐܬܝ̣ܬ ܀ ܗ̇ ܂ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܢܬ ܥܡ̇ܕ
BarṢal:ComGosp ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܫܢ̣ܝܬ ܒܚܘܫܒ̇ܟ ܡܢ ܠܘܬܝ ܀ ܬܘܒ ܂ ܐܘ̇ ܕܥܡ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܥܕܬܐ ܂ ܘܥ̣ܢܐ ܐܢܬ ܒܨܘܡܐ ܂ ܘܒܨܠܘܬܐ ܂ ܬܘܒ ܥܡܝ
JnRufus:Pleroph ܒܪܠܝܬܝܘܬܐ . ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܠܐ ܡܘܕܐ ܐܢܬ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ X ܐܢܬ ܒܫܘܩܐ . ܘܒܩܠܐ ܪܒܐ ܐܡܪ ܠܘܬܗ . ܡ̇ܠܟܐ ¹ܠܡܢܐ ܟܪ ܥܡܝܕ
IsaacAnt:memHom ܫܒܛܐ̈ ܘܪܕܝܬܢ . ܕܬܚܘܐ ܡܪܝ ܠܫܒܒܝܢ̈ : ܕܒܢܝܐ̈ ܣܪܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܕܚܘܒܐ̈ ܬܟܝܒܐ̈ ܫܡܫܢܢ ܀ ‏ ܕܥܦܢܢ ܚܘܒܐ̈ ܥܠ ܚܘܒܐ̈ : ܥܦܬ
JnDalya:Epist ܠܝ . ܘܡܨܥܝܬܐ̈ ܠܐ ܫܿܦܪܢ̈ ܠܟ . ܘܡܐܟܬܐ̈ ܠܐ ܒܿܣܡܢ̈ ܠܟ . ܐܢܬ ܛܿܒܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܠܒܝܫܐ̈ 6 . ܐܢ ܐܿܟܬܘܒ ܪܡܬܐ̈ ܥܿܕܠ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܝ ܂ ܗܘ̣ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܡ̇ܢ ܐܢܬ ܂ ܘܥܒܕܗ̇ ܂ ܝ̇̈ ܠܫܘܐܠܐ ܒܕܘܟܬ ܐܢܬ ܪܕ̇ܦ ܐܢܬ ܠܝ ܃ ܗ̇ ܂ ܐܣܬܟܠ ܬܘܒ ܕܟܕ ܡܪܢ ܫ̇ܐܠ ܕܠܡܢܐ ܪܪ ܂ ܦ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܝܟ . ܕܠܐ ܐܠܗ . ܬܘܢ ܡܕܝܢ ܥܡܟ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܘ ܡܠܝܟ̈ ܐܢܬ ܕܐܝܬܘܗܝ . ܘܡܛܠ ܕܗܘ ܠܐ ܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ : ܐܫܬܟܚܬ ܠܟ ܐ ܦ
SevAnt:CathHom ܕܢܒ̇ܣܪ : ܐܢܐ ܕܝܢ ܐ̇ܦܢܐ ܠܩܘܒܠܟ . ܝܬܝܪ ܟܐܢܐܝܬ . ܡܛܠ ܐܢܬ ܕܡ̇ܠܟܢ ܫܦܝܪ ܕܚܠܬܐ X X X X ܗ̇ܝ ܕܗܟܢܐ ܫܦܝܥܐ : ܦ̇ܩܕ
SermHolyWeek ܘܝܕܥ ܗܘܐ ܕܠܘ ܕܝܠܗ ܐܢܬ ܘܕܢܚܫܐ ܐܢܬ ܥܡ ܕܗܒܐ ܐܢܬ ܝ̣ܕܥ XX 3ܘܠܐ ܐܟܣܟ ܘܦܪܫܟ ܡܢܗ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܐܢܬ ܦ̇ܪܫ
JacSer:memWomJesusMet ܐܝܟ ܕܠܚܝܐ ܘܫܡܥ ܗܘ ܠܟ ܀ ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܡܝܬ ܡܝܬܐ ܕܩܪܝܒ ܨܝܕ ܐܢܬ ܢܡܠܠ ܡܛܠܬܟ ܀ ܘܥܡܟ ܡܪܢ ܦܫܝܩ ܗܘ ܠܡܝܬܐ ܠܡܡܠܠܘ : ܐܢ ܦܩܕ
BarEbr:Ethic ܠܡܪܦܝܘ²⁰ ܐܬܪܟ . ܕܗ̣ܝ ܗܝ ܫܘܪܝ ܡܝܬܪܘܬܐ . ( 68X ) ܐܢܬ ܕܗ̇ܘܝܢ ܠܟ ܒܐܬܪܟ . ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ . ܐܡܬܝ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐ ܨ̇ܒܐ
SynWestSyr ܬܠܬ̈ X ܙܒܢܝܢ̈ ܒܫܥܬܐ ܚܕܐ . ܐܢ ܢܩܪܝܢ̈ ܥܠܬܐ̈ ܕܐܠܨ̈ ܢ . ܐܢܬ ܦܫܝܩܐ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܡܨܐ ܐܢܫ ܠܡܥܒܕ ܟܣܐ ܩܕܝܫܐ . ܐܢ ܨ̇ܒܐ
Sahd:memSolitar ܕܬܬܟܬܒ ܆ ܡܐ ܠܟ ܘ ܐ ܀ [X1]ܟܐ . ܠܡܦܠܚ ܥܒܕܘܬܐ ܠܚܫܝܗX ܆ ܐܢܬ ܚܐܪܘܬܐ ܠܒܢܝܗ̇̈ ܡܟܪܙܐ . X ܐܢXܡ̇ܢ ܝܪܘܬܐ ܒܗ̇ ܨ̇ܒܐ
Tim1:Epist ܘܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܟ̇ܦܢܝܢ ܃ ܠܚܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܟܠ ܢܨܝܚܝܢ ܃ ܐܢܬ ܂ ܘܠܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܡܡܐ̈ ܢܘܘܓܐ ܥ̇ܒܪ̈ ܢ ܂ ܐܢ ܝ ܕܝܢ ܨ̇ܒܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܡܬܚܪܪܘ ܆ ܠܐ ܬܐܠܘܨ ܢܦܩܘܢ ܦܣܩܐ̈ ܩܛܝܪܝܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܐܢܬ ܆ ܣܟ̣ ܠܐ ܚ̇ܙܝܐ ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܟܠܚܕ ܡܢ ܛܝܛܐ̈ ܨ̇ܒܐ
SevAnt:CathHom : ܠܘܬ ܪܩܕܬܐ̈ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܟ ܐ . ܙܠ ܐܢܬ : ܘܠܘܬ ܪܦ̣ܣܐ̈ ܐܢܬ ܘܪܗܝܒܘܬܐ ܢ̇ܥܠ ܥ̇ܡܪ ܒܬܪܥܝܬܐ ܀ ܐܢܬ ܕܝܢ . ܟܕ ܨܐ̇ܡ